8
Yesue iyanu dai ofereni ode sibore sianeka miya wei wake
Nanu wakeye eno, iyanu dai ofereni ode sibore sianeka mi i ari eno ibinu. Dawae i urero dai yawokeka Godinu baena wana enaro yaure ibinu. Dawae i iifawere ooruro Godibairo ofereni ode sibore sianeka waiya ukaku. Ibake i iifawere uwarae emema ubu uke dauisaro Godima Danu mane ubu uiba ibake ie ba guriguri ukeka uwara.
Emema i ofereni ode sibore sianeka orou we mune odiriekake emenu me makekaini nono i ofereni odekaini ibai yaisina Godibairo odifisane ibake we mune odirieka. Enoba iyanu dai ofereni ode sibore sianeka Mima enaenari Godibairo me makeka aine wai ure makeifeku. Dawa yewa dooro ibifironae i ofereni ode sibore sianeka waiya da ufine. Yewa dooro ofereni ode sibore sianeka orouma ibaada i darawadunu weakuro me makaisa enaenari i ofereni odaisaba ibake Dawae i ofereni ode sibore sianeka waiya da ufine. I urero ofereni ode sibore sianeka waiyae baro nono yewa dooro ukaisa orouma i urero ba waiya ukaku ibai uke kowokowo ukaisa. Nono i Mosesinu ukeibi waiyae i ari eno. Godima Mosesibake eno wei, faraima sosi uwara ma enafane ufakuie nama i oraararo abairo we ma iwoka uero a eri enaenari ma enaa wei. Nono awoenae Godima Yesu Kerisobairo mai waiyae daiwerero nono i adinaro ofereni ode sibore sianeibisa orounu waiyae okoanaku. Enaenari Mosesinu adina darawadue okoanakuro nono Godinu awoena we bou ukekae irauaiaiba ibake Danu awoena arararo uke makanekae i dawa daiwere.
Awoena arararo uke makanekama i adina arararo uke makaneka ma berei wake
I dawako arararo uke makanekabai irauaiai ibifironae Godima i awoena arararo uke makanekabai da odifine. Nono i dawa i ari eno me. Godi Danu orounu ukeka sineka gienabu me ibake Dawa arara meba ibake eno wei,
Nama eno we imukakune, moi odo fafekuro Isaraera orouini Diuda orouini emuabairo awoena arararo uke makaneka mamiaua eno we imue. Enoba yanu sisia orou Idifi orofaroma waure ane odiake arararo uke makaneka emuabairo ode i ari eno meroma nono awoena odimiaua eno we imue. Enoba Emuaini Naini iyanu arararo uke makanaisikema nono emuae enaenari uke dakaisaba ibake emua medimiau. 10 I Isaraera oroubairo odimiau awoena arararo uke makenekae i ari eno, i awe waa odo odo me sifekuro Nama Nanu darawadu emenu awararo odimauke emenu imukaro owaowa yanake odimiau. Enoba nae emenu Godi simauro nono emuae Nanu orou sifeisa. 11 Enoba emuae emenu goi orou da we ma iwoka ufiakaisa. I orou emua yaisina Na iwoka ufokoisa ibake emuama emenu goi oroubake Godi iwoka siawe eno da wefeisa. I dai orouini i okoa orouini emua yaisina Na iwoka sifokoisa. 12 Enoba nae emenu meramawere ukekabake dino da umauke emenu nauke medekabai imuke medimaua,
Godima eno wei. 13 Godima i awoena arararo uke makanekabake weiba ibake iya iwoka ie adina arararo uke makanekae gamura ureka ariba ibake i gamura uri rabue awoena me sifine ukaku.