3
Jisasna jémbaa wa taalékéran Mosesna jémbaat
Jisasna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, Got gunat waak wa waandén, déku du dakwa téte dale déku gaayémba rangunénngé. Guné Jisaské ma vékulaka. Dé Gotna kundi wa kure yaandén nanéké. Dé Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa téndékwa. Téte dé nané déku du dakwaké vékulakate Gorét waatakundékwa nanéké. Got dat wa wandén, Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma duna jémbaa déké yandénngé. Wandéka déké yéku jémbaa male yandén. Talimba Gotna du Moses wunga yéku jémbaa yandén. Dé Gotna du dakwale yatéte deké yékunmba véte Gorké yéku jémbaa yaténdén.
Ani gwaaménja kundi ma véku. Du yéku gaa kaatakandéka nané, “Wan yékun wa,” naate nané gaaké male yamba vékulakanangwe wa. Gaa kaan duké waak vékulakanangwa. Vékulakate wani duna yé kavéréknangwa. Wani gwaaménja kundiké ma vékulaka. Moses wan gaana kwaat pulak wa. Jisas wan gaa kaan du pulak wa. Nané gaaké vékulakakapuk yanangwa pulak, Moseské katik vékulakaké nané. Nané Jisaské vékulakate déku yé kavérék-nganangwa. Gaa kaan duna yé kavéréknangwa pulak, nané Jisasna yé kavérék-nganangwa. Akwi du dakwa, musé asé yawuran du wan Got wa. Nané déku yé némaanmba kavérék-nganangwa.
Moses Gotna du dakwale yatéte Got wandén pulak yandén. Yate yéku jémbaa male yate wa Got kukmba yakwate yakwa jémbaaké wandén. Moses wan baka jémbaa yakwa du wa. Jisas Krais wan dé Gotna nyaan wa. Dé Gotna du dakwaké néma du rate deké yékunmba véte yéku jémbaa male yandén. Déku jémbaa wa taalékéran Mosesna jémbaat. Nané Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa Gotna du dakwa wa yaténangwa. Nané déku jémbaa kutpékaatéte déké yékunmba vékulaka-pékatéte wakanangwa, “Nana Néman Du nanat yékun yapéka-kandékwa.” Wunga wate wunga yapékatéte, wa Gotna du dakwa wa tépékaa-kanangwa.
Gotna kundiké kalik yakwa du dakwa yaap katik yaréké daré
7-8 Jisas Kraisna jémbaa Mosesna jémbaat taalékéra-ndénngé vékulakate, nané Gotna Yaamambi wan kundi ma vékukwak. Déku kundi Gotna nyéngaamba anga wa kwaakwa:
Got bulaa gunat kundi wandu, guné déku kundi ma yékunmba vékungunék.
Déku kundiké kalik yaké yambak.
Talimba guna gwaal waaranga maandéka bakamu du yarékapuk taalémba yaréte Gorké yékunmba vékulaka-kapuk yate wa déku kundiké kalik yandarén.
Yate déké kuk kwayéndarén.
Guné de yan pulak yaké yambak.
Got wa wandén, “Guna gwaal waaranga maandéka bakamu yaténdarén taalémba kwaaré mi vétik (40) téte jémbaa yawutén.
Yawutéka vétake kapérandi musé yapékate wunéké yamba yékunmba vékulakandakwe wa.
10 Yandaka det rakarka yate wawutén, ‘Apapu apapu deku mawulé yékunmba yamba téndékwe wa. De wuna kundi vékumuké kalik yandakwa.’
11 Wunga watake det néma rakarka yate wawutén, ‘Wani du dakwa wunale yaap katik yaréké daré. Yamba yé wa.’ Wunga wawutén.”
Naandén Got.
Israel yan pulak, Gotna kundiké katik kuk kwayéké nané
12 Wuna aanyé waayéka nyangengu pulak yatékwa du dakwa, ma jéraawu yangunék. Guné ras guna mawulé kapérandi yandu Gorké yékunmba vékulakakapuk yaké guné? Wani yapatéké ma jéraawu yangunék. Guna mawulé wunga yékunmba tékapuk yandu guné rapékakwa du Gorké kuk kwayékapuk yamuké, ma jéraawu yangunék. 13 Guné jéraawu yate anga ma yangunék. Paapu yakwa du Satan gunat témbétndu guné guna kapérandi mawulé vékute Gotna kundiké kuk kwayékapuk yamuké ma jéraawu yangunék. Got akwi du dakwat wa waandékwa, déku jémbaamba yaalandarénngé. Det waandékwa sapak wayéka tépékaandu guné guna du dakwat apapu apapu yéku kundi wate deku mawulé ma yékun yangunék. Yangunu de yéku kundi wate guna mawulé yékun yakandakwa. Yandaru guné Gotna kundiké kuk kwayéké yambak.
14 Talimba Jisas Kraisna jémbaamba baasnyé ye yaale Gorké yékunmbaa-sékéyak vékulakananén. Nané déké ma yékunmba vékulaka-pékatékwak. Kukmba kiyaaké yate déké wayéka vékulaka-pékakanangwa. Vékulakate kiyaae Kraisale déku gaayémba rapékakanangwa. Rapékaké yanangwanngé vékulakate, guné Gorké ma yékunmba vékulaka-pékaténgunék.
15 Gotna nyéngaamba kwaakwa ani kundi gunat nakapuk wawutékwa:
Got bulaa gunat kundi wandu, guné déku kundi ma yékunmba vékungunék.
Déku kundiké kalik yaké yambak.
Talimba guna gwaal waaranga maandéka bakamu de déku kundiké kalik yandarén.
Yate déké kuk kwayéndarén.
Guné de yan pulak yaké yambak.
Wani kundi nané waak ma vékukwak.
16 Ma véku. Talimba kandé Gotna kundi vékwe déku kundiké kalik yate déké kuk kwayék? Wan Isip képmaa yaasékatake Mosesale yén akwi du dakwa wa wunga yan. 17 Kwaaré dumi vétik (40) Got kandat dé rakarka yak? Wan wani kapérandi musé yan du dakwat wa rakarka yandén. Yandéka de du yarékapuk taalémba kiyaandarén. 18 Talimba Got yéku kundi anga wandén, “Wani du dakwa wunale yaap katik raké daré.” Wani kundi wate kandéké dé wak? Wan Isip képmaa yaasékatake déké kuk kwayén du dakwaké wa wandén. 19 Wani du dakwa wunga yandaka wa vékuséknangwa. De Gotna kundi yékunmba vékukapuk ye Gorale yaap yamba yaréndakwe wa.