EFESA GOI OROUBAIRO OWAOWA
1
Godima Danu arararo uike na Foru, Yesu Kerisonu afasoro mi we mune odikara. Nama ya Yesu Keriso imukenewaa ukaisa Efesa goi oroubake yewa owaowa yanake odakune.
Iyanu Babae Godini iyanu Dai Waria Mi Yesu Kerisoini emuama ya unu kofisike emenu irau ukeka yabairo mafisiro irauaiai mane ukaada ibifone ibake yewa wake eno weakune.
Godima Yesu Kerisoini demuiro ibinisi orou iya we ma irauaiai ukakuni wake
Yesu Keriso Danu Babae Godi Dawama iya we mune iyanu urero ibinu Dai Waria Mi Yesu Kerisobairo ma dakaa uke odiike i Imumu Iraunu me makeka eraerabusa yaisina iyabairo ma’iba ibake Danu ibi we ma daiwere ufene weakune. Godima i doo ubu uke me i furo Yesu Keriso Dawama iya ma wiromine ibake iya we mune odii. Godi Danu ararae iya Danu ibooro enafeke irauaiai mane ufene ibake eno u’i. Adinami nauwaro Godima Danu arara uike Yesu Kerisonu ma wirokeka waiyabake iya we mune Danu omukeka amaraku ari we odiiro Danu amaraku siki. Godi Danu ararae iyama Danu irau unu koreka we ma daiwere ufene ibake Danu Amara ubi iyabairo ma’i.
Yesu Keriso Danu irau unu korekae daiwere ibake Dawa feariro Danu iwa yewa dooro isariro Danu iwama iya ma wiro’ike iyanu merama merama ukeka mune imuke medi. Danu ararae iya Danu imukeka yaisina idua iwoka sifene ibake Danu unu koreka iyabairo makenewaa u’i. Godima Danu adinaro fema imukeka imuka ma boroo yafine ibake Danu arararo ukaada Yesu Keriso we odairo yewa dooro isare aari. 10 Godinu imukekae eno, i dubuena kai odoro Godima yaisina i urero eraerabusaini dooro eraerabusaini yaisina ma demuiro uke odifekuro Yesu Kerisoma i erawa naukawa eraerabusa yaisina idua yawokeifiaku.
11-12 Godi Dawae ibai yaisina bunawere ukaada Danu arararo iyanu orofa Yesu Kerisobairo uke bou uiba ibake iyae Yesu Kerisobairo iyanu orofa muki. Godi Danu ararae iya Du orou iyako Yesu Keriso imukada iyanu Godi imukeka imuka Dawabairo oisiba ibake emema ibai efisake Danu ibi we ma daiwere ufisane ibake ibai yaisina eno ukeibi.
13 Nono Yesu Kerisoma i wake weibi ibake ya imusu orouma i irau wirokeka wake naukeibisa. Ibake yae yanu imuka yaisina Dawabairo oisaro Godima we bou uiro fari Imumu Irauma yanu imuka ubarenaro isarike yae Godinu oroua eno weada widu uke odirie. 14 Godinu Imumu Irau Dawama iyabairo ibinuba ibake iyae Godibairo iyanu moko mufeisi ibai iya iwoka sine ibinisi. Nono Godima iya we mune Dawabairo odimisiro me ibene ibene ibaada Danu ibi we ma daiwere ukeifeisi.
Foruma Efesa goi orou iwoka daiwere sifisane ibake Godibairo guriguri ukeibi wake
15-16 Ibake ya oroue yanu imuka yaisina Yesubairo oisake Godinu wake naukaisa oroubake imukari ukaisaya eno weisaro i wake na naueke Godibairo yabake guriguri ukaadae we ma irauaiai ukeibakunia. 17 Nono nanu ararae iyanu Dai Waria Minu Godi, i arakekawere Babae Godi, Dawama ya unu kofiaro Danu Imumu Irauma Godinu imukeka yabairo we ma boroo yafiro Godinu imukeka yaisina iwoka ukenewaa ufone ibake Godibairo guriguri ukeibakune. 18 Nanu ararae yanu imuka ubarenaro edoro ufiro Godi Danu adinaro imukada fema we bou ukeibi ibai yaisina yama iwoka sifoke i urero eraerabusa yaisina i we ma irauaiai ukekaini i yabairo mafiaku ibaini yaisina yama iwoka sifone ibake nama yabake guriguri ukeibakune. 19-20 Nanu ararae yama Godinu buna eraada iwoka sifone ibake weakune. I bunae Yesu Keriso feairoma nono ma uyarike mune urero Danu baena wana enaro ma yaure odi. I bunae iya Godinu wake naukaisi orounu. Ibai ya iwoka sifone ibake nama Godibairo guriguri ukeibakune. 21 Godima Yesu urero waure amuke ane odike i dai eme yawokeka orouini dawako orouini urero dai orouini i awoena ibinisa orouini emua yaisina ma bererieke bokairo ma yaure odi. 22 Dawama i orouini i eraerabusa yaisina yawofine ibake eno uke odike nono Dawae i Godinu wake naukaisa orou yaisinanu bokai mi we odi. 23 I Godinu wake naukaisa oroue Yesu Danu ofe. Ibake i bokaini ofe ubuini yaisinae demui sinakuro nono Dawae i orofa akaka yaisinanu ubi mi sini.