PORI MA ESÉ ARAÍEN TESARONIKÁ NANIN BANTA MA UVAMAN AMEIN BOMPON MINO
(1 Tesaronika)
Tesaronikai Esé Bompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Baya varen orin banta Pori ino.
Uvarein orana ino.
AD fifti-uvani (51) fin nafi áa fifti-tu (52) fin nafin uvanten mino. Mai maen Pori ma kan dádasí en ma monó doraríen eúkein pimpá ino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Koriní barurá ma mana orana ifo afápá mana un kádan biyontá ma váken mino. (Aposeri 18:11 fin ná onano).
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Kan dádasí en ma Pori monó doraríen eúkiyáken Tesaroniká orin ma Kiriki nanin banta ano ará baéden ma monó tiyá ein kékái uvaman amikhen mino. (Aposeri 17:1-9).
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Pori iníkan Tesaroniká nanin banta ano Yisasini kama vaya mo oyan amiyaimpin betin ayaen ákona uantano siren Timotin tiantan orikharen ma Masedoniá bara fáké ma ovaránen Koriní eriven ma amusin baya me siamin ma iniren mai van mi esé bompon uvaren mino. Inká 1 Tesaronaika vá 2 Tesaronaika va san máan mi sen iniyan mino. Ma vara kípan akhempá ma yákó inain danasinta vá inká Yisasin ma ovaránen erin nain ma san ma Kiriki kayoi vompon mano ma sikhá ein mi sian amá ukhen mino.
1
Pori Ma Tesaroniká Nanin Banta Amusin Uantein Baya Ino
* Apo 17:1-9Téi Porin má Sairasin nú Timotin nú bái ma vompon uvaman Tesaroniká kákan barurá ma monó nanin banta váke ma Sifóe Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisini mái kékasí ma ukhaonan uvaman amé uno.
Tiyarafenui sarisari vá ará kusin má ano siretin masá bano.
Tesaroniká Nanin Bantai Yoran Nan Ma Pori Amusin Uantein Baya Ino
Ena ena yamú tiretí ankan nan ovaré me iniyáke Tiyarafenu susu sianté timúkuan amiyá tiféuno. * 1Ko 13:13; Kor 1:4-6Máan tiyáké tiretí ankan ma Yisasintá mumunan iyáke ma yoriyaona vá ena nanin banta ará amire ma ayae yoriyáke ma inká tetisi Bafan Yisas Karaisin nan ovaránen erinten mino siren ma ákona inin kauráke ma kama yorarí iyaona van mi ovaré me iniré teti Sifóe Tiyarafenun timúkimpó tiamiyá tiféuno.
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Tiyarafenu ano siretin nan anunu uren be ina e sen aní ukhá tetí ankan afová ukhé uno. * 1Ko 2:4-5Mai fara vara seyo, Yisasini Kama Vaya ma varé eré tiferuna mai vayafó ana va siamé tife raumpo Kantá Aunani ákona fóké bá ino. Mai vaya van tetí ankan puran tinon té afová ukhé uno. Inká teti ma siretí ankan má bákuya setin tivútivá inka sonten nan mai ano yere maman puraí ukhen mino. * Apo 17:5-9Mai ma Tiyarafenui kama vaya ma vareona mai kokhon uman mái vare ompo Kantá Aunan manon ákona amíkaya veni amusin mái vare ono. Mai anon tetin tivútivá bá Bafani avúavá bá maman manaí eono. Máan ma eona anon Masedoniá barafa safi inká Akaiá barafa safi ma váken Yisas Karaisintá mumunan iyain nanin bantan aní uante ono. Mai siretí ankan ma Bafani vaya sian dákó eona anon ída Masedoniá bá Akaiá bara vápin mana ufen ma asein an den oren mifo minó akhempái oreraen mino. Mai fara vara seyo, inte akhempasá oriya rafu mai sireti ma Tiyarafenurá mumunan iyaona vaya anan tiyá iniyá tiferuna ída evaráné betin tiamiyá bá tifanté uno. Mai fara vara seyo, vetí ankan baípá ma oréku ma séin kama ureya sivireona avúava san betiyantá tian dákó iyáken mai ma varará ayarafenu kayo ma me ampire ará baéde fura sen para van oriyan ban Tiyarafenurá ma mumunan iyaona vaya vá dere siyá iné uno. 10 Tiyarafenu ano ma ve Anin Yisasin ma furin pintena orun avían mantakhein ma inaru fáké ovaránen erin nain nan ma ave ukhaona van deren tiyá iné uno. Tiyarafenu ano ma ma vara kípan nain damú ma vei aran naná ma vanasi amaniná kain nain pintena Yisasi ano siya é iyan mino.

*1:1: Apo 17:1-9

*1:3: 1Ko 13:13; Kor 1:4-6

*1:5: 1Ko 2:4-5

*1:6: Apo 17:5-9