10
Gorké kwaami kwayéndaka yandarén kapérandi mawulé yamba yasnyéputindékwe wa
Talimba Moses Gotna apakundi Juda du dakwat wandéka anga yandarén. Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa témuké wandaka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyansé wa du dakwa yan kapérandi muséké vékulakate Gorké meme bulmakauna nyéki kwayéndarén. Akwi kwaaré Got rakwa taangétsékéyak tambékét wulaae Gorké kwayéndarén. Kwayéndaka Got yandarén kapérandi mawulé yamba yasnyéputindékwe wa. De Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa témuké yapatindarén. Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyan Gorké wunga kwayéte wa nak jémbaaké wa det wakwasnyéndarén, Jisas Krais kukmba yaké yandékwa jémbaaké. Krais nanat yékun yaké yandékwa jémbaaké wa Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyansé nanat wakwasnyéndakwa. De nanat yékun yamuké yapatindarén. De du dakwat yékun yandaru wani du dakwa Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa témunaandaru, wa Gotna gaamba jémbaa yakwa du akwi kwaaré Gorké wunga katik kwayéké daré. Gorét waatakukwa du dakwa de vékusékndarén wa, deku mawulé yékunmba tékapuk yandékwanngé. Vékusékte késépéri apu Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyansat kwayéndaka wa de Gorké kwayéndarén, de déku ménimba yéku musé yakwa du dakwa téndarénngé.
Akwi kwaaré Gorké kwayéte yandarén kapérandi muséké vékulakandarén. Deku mawulé yékunmba tékapuk yandéka, wa Got yandarén kapérandi mawulé yamba yasnyéputindékwe wa. Kwayéndarén meme bulmakauna nyéki de yan kapérandi mawulé yasnyéputikapuk yandéka de Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa yamba téndakwe wa.
5-6 Wani muséké vékulakate Jisas Krais ani képmaat gaayaké yate Gorét anga wandén:
De kwaami viyaae tuwe ménat kwayémuké kalik yaménéngwa.
De yan kapérandi mawulé yasnyéputiké, yaamba kwaami tumbiyowe ménat kwayémuké kalik yaménéngwa.
De musé ménat kwayémuké kalik yaménéngwa.
Yate méné wunat képmaamba tékwa duna sépé tiyaaménén, wuné kiyaae wani sépé ménat kwayéwuténngé.
Tiyaaménénga ménat wawutékwa, “Got, wuné a tékwa.
Mawulé yaménéngwa pulak yakawutékwa.
Talimba ména nyéngaamba wa viyaatakandarén, wunga yaké yawutékwanngé.”
Naandén Krais. Gorét wunga wandén.
Krais wani kundi watake taale wandén, du dakwa Gotna apakundi vékute yandarén kapérandi musé yasnyéputimuké kwaami viyaae tuwe kwayéndakwanngé. Watake wandén, “De kwaami viyaae tuwe ménat kwayémuké kalik yaménéngwa. De yaamba kwaami tumbiyowe ménat kwayémuké kalik yaménéngwa. De musé ménat kwayémuké kalik yaménéngwa. Wunga yandakwanngé ména mawulé yékun yamba yandékwe wa.” Wunga watake Gorét wandén, “Got, wuné a tékwa amba. Méné mawulé yaménéngwa pulak yakawutékwa.” Wunga wandéka wa vékuséknangwa. De talimba yandarén pulak, kwaami viyaae tuwe Gorké katik kwayéké daré. Krais nak pulak yapaté ye kiyaae wa déku sépé déku nyéki Gorké kwayéndén. Wunga wa vékuséknangwa.
10 Krais, Got mawulé yandékwa pulak yate wa déku sépé déku nyéki Gorké kwayéte wa kiyaandén. Nakurak apu male wa kiyaandén. Got mawulé yakwa pulak ye kiyaandéka wa Got yananén kapérandi musé wa yasnyéputindén. Yasnyéputindéka bulaa a yéku du dakwa ténangwa, Gotna ménimba.
Krais déku sépé Gorké kwayétake wa yandarén kapérandi musé yasnyéputindén
11 Akwi nyaa Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyansé deku jémbaa yandakwa. Yate késépéri apu meme bulmakau viyaae Gorké kwayéndakwa. Kwayéndakwa musé wan du dakwa yan kapérandi musé yasnyéputiké yapatindékwa. 12 Jisas Krais dé de yakwa pulak yamba yandékwe wa. Dé nak pulak wa yandén. Dé déku sépé, déku nyéki Gorké kwayéte wa kiyaandén. Nakurak apu male wa kiyaa-ndén. Du dakwa yan kapérandi muséké nakapuk katik kiyaaké dé. Déku jémbaa yasékéyaktake kiyaae wa Gotna gaayét waaréndén. Waare néma du rate déku yékutuwa taambamba randékwa. 13 Dé Got déku maama déku taambamba taakandu dé deké néma du rate véké yandékwa sapakngé wa kaavéréndékwa. 14 Dé nakurak apu wa déku sépé déku nyéki Gorké kwayétake kiyaandéka Got déku jémbaamba yaalan du dakwa yan kapérandi musé wa yasnyéputindén. Yasnyéputindénngé Gotna ménimba apapu apapu wa yéku musé yakwa du dakwa rapéka-kandakwa.
15 Gotna Yaamambi waak wani muséké wa wandén. Wandéka talimba yatan du nak Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén:
16-17 Néman Du Got anga wandén: “Kukmba kulé kundi det anga wakawutékwa.
Wuna apakundi deku mawulémba taakakawutékwa.
Taakawutu wuna kundi yékunmba vékukandakwa.”
Wunga wate anga wandén, “Yandarén kapérandi musé yasnyéputiye wani muséké nakapuk katik vékulakaké wuté.” Naandén.
18 Néman Du Got wunga wandéka du nak Gotna nyéngaamba wa viyaatakandén. Wani kundiké vékulakate anga wa vékuséknangwa. Got du dakwa yandarén kapérandi musé yasnyéputiye wani kapérandi muséké vékulakakapuk yandu meme bulmakau viyaae deku nyéki dat nakapuk katik kwayéké daré, dé yandarén kapérandi musé yasnyéputimuké.
Nané ma Gorké yékunmba vékulakate déké yékwak
19 Wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, ma véku. Jisas nanéké kiyaandéka déku nyéki vaakwanngé, nané Got rakwa gaat yékanangwa. Wup yakapuk yate, yéku mawulé vékute, dé rakwa gaana taangétsékéyak tambékét yékanangwa. 20 Jisas nanéké kulé yaambu wa kutndén, nané Gorké yénanénngé. Dé yananén kapérandi musé yasnyéputiké we wa déku sépé déku nyéki Gorké kwayéte wa kiyaandén. Kiyaae Got rakwa gaana taangétsékéyak tambékét wa wulaandén. Wulaae dale rapéka-kandékwa. Jisas kiyaandéka Gotna gaamba lékitakandarén wani laplap gérikndéka wa Gorké yéké yanangwa yaambu wa kwaakwa. Jisas nanéké wunga yandénngé, wa nané Gorké yékanangwa.
21 Jisas Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yatake wa Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa téndékwa. 22 Téte Gotna du dakwa nanéké yékunmba véndékwa. Véndékwanngé vékulakate, nané Gorké ma yékwak. Jisas kiyaandéka déku nyéki vaakundéka déké yékunmba vékulakananga nana mawulé wa yékun yandén. Yandéka déku yémba baptais kéraananén. Wunga yatake wa vékuséknangwa. Nané vétikmawulé yakapuk yate, nakurakmawulé yate, wup yakapuk yate, ma Jisaské yékunmba vékulakapékate Gorké yékwak.
23 Nané Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa nané nana mawulémba anga wanangwa, “Got wa wandén, nanat yékun yaké yandékwanngé. Wandén pulak wa yakandékwa. Yi wan wanana wa.” Wunga wate Jisasna jémbaa ma kutpékaate nak du dakwat wakwak, Got wandén pulak yaké yandékwanngé. Vétikmawulé yakapuk yate nakurakmawulé male yate wunga ma yatépékakwak. 24 Yate nanale sékét Jisasna jémbaamba yaalan du dakwaké ma vékulakate, nané det yékun yakwak. Yananu de nanat yékun yakandakwa. Nané akwi wunga yate nak du dakwaké ma néma mawulé yate yéku yapaté yakwak.
25 Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa ras nakurakmba yamba jaawuwe téte Gotna kundi bulndakwe wa. Nané de yakwa pulak katik yaké nané. Jisas Krais waambule yaaké yandékwa nyaa bari wa yaakandékwa. Yaaké yandékwanngé vékulakate nané nakurakmba jaawuwe téte Gotna kundi bulte nana mawulat ma yékun yakwak.
Gotna nyaanét katik kuk kwayéké nané
26 Ani kundi wa vékuséknangwa. Jisas Krais du dakwa yan kapérandi musé yasnyéputimuké wa déku sépé déku nyéki Gorké kwayétake wa kiyaandén. Wani kundiké anga wanangwa, “Yi wan wanana wa.” Wani kundi vékusékte nané wani kundit kuk kwayéte kapérandi mawulé vékute nakapuk kapérandi musé yapékananu nak du, Got yananén kapérandi musé yasnyéputindénngé, Gorké kwayéké dé kapuk? Yamba wa. Katik kwayéké dé. Yandu Got wani kapérandi musé katik yasnyéputiké dé. 27 Yandu nané déku kundit kuk kwayémunaae, wa néma wup yakanangwa. Kukmba Got néma kot vékukwa néma du rate yananén kapérandi musé nanat yakatate wandu néma yaa yaanpékatékwa taalat yékanangwa. Gotna kundit kuk kwayékwa akwi du dakwa yaa yaanpékatékwa taalat wa yékandakwa.
28 Talimba du nak Moses wan apakundit kuk kwayéte kapérandi musé yandéka du vétik kupuk dat vétake kot vékukwa néma duwat wandaka dé deku kundi vékutake wandén, wani duwat viyaandék-ndarénngé. Wani duké sémbéraa yakapuk yate wa kot vékukwa néma du wunga wandén, wani duwat viyaandék-ndarénngé. 29 De Moses wan kundit kuk kwayén duwat wunga yandarénngé, Got déku nyaanét kuk kwayén du dakwat yénga pulak yaké dé? Det wani kapérandi musé némaamba wa yakata-kandékwa. Talimba Got wa wandén, “Du dakwa yandarén kapérandi musé yasnyéputiké dé kiyaandu déku nyéki vaakukandékwa. Yi Wan wanana wa.” Wunga wandéka déku nyaan Jisas yaae wa kiyaandén. Kiyaandéka du dakwa ras kapérandi kundi wate anga wandakwa, “Dé kiyaae yananén kapérandi musé yamba yasnyéputindékwe wa.” Wunga wate wa Gotna nyaan Jisasét kuk wa kwayéndakwa. Kwayéte de Gotna Yaamambi nanat yéku mawulé tiyaandékwanngé kapérandi kundi wate wa dat wasélékndakwa wa. Wunga yakwa du dakwat wani kapérandi musé Got némaanmba yakata-kandékwa.
30 Gorké vékusékte wa vékuséknangwa. Got det némaanmba yakata-kandékwa. Got talimba wa wandén, “Du dakwa kapérandi musé yandaru, wa wuné det yandarén kapérandi musé waambule yakata-kawutékwa.” Naandén. Ani kundi waak déku du dakwat wa wandén, “Wuné, guna Néman Du, kot vékukwa néma du rate yangunén musé waambule kaatakawutékwa.” Wunga wandéka déku kundi wa kwaakwa, déku nyéngaamba.
31 Got apapu apapu rapéka-kandékwa. Rate dat kuk kwayékwa du dakwat wani kapérandi musé némaamba yakata-kandékwa. Wanngé wa néma wup yandakwa.
Nané ma apa yate Gorké yékunmba vékulaka-pékakwak
32 Talimba téngunén sapakngé ma vékulaka. Wani sapak guné Gotna jémbaamba yaale kulémawulé wa kéraangunén. Kéraangunénga Gotna maama gunat yaavan kutndaka wa néma kaangél kutngunén. Kure Gorét yamba kuk kwayéngunéngwe wa. Apa yate déku jémbaa kutpékaangunén. 33 Kutpékaa-ngunénga nakapuk guna maama apa yate wandaka akwi du dakwana ménimba téngunénga gunat kenakte viyaandarén. Nakapuk de nak du dakwat wunga yandaka wani du dakwale téte det yékun yangunén.
34 Jisas Kraisna kundiké kalik yakwa du déku jémbaamba yaalan du dakwat kalapusmba taakandaka deké sémbéraa yate det yékun yangunén. Du ras gunéké apa yate guna musé baka kéraandaka guna mawulé yamba kapére yandékwe wa. Guna mawulé yékunmba téndén. Anga wa vékusékngunén. Kukmba guné Gotna gaayét ye dale yékunmba rapéka-kangunéngwa. Wunga vékusékngunénga guna musé kéraandaka guna mawulé yamba kapére yandékwe wa. 35 Wunga rapékaké yangunéngwanngé vékulakate wup yaké yambak. Guné Gotna kundi yékunmba vékuté-pékaangunu Got kukmba gunat yékun yakandékwa.
36 Guné ma apa yate Got wandén pulak yapékangunék. Déku jémbaa ma kuttépékaa-ngunék. Déku jémbaa yaasékaké yamarék. Yangunu Got wandén pulak gunat yékun yandu guné yékunmba yatépéka-kangunéngwa.
37 Wunga yaké yangunéngwanngé Gotna kundi déku nyéngaamba anga wa kwaakwa:
Ayélapkéri sapak re yaaké yakwa du yaakandékwa.
Bari wa yaakandékwa.
38 Yaandu yéku musé yakwa wuna du dakwa de wuna kundi yékunmba vékuté-pékaandaran, wa apapu apapu yékunmba rapéka-kandakwa.
De wunat kuk kwayémunaandaru, wa wuna mawulé deké katik yékun yaké dé.
39 Nané wani du dakwa pulak yamba yanangwe wa. Gorét kuk kwayékwa du dakwa wa lambiyak-ngandakwa. Gorale katik rapékaké daré. Nané Gotna kundi yékunmba vékutépékaakwa du dakwa dale yékunmba rapéka-kanangwa apapu apapu.