12
Kin Eroti Ma Pitan Páken Karavusifin Mo Khaein Baya Ino
Máan tiyain pimpá ana Kin Eroti ano manáa mumunan nanin banta kayo aruren namu ono van karavusi fáken mino. Pákaan kaúden béi ano síkan Yonin aváe Yemisin baenatifó anuran tíkan puren mino. Máan turen Eroti onákan Yutan kayo ano mai avúava san amusin iyaimpin Yisi Ída Van Bereti Ma Nan Omá Damú Pitan má dere fáken mino. Pakaádaren Tiyarafenu ano ma Isareri nanin banta Avo Uantan damú ma esantavintí Pitan avían banasi avorá kaúdé daimonté uno sen iniren Eroti ano Pitan avían dumukatifin kaúden sikistini (16) aruvin banta kayo ayampiní uran kamí kamí ano yafídú iyaren mino.
Pitan ma yumukati namumpin kain ban maen béin Tiyarafenu ano ayaino van monó nanin banta ano ákonaen amúkiyaren mino.
Tiyarafenui Enisori Ano Ma Pitan Karavusi Finté Útúantein Baya Ino
Máan tiyákan Eroti ena ákurá béin daimintéin mai inuran kankanan seni anampó béin damuádan aruvin bantá kan aúbaná bavíkan ena aruvin banta kayo ano yumukati namun onará dafíkaren mino. Máan tukharéin Bafani enisori ano maifin manádá áfoká íkan dumukati namumpin panu siyain má enisori ano Pitan ayorantá ankan ankan iyáken béin avoren temí, “Aine mantano,” siyain má Pitan ayan pinte seni anan útufen eraven mino.
Máan tiyain má enisori ano véin tiamemí, “Ei ona vá arantan anamun má ono,” síkan Pita uran maen enisori ano siamemí, “Ei ayá iyon afuin ureya séin dakhafono.” Máa síkan Pita mai karavusi namun me ampiren enisori yakhafen oriyáken enisori ano ma mai avúavá bariyain Pita amino ukhen tuu vaédái oniyá uno sen inikharen mino. 10 * Apo 5:19Máa sen iniyáken esé ma yafíká ein má ínain ma yafíká ein banta vá esanten aravuaren kákan barufin ma oriyain onará oríkan mai ona ano veyantá e yiven oriyain má míkanan mai ona finté e yuvinen oriyan baren mana aasá o muntaven oriyan manáa ayáká orivin mai enisori ano véin me ampiren ainen oren mino.
11 Orivíkan mairá Pitan auu sapé tiyain má béi semí, “Taréa inka afova suron ékun Erotin ayan pinten téin tiviren inká Yutan kayo ano ma intéa yanasá ten timaniná kaono van iyaren nafi mai uman kayo finten Bafan manon bei enisori siantan téin tiyaen mino.”
12 Máa siren mai yaná ma afová iyáken Yonin nan ma Maki ne sen ariyain banta anóe Marian amápin kokhon nanin banta kayo ano átaru ukhen amúkiyaré íkan mai namun béi oren mino. 13 Onóben baru fáke onará béi mo ankan ankan iyan maen iyé e van nafi siren onano van Rodan ne sin doran arinta ano araven mino. 14 Araven orun iníkan Pitan amen avaya vaimpin kákan amusin iyáken ída ona yivinton evaránen mun máa semí, “Pita onará e van mino,” sen mai ma iyukhá ein nanin banta siamen mino.
15 Máa síkan, “Éi óen ná iya vae” sen mai kayo ano véin tiamiyan mifo véi ákonaen tiyáken, “Téi Pitan amen avayan bá inikhere,” siyaimpin betí ankan tiyáken, “Beni enisori anon tino.”
16 Máa siyákan maen Pita onará pa ankan ankan iyan baimpin betí ankan ma morun ona yiren béin oniyan anúden oreraen mino. 17 Máan tiyaimpin ída vaya sino van Pita ve ayampó oorá ankan ankan iyáken inté ená Bafan mano karavusi finte útúden béin avían barufá daná eren nafi mai fáke siamíden, “Ma ma yákó ein danasá Yemisi má manáa sifá tiváeyan masá tiameno,” siren betí ankan me ampiren ena varufá oren mino.
18 * Apo 5:22-24Máan tukharéin ena ákurá aruvin banta kayo ano Pita intefasá orikhen nafi siren akhokho van dosian more mere en mino. 19 Máan tiyákan Eroti ma mai vaya iniren Pitan dosíkan ída vaimpin mai ma yafiká ein aruvin banta kayo avían kaúden avóbé en inaúden ma kékasá aresin purino sen mino.
Kin Eroti Ma Furin Baya Ino
Máan turen ínaimpáké Eroti Yudiá me ampiren Sisariá manáa orun baren mino. 20 Kin Eroti ano Taiyá baru ráke vá Saidoní baru ráke nanin banta vá anan maran uren betin nan móeken aranan uantiyaren mino. Máan tiyákan mai nanin banta ano véin ma yafíkein bara kayo finte yunan bariyaren pasen kin mano ma kama yoran banta ino siyain banta Barastasi má ará manafiníin baya sian damuaren Kin Erotin onano van oren mino.
21 Kin Erotin ma onano sikhá ein damú ma yákó íkan béi kin buí daná uren kini karáká kumamin banasi e iyuvin ákona vaya siamen mino. 22 Sian míkan mai nanin banta ano oovararen temí, “Ma ma siyain baya ma varará bantai vaya vaino ayarafenui vaya ino.” 23 * Dan 5:20Máa síkan Eroti ano ída Tiyarafenu aví maman daní iyaimpin Bafani enisori ano véin manádá do ankamádan eraviyain má bintokhéna kayo ano véin aú bukhafa nákan puren mino.* Ínaimpáké Yosifasin ne sin mana afova vanta ano siyáken Erotin aúpin kákan aí afoká íkan dan manápá damú esantan maen puren mino sen bei vompon dókifin uvantaren mino.
24 * Ais 55:11Puren mifo Tiyarafenui vaya ano mo kákaníen minó barufá oreraen mino. 25 * Apo 11:29-30; 15:37Banabasin nú Sorin nú ano vetíi monó nanin banta ayain doran dóan kíparen maen Yonin nan ma Maki ne sen ariyain banta avíaren Yerusaremí baru me ampiren evaránen Antiokí oren mino.

*12:10: Apo 5:19

*12:18: Apo 5:22-24

*12:23: Dan 5:20

*12:23: Ínaimpáké Yosifasin ne sin mana afova vanta ano siyáken Erotin aúpin kákan aí afoká íkan dan manápá damú esantan maen puren mino sen bei vompon dókifin uvantaren mino.

*12:24: Ais 55:11

*12:25: Apo 11:29-30; 15:37