3
Homkwe hreme God se kwa hiy-mesopok
Wayh-om, hromo ok pariawey-ar kamon kokwe senkin, homkwe hreme God se kwa hiy-mesopok, sa Hakamay so ok mokwe kipay lowpwarowp mon ka saw-swa-powrsow ha. Sa uwrsa homkwe Hakamay so ok ke ka lonok nak-owk nakie, hmo ompok mon ma lousne senkin. Homkwe God se senkin kwa mesopok, hiy hreme uwr, uron yor piap non mo iha ko me ma-kahya huonok e. Payhokuaw, Hakamay se ma nan kiykiy-ay hokwe, uwrsa lowpwarowp hom nan kiykiy-ay pey.
Sawk Hakamay so hiy-mon kraiay wayr-wayr yor kokwe senkinaw lwak ey. Hiykwe hmo uron me liy hiy-mon kraipakrai popriy, seyr hme liy hiy-maw sue, Satan so uron ko hme mon piapay ey ko hokwe. Ama, hromkwe Hakamay se uron sayp-ar senkin lwak, homkwe mey, hrom hme ma me meio mokwe pa meio, seyr omok seyn, homkwe ya nuw-meio nok a. * 2 Ko 7:16; Ga 5:10
Hakamay hiykwe hmo uron me ka hiy-mon anok-anok, hom God so uron-pi ko-ar lwak yor o, seyr Krais so lorok kraiay wayr yor o, seme nonkway popriy e.
Kristen homkwe puraw peie lwak o, mey kwa meio
Hromo wayh-om ama, hromkwe hme kokwe hromo Hakamay Jisas Krais so uru non kiy-me-kupaku, homkwe kristen, hromo ok mo meyki ma pyay lopa, seyr mey ma meio lopa me nion peie non-wawwaw o. Homkwe hmo meiaw meiaw-aw kwa lwak. * Ro 16:17 Homkwe po nuw-nonkway popriy, hromo mey hmo ompok mon ma meio hain mokwe, seyr homkwe liy-liy-aw kwa meio, hrom ma meio senkin. Payhokuaw, hrom hme nion ma lwak mokwe, hromkwe mey lopa lwak pa. * Fl 3:17 Hmo ayay mokwe hromkwe mein-owon lopa la pa, korey law. Sawk hromkwe arawh eypok, arawh eypok, mey meio nonaw lwak. Hromkwe senkin seme meio, sa hom, hreme morue me hme low kow ame. * 1 Te 2:9 Hrom hmo ompok mon mey ma meio me hokuaw kokwe hme liy mesopok, hreme hiymon e. Sawk hromkwe senkin lon pa seme lwak, hme owh-nan ke mesair kow e, hom yor hrom ma mesair kow seme liy-liy-aw pyay meio e. * 1 Ko 9:4; 1 Te 1:6 10 Enekwei hrom hme nion ma non-wayr mokwe, hromkwe hme kokwe ok ipey-ar kamon senkin ke mekow wayr-wayr, uwr, mey meio pa lwak ankin, hye kokwe ayay peie kow-a o.
11 Hromkwe senkin seme me, payhokuaw, hromkwe po lonuayk, hmo uwr har hmo ompok mon ma lwak somokwe mey seyn meio pey. Sawk homkwe uwr har mo mey me puraw lanio ira swak-swak me. * 1 Ti 5:13 12 Uwrsa senkin somokwe hromkwe Hakamay Jisas Krais so uru non senkin me-kupaku kraiay, homkwe yaprue liwak nanpanan popriy nok, mey meio. Suw homkwe homkiaw-ayay liy hiy-mon wayr ihey. * 1 Te 4:11 13 Sawk hromo wayh-om, homkiaw kokwe mey yaprue hom ma meio wayr mokwe, uron wompei peie lwak o. * Ga 6:9
14 Sa unsaney prueyn hiykwe hromo me-sorasor-ok, mamey erey ma lwak okukwe hyaw lwak ankin, hye kokwe iray-iray non kwa lwak. Seyr homkwe hye nion non-wawwaw pa seme lwak e, hiykwe hyo weyn-paweyn arian me owh-mar ka lon. 15 Sawk homkwe uwr senkin somokwe awia me hieyn peie lira muar o. Homkwe uwr senkin somokwe, hmo kristen-wayh se ma hiy-mesor anok anok, senkin kwa hiy-mesor anok anok kupaku. * 1 Te 5:14
Pol so ok ihey pariawey-ar hom non
16 Sa hromo Hakamay, liwak marowhway yor so meykyar-ar hiykiaw kokwe, hme kokwe liwak marowhway yor ke enekwei enekwei ka kow wayr, yerki senkin senkin non. Hakamay hiykiaw kokwe hmo lowpwarowp me nion ka non-wak.
17 Hakwe Pol, ok pariawey-ar hme ma me-ihey ey okukwe, hakwe hano iha arian non mey. Hano mey-yor arian ke kwa lira popriy, payhokuaw, hano mamey lowpwarowp mokwe mey-yor senkin non. Hano mey-yor mokwe senkin-awaw mey.
18 Hromo Hakamay Jisas Krais so maym-kow-yor hokwe hmo lowpwarowp me nion ka nuw-wak wayr.

*3:4: 2 Ko 7:16; Ga 5:10

*3:6: Ro 16:17

*3:7: Fl 3:17

*3:8: 1 Te 2:9

*3:9: 1 Ko 9:4; 1 Te 1:6

*3:11: 1 Ti 5:13

*3:12: 1 Te 4:11

*3:13: Ga 6:9

*3:15: 1 Te 5:14