5
God se nion kar nonaw aymarowh-lwak-yor
Hreme luw-luw-aw-ok ma me hokwe, Hakamay se nan kiykiy-ay yor so kueir me. Seyr, mey hromo Hakamay Jisas Krais hiy ma meio so kueir hokwe, hromkwe God se nion aymarowh-aw seme non-wak. God hiykwe hreme Jisas Krais so kueir po me-yawriy, hyo maym-kow-yor so ouon mon kokwe. Sa hromkwe hyo maym hreme ma kow sohok ko ouon mon-aw seme nakrok wayr. Hromkwe seme nak-me-heyr, seyr hromo uron mokwe hyohyo seme lon, payhokuaw God so panpaniowni-yor hokwe omok kokwe hreme kar mon-ey ey. Sawk hromkwe seme-aw nak-me-heyr pey. Hromkwe seyr low senkin senkin hromo owh mon ma lousne o, seme nak-me-heyr. Payhokuaw, hromkwe nonkway, low senkin somokwe hrom lorok kraiay e lousne. * Je 1:2-3; 1 Pi 1:5-7 Sa hwon lorok kraiay ankin, lorok kraiay yor sokukwe, hno kristen yor ke hiymon ousne hrahra sow ha. Kristen yor sokukwe sawk, hwon uron hyohyo ma lon se mon ousne. Sa uron hyohyo lon yor sokukwe, hreme liy mon owh-mar ley. Payhokuaw, God hiykwe hyo uron-pi ko-ar lwak yor hokwe, hromo uron mon po nonkreik kow. Mey sokukwe hyo Niohney Pekney-weys so kueir nonaw meio. Hiykwe God so kyai hreme ma kow hiy non.
Payhokuaw, enekwei hrom yor piap-araw mo ouon mon ma lwak o, seyr nompou ma lwak o, hreme kokwe sa Krais hiy lokrue kow, hyo enekwei arian, God hiy ma liaup sok. Okar, uwr prueyn hiy uwr luw-luw-aw se lokrue kow hokwe, honon honon. Sawk uwr prueyn hok lopa hiy lwak ankin, hiykwe uwr prueyn yor yaprue non se liy kor-okrue kow. Sawk God hiykwe hyo yor hreme uron-pi ko-ar ma nuw-wak sehe senkin mesair kow: Enekwei hrom uwrsa yor piap-araw non ma lwak hokwe, hiykwe Krais se me-ha, hreme lokrue kow e. * Jon 3:16; 1 Jn 4:10
Okar, enkin hreme luw-luw-aw-ok ma me hokwe, Krais so nioh so kueir me. Sa enkin hreme luw-luw-aw-ok ma me hokwe, hromkwe senkin nonkway, omok kokwe hreme God so aw-mar ouon ko se liy huonok prosue, hyo kueir nonaw. * Ro 1:18; 2:5 10 Enekwei hrom God so awia-pow ma lwak mokwe, hreme sa God hiykiaw hyo wayh ihey-ar mon wak, hyo ney so lokrue ko kueir nonaw. Sa enkin hrom hyo wayh ihey-ar ma lwak omokwe, hromkwe nonkway, hiykwe hreme omok liy kahya huonok prosue, hyo Ney hiy su ma lwayr so kueir nonaw. 11 Sawk sohomkwaw korey, enkin kokwe hromkwe seyr God se kar nak-me-heyr ihey, hromo Hakamay Jisas Krais hiy hreme God so wayh ma mon wak se hokuaw.
Adam, Krais leys
12 Suw senkin, yor piap-araw mokwe ki erey mon kokwe uwr prueyn-awaw so kueir lousne. Uwr sohokwe Adam. Sa hyo yor piap-araw sokukwe lokrue yerki se kampi kow. Wo, sawk lokrue kyai sokukwe uwrsa lowpwarowp me seme wanohyay liyay, payhokuaw, uwrsa lowpwarowp homkwe yor piap-araw po mon. * Stt 3:6; Ro 6:23 13 Peyr-mon kokwe God hiykwe sow Moses se kow pa. Sa enekwei sohokwe ki ohokwe yor piap-araw hom hiy-wayr. Sawk sow lopa lwak hokwe, uwrsa mo yor piap-araw mokwe, mey iawon lopa. * Ro 4:15 14 Sawk lokrue kyai hokwe uwrsa me kokwe Adam so enekwei non wanohyay pie, senkinaw-aw, Moses hiy lousne wayr. Uwrsa lowpwarowp enekwei sohiy non ma lwak mokwe, mo hom Adam se hieyn God so ok ke kamaun sow pa lwak hi, homkwe po lokrue. Peyr-mawk uwr Adam hiykwe, uwr prueyn hyo meyki le ey se memeir.
15 Sawk Adam so kamaun sow yor o, God so maym kow yor o, liy-liy-aw korey. Uwrsa kraiar homkwe Adam so kamaun sow yor ko kueir nonaw lokrue ey. God so maym kow yor hokwe sawk seirpey-ar. Sa hyo maym kow yor somokwe, uwrsa kraiar homkwe, uwr prueyn Jisas Krais, hyo maym kow yor ko kueir nonaw, kraiar lonok ey. 16 Seyr hakwe senkin ma-me, God hiykwe hyo Ney se hreme puraw ma kow hokwe, Adam so yor piap-araw ke hieyn korey. Payhokuaw, Adam so yor piap-araw ko meyki mon hokwe, sawk lira anon anon yor hok kiy-pyay ha nok, hreme senkin kiy-me, hromkwe heyn non. Sawk sohiy so meyki hokwe, God hiykwe hyo maym kow yor se kow, sa hyo maym sokukwe hreme luw-luw-aw mon wak. 17 Uwr prueyn hiykwe yor piap-araw ke mon, sa lokrue-kyai hokwe king se hieyn sehe hiy-wayr, uwr prueyn-awaw sohiy so yor piap-araw ke hokuaw. Sawk enkin kokwe, uwr prueyn Jisas Krais, hyo mey ko kueir nonaw hokwe, irweyk eyn-ar lousne ey. Uwrsa lowpwarowp God so maym kow yor poya-poya me puraw ma lonokyaw homkwe luw-luw-aw lwak ey. Seyr homkwe king me hieyn hiy-wayr peyow peyow ey.
18 Suw senkin sehe lwak, uwr prueyn-awaw so yor piap-araw ke hokuaw hokwe, God hiykwe uwrsa lowpwarowp me senkin me, homkwe heyn non. Seyr liy-liy-aw, uwr prueyn-awaw so mey luw-luw-aw ko kueir nonaw hokwe, God hiykwe uwrsa mo heyn seme hrorsay kow nok, su lwayr peyow peyow ey se kow. * 1 Ko 15:22 19 Uwr prueyn-awaw so kamaun-sow-yor kokwe, uwrsa lowpwarowp homkwe sawk yor piap-araw non seme lwak. Seyr liy-liy-aw, uwr prueyn-awaw so lonuayk-me-yor ko kueir nonaw hokwe, uwrsa kraiar homkwe sawk God se nion luw-luw-aw seme lwak ey. * Ais 53:11
20 God hiykwe hyo sow me sehe kow, uwrsa me senkin mesair kow e, hmo yor piap-araw mokwe ayaw-ar po nuw-ie. Sawk yor piap-araw hom ayaw-ar pankaw nuw-ie e, God so maym kow yor hokwe, yor piap seme swakakar. 21 Sawk ki erey kokwe yor piap-araw homkwe lokrue so kueir nonaw king se hieyn hiy-wayr, sa uwrsa homkwe seme lokrue. Seyr God so maym kow yor hokwe luw-luw-aw lwak yor so kueir nonaw, hreme hiy-wayr, sa hromkwe hromo Hakamay Jisas Krais so kueir nonaw su seme lwayr peyow ey. * Ro 6:23

*5:3: Je 1:2-3; 1 Pi 1:5-7

*5:8: Jon 3:16; 1 Jn 4:10

*5:9: Ro 1:18; 2:5

*5:12: Stt 3:6; Ro 6:23

*5:13: Ro 4:15

*5:18: 1 Ko 15:22

*5:19: Ais 53:11

*5:21: Ro 6:23