2
Pol Tesalonaikamba yaréte ani jémbaa yandén
Jisasna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, anga wa véngunén. Talimba nané gunéké ye gunale yaréte Gotna kundi kwayénanga wa yékunmba vékungunén. Talimba Filipaimba yarénanga nanat waarute nanat kapérandi musé yandaka kaangél kutnanén. Filipai taakatake gunéké yénanén. Yénanga nana Néman Du Got yéku mawulé kwayéndéka rékaamba maamaké wup yakapuk yatéte déku yéku kundi gunat kwayénanén. Wunga wa vékusékngunéngwa. Dunyan ras nanéké anga wandakwa, “De kapére mawulé yate, kapéremusé yate, paapu yate wa gunat wandakwa.” Wunga wandakwa kundi wan paapu wa. Talimba Got nanéké anga wandén, “Deku mawulé yékun wa. De wuna kundi kwayékandakwa.” Naandén. Wunga wandéka wa mawulé yandékwa jémbaa yanangwa. Got nana mawulé véte nanat kurkale vésékndékwa. Dé nana jémbaaké jaambindénngé wa wanangwa. Du dakwa nana jémbaaké jaambindarénngé yamba wanangwe wa. Nané gunale yaréte papukundi yamba wanangwe wa, guné nanéké jaambingunénngé. Nané gunale yarénanga nana mawulé guna salmu walmuké génngapuk yandéka gunat papukundi yamba kwayénangwe wa, guna musé nanat tiyaangunénngé. Kwayénangwa kundi wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa. Got wa vékusékndékwa. Guné, dunyan ras waak, nana yé kavérékmuké kalik yanangwa.
Nané Kraisna kundi kure yaakwa dunyan déké wa jémbaa yanangwa. Yanangwanngé, nana yé kavérékngunénngé mawulé yamunaananu, wa yékun yakatik. Wunga yamba yanangwe wa. Nané gunéké yakélak yaréte vénanén, aasa léku nyambaléséké vélékwa pulak. Nané gunéké mawulé tawulé yate anga wananén, “Gotna kundi det kwayépéka-kanangwa. Dele jémbaa yate kiyaananu wa néma musé yamba wa. Wa baka musé wa.” Naananén. Gunéké mawulé yate wa wunga wananén.
Wuna aanyé waayéka nyangengu, nané gunale yaréte jémbaa yate Gotna kundi kwayéte néma jémbaa ras waak wa yananén. Gaan nyaa néma jémbaa wa yananén, musé asé kwayéte yéwaa kéraamuké. Guna musé asé baka kéraamuké kalik yate, wa ani néma jémbaa yananén. Wani muséké wa vékusékngunéngwa.
10 Guné Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwale yaréte wa nané Gotna jémbaa yate gunat yéku kundi kwayénanén. Kwayéte yéku musé male yate yéku mawulé vékute gunale yékunmba yarénanén. Wa vékusékngunéngwa. Got waak wa vékusékndékwa. 11 Aapa déku nyambaléséké kurkasale véréndékwa pulak, nané waak gunéké kurkasale vérénanén. Wa vékusékngunéngwa. 12 Nané véréte gunat apapu wananén, Got mawulé yandékwa pulak yate yéku mawulé vékute, yéku musé yate yaréngunénngé. Got a waakwa, guné déku kundi vékute dale déku gaayémba apapu apapu rangunénngé.
Tesalonaikasat kapére yandaka de Jisaské yékunmba vékulakate apamama ye téndarén
13 Talimba nané gunale yaréte Gotna kundi kwayénanga wani kundi vékute wangunén, “Wa Gotna kundi wa. Yi wan wanana wa. Képmaana duna kundi yamba wa.” Naangunén kundi wan yékun wa. Apapu Gorale kundi bulte nané gunéké vékulakate, déku kundi vékungunénngé anga wanangwa, “Wan yékun wa.” Naanangwa. Got guné Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwale kundi bulndéka déku kundi guna mawulémba wulaae téndéka wa guna mawulé yékun yakwa.
14 Talimba Juda dunyansé deku gaayé du dakwat yaavan kutndarén. Yaavan kutndaka Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, Gotna du dakwa, Judiamba jaawuwe yare kaangél kutndarén. Guna gaayé dunyan gunat waak yaavan kutndarén. Yandaka kaangél kutngunén. Gunat wunga yaavan kutndaka Judiamba tékwa Jisasna du dakwa pulak yaréngunén.
15 Talimba Juda dunyansé Gotna yémba kundi kwayétan dunyanét viyaandarén. De viyaawurétake kukmba Néman Du Jisas viyaandékndarén. Viyaatake nanat waarundarén. Waarundaka deku képmaa yaasékatake yénanén. Wani dunyan wunga yandaka Got deké kalik yandékwa. Wani du wunga yatake de akwi du dakwana maama wa téndakwa.
16 Nané Gotna kundi nak gaayé du dakwat kwayékate yananén, Got det yékun yandu de déku kundi vékute yékunmba tépékaandarénngé. Kwayékate yananga Juda dunyansé wa akwi du dakwana maama téte nanat waarundarén, nané nak gaayé du dakwat wani kundi kwayékapuk yananénngé watake. De wunga yate asa kapéremusé wa yandarén. Yandarén kapéremusé deku mawulémba vékulékén wa. Vékulékndéka bulaa Got det rakarka yandékwa.
Pol Tesalonaikasat nakapuk vémuké mawulé yandén
17 Nana aanyé waayéka nyangengu, gunat yaasékatake ye yaré yaré naae nakapuk guné véké mawulé yananén. Amba yaréte gunéké vékulakate, gunat vékapuk yate, aapa déku nyambaléké mawulatmba vékundékwa pulak nané gunéké apapu asa mawulé wa vékunanén. 18 Mawulatmba vékute gunéké nakapuk yékwate yananén. Wuné Pol apapu ye guné véké mawulé yaréwutéka, Satan wa yaambu taakatékndéka yamba yénangwe. 19-20 Nana Néman Du Jisas nakapuk waambule yaandu nané déku saawimba téte, gunéké vékulakate mawulé tawulé yakanangwa. Kamu musat véndu déku mawulé nanéké yékun yaké dé? Gunat véndu déku mawulé yékun yakandékwa. Guné nana kundi vékute déké yékunmba vékute déku kundiké anga wangunén, “Yi wan wanana wa.” Naangunén. Gunéké vékulakate mawulé tawulé yanangwa.