6
Nané ma apa yate Kraiské yékunmba vékulaka-pékatékwak
1-2 Talimba guné Jisas Kraisna jémbaaké taale wananén kundi wa vékungunén. Wani kundi gunat nakapuk katik waké nané. Talimba gunat ani muséké wananga wa vékusékngunén. Guné kapérandi musé yamunaae Gotna gaayét katik yéké guné. Yangunén kapérandi musé ma yaasékatake kulémawulé kéraae Gorké yékunmba vékulakatéte déku kundiké, “Yi wan wanana wa,” naangunék. Naate, wa déku gaayét yékangunéngwa. Du dakwa ras késpulak nakpulak yapaté yate wa gu yaakundakwa. Nak du dakwa Gotmba yéku mawulé kéraae déku jémbaa yandarénngé, du ras nak du dakwana maakamba taamba taakate wa Gorét waatakundakwa. Kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarapndaru Got néma kot vékukwa néma du rate yandarén musé kaatandu, ras yékunmba rapékandaru ras kapérandi taalémba rapéka-kandakwa apapu apapu. Wani muséké wa vékusékngunéngwa. Wani muséké gunat talimba wananén wa. Wani kundi nakapuk wakapuk yate gunat néma kulé kundi kwayékanangwa, Jisas Kraisna jémbaaké. Got wunga wananénngé yi naandu wani néma kundi wakanangwa.
4-6 Du dakwa ras Gotna kundi taale yékunmba vékundarén. Vékundaka Got det yékun yandén. Yandéka Gotna Yaamambi deku mawulémba randén. De Gotna kundi yékunmba vékute wandarén, “Wan yéku kundi wa.” Wunga wate Gotna mayé apaké ras vékusék-ndarén. Kukmba nané Gotna akwi mayé apaké yékunmba vékusék-nganangwa. Wani du dakwa déku mayé apaké ras vékusékte kukmba Gorké kalik yate déké kuk kwayéndarén. De wunga yate Gotna nyaanét nakapuk takwemimba baangtaka pulak wa yandarén. Wunga yandaka nak du dakwa dat wasélékndakwa. Gotna kundi taale yékunmba vékwe kukmba déké kuk kwayén du dakwa Gorké yénangwa yaambumba nakapuk yéké yapati-kandakwa. Yapatiké yandakwanngé vékulakate nané taale kwayénanén kundi nakapuk katik kwayéké nané.
Ani gwaaménja kundi ma véku. Némaamba apu maas viyaandékwa képmaamba. Viyaandéka gu képmaamba daawulindékwa. Wani képmaamba du dakwa kakému yaanandaru yéku kakému yaalandu, Got wani képmaaké wakandékwa, “Wan yéku képmaa wa.” Naakandékwa. Wani képmaamba késpulak nakpulak raamény baangwi, kapérandi waara male yaalandu, wani képmaaké wakanangwa, “Wan kapérandi képmaa wa.” Wunga wananu Got wani képmaa yaavan kurké mawulé yandu kukmba wani képmaa yaa yaankandékwa.
Néma mawulé yawutékwa du dakwa, wani kapérandi képmaaké wate nané gunéké yamba vékulakanangwe wa. Wani kundi wate nak du dakwaké vékulakananén. Anga wa vékuséknangwa. Got gunat Satanna taambamba kéraandéka guné déké yéku jémbaa yate déké yénangwa yaambumba yékunmba wa yéngunéngwa. Guné dale yékunmba rapéka-kangunéngwa. 10 Wunga wa vékuséknangwa. Got kapérandi du yamba randékwe wa. Dé yéku du rate yangunén akwi jémbaaké katik yékéyaak yaké dé. Guné déké néma mawulé yate déku du dakwat yékun yatake det wa yékun yapéka-ngunéngwa. Wunga yanguné-ngwanngé dé katik yékéyaak yaké dé. 11 Guné nak nak apa yate wani yéku yapaté yapéka-ngunénngé néma mawulé yanangwa. Guné Gorké yékunmba vékulaka-pékatéte, Jisas Krais waambule yaae guné déku gaayét kure yéndénngé mawulé yate, ma kaavéréngunék apapu apapu.
12 Guné Gotna jémbaa ma kuttépékaa-ngunék. Saalakuké yambak. Du dakwa ras Gorké yékunmba vékulakate déku jémbaa kutpékaatéte de yamba saalakundakwe wa. Guné de yakwa pulak ma yangunék. Talimba Got wa wandén, déku du dakwat yékun yandénngé. Guné déku jémbaa kutpékaangunu, wa dé det wandén pulak gunat waak yékun yakandékwa. Wunga mawulé yanangwa.
Gotna kundi sékérék-ngandékwa
13 Talimba Got Abrahamét kundi wakakét yandén. Got néma du rate akwi néma duwat wa taalékérandén. Dé déku yémba bulte kundi wakakét yandén. 14 Anga wandén, “Wuné ménat yékun yawutu ména gwaal waaranga maandéka bakamu némaamba yaalakandakwa. Yi wan wanana wa.” Naandén. 15 Wunga wandéka Abraham kaavéréte dé yamba bari saalakundékwe wa. Yandéka kukmba Got wandén kundi sékérékndéka Abrahamna gwaal waaranga maandéka bakamu wa némaamba yaalan.
16 Du deku kundi apa yandénngé wa néma duna yémba wandakwa. Wani néma duna mayé apa deku mayé apat wa taalékéran. Taalékéran mayé apaké vékulakate wa wani néma duna yémba wandakwa. Nak du dakwa wandakwa kundi sékérékngé yandékwanngé vékusékndarénngé, wa de wani néma duna yémba wandakwa. Wunga wandaka wani kundiké wandakwa, “Yi wan wanana wa.” Wunga watake wani kundi vékundakwa. Wani kundiké nakapuk katik waaruké daré.
17 Bulaa Gorké ma vékulaka. Wandén pulak yakandékwa. Déku kundi katik yaasékaké dé. Talimba du dakwat wandén pulak, det yékun yaké yandékwanngé de vékusékndarénngé wa mawulé yandén. Yate déku yémba Abrahamét wate déku kundiké wandén, “Yi wan wanana wa.” Naandén.
18 Got katik paapu yaké dé. Wunga vékusékte ani musé vétikngé waak vékuséknangwa. Got wakakét yandén kundi katik yaasékaké dé. Déku yémba wandén kundi waak katik yaasékaké dé. Wani musé vétikngé vékusékte nané Gotna taambamba rakwa du dakwa déku kundi ma vékukwak. Vékute vékusék-nganangwa. Wandén pulak yakandékwa. Dé nané kéraae déku gaayét kure yéké wandén. Wunga watake dé nané kure yéké yandékwanngé vékusék-nganangwa. Vékuséknanu nana mawulé yékunmba tékandékwa.
19-20 Bot gumba yeyé yaayakapuk yate nakurak taalémba yékunmba télénngé de miyémba baangwi lékindakwa pulak, nana mawulé yékunmba téndénngé nané Got wandén kundiké vékulakate yékunmba kulkinangwa, déku kundi. Wandén pulak yate nané kéraae déku gaayét kure yéké yandékwanngé vékulakate, déké wa kaavérénangwa. Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du, Gorét waatakuké Gotna gaamba lékitakandarén laplap naapiye dé awulamba tékwa nyéndé gaat wulaandékwa. Wulaae Gorét waatakundékwa pulak, Jisas talimba Gotna gaayét wulaae bulaa Gorét waatakundékwa. Nanat yékun yate kiyaae dé taale Gotna gaayét wulaae bulaa Gorét waatakundékwa, nanéké. Wunga yate dé Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa randékwa. Melkisedek talimba ran pulak, bulaa Jisas dé Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa randékwa. Nanéké Gorét waatakute wa néma du rapéka-kandékwa apapu apapu. Wunga randékwanngé vékulakate, nané yéku mawulé vékute Gorké kaavérénangwa.