18
Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino
(Matiu 26:47-56; Maki 14:43‑50; Ruku 22:47-53)
Yisasi mai vaya siren bei eyo iyampon kayo vá Kidaroní ava e kháden ena ufá ódiaren orifí dunan anafin oferen mino. Yisasi kokhon damú bei eyo iyampon kayo vá mai yunan anafin o átaru iyain bákan béin ma namuro kayo ayampin avían amin nain banta Yudasi mairá afová ukharen mino. Afová ukharen Yudasi ano aruvin banta kayo vá monó ánon banta kayoi yafisin kéká bá Farasisi kayoi yafisin banta kéká bá avíaran mai kayo ano aruvin danasinta vá oon má uruaran Orifí dunan anafin oren mino.
Oríkan Yisasi ve aurá ma afoká ono van iyain danasinta afová ukhen béi e afánen mai kéká ádé oriven máa sen inaemí, “Tiretí ankan iyen nará dosiya rafono.”
Máa síkan betí ankan evaránen temí, “Nasaretíke vanta Yisasin nan mi yosiyá tiféuno.”
Síkan Yisasi semí, “Mai séi uno.” Máa siyákan mai ma véin aní intin ma fákan nain banta Yudasi má mairá mantakharen mino.
Betí ankan iníkan ma Yisasi sen, “Mai séi uno,” ma siyain má mai vanta kayo ano e afánen oyampáké oro senten eraven barará ankamen oreraen mino.
Máan tiyain má Yisasi evaránen betí ankan inaemí, “Tiretí ankan iyen nará dosiya rafono.”
Síkan betí ankan temí, “Nasaretíke vanta Yisasin nan muno.”
Máa síkan Yisasi evaránen temi, “Mai séin bái siretí ankan tiamikhé umpo sen nan ma yosiyanteya mai ma vanta kayo áesin ná orino.” * Yon 6:39; 17:12“Máan ma sein manon pefá ma máa sikhá ein bayan kanaíen mino. “Mai ma séin timikháeona nanin banta finté mana ano ída afeyoranten mino.”
10 Máa siyain má Pita mana vaenati yákaren orun danúaren monó ánon bantai ánon banta kékái yoran banta Marákusin ne sin ayan kuron pákena átaren do síkaan karúdan barará eraven mino.
11  * Mat 26:39Máan tiyain má Yisasi Pitan tiamemí, “Baenati evaráneya veni anamumpin kain orino. Te Sifóe ano ma simikhein non kápi sen nan ída nan novara fono.”
Aanasin Ne Sin Banta Ano Ma Yisasin Inaein Baya Ino
12 Máan tiyain má aruvin banta kayo vá betí ankani ayafa vá Yutan kayoi kákan monó namuntá ma yafíkein kéká bá ano Yisasin pákaren ayantá ákona anampó damen mino. 13 Kaiafasin anan Aanasin ne sin banta vaintá nare vetí ankan ben aviren oren mino. Mai oranafin Kaiafasi monó ánon bantai ánon bantaí ukharen 14  * Yon 11:49-51béi Yutan kayo fefá tiamikharemí, “Minó nanin banta ayaen ma mana vanta ano ma furin nain mai kama inten mino.”
Pita Ano Ma Esé Araí En Yisasi Nan Ída Afová Ukhé Uno Ma Sin Nain Baya Ino
(Matiu 26:69-70; Maki 14:66‑68; Ruku 22:55-57)
15 Pitan má ena eyo iyampon má ano Yisasin bákuren oríkan monó ánon banta kékái ánon banta ano mai eyo iyampon afová ukhan pasen áíkan Yisasin avákuren monó anon bantai yafufin óden mino. 16 Ódivíkan Pita onará mantakharéin mai ma monó ánon banta kékái ánon banta ano ma afová ukhein eyo iyampon mano onará ma yafisin nanin tiamíkan Pitan áin dafufin éden mino. 17 Édiyain má mai ma onará dafisin nanin mano Pitan máa sen inaemí, “Éin má mai vantai eyo iyampon na fono.” Síkan Pita semí, “Ída ino. Téi ída veni eyo iyampon bá uno.”
18 Dafisin banta kéká bá doran banta kayo vá ano iyon eimpin ira sáden mantakhen kaniyákan Pitan má maifin mantakharen mino.
Monó Ánon Banta Kékái Ánon Banta Ano Ma Yisasi Ina Ein Baya Ino
(Matiu 26:59-66; Maki 14:55‑64; Ruku 22:66-71)
19 Mantakhan monó ánon banta kékái ánon banta ano Yisasi ma siyá ein baya kayo vá beni eyo iyampon kayo va san béin inaen mino.
20 Ina íkan Yisasi evaránen tiamemí, “Téi afokái vanasi vaya siamiyaré uno. Monó átaru namumpin nafi kákan monó namumpin nafi ma Yutan nanin banta átaru uví téi afokái vetí ankan baya siamiyaré umpo ída aúpá tiamiyaré uno. 21 Pará éi inaiya fono. Téi ma vaya siamiyá eruna mai vanta kayo vá ina ono. Betí ankan mi mai vaya afová ukhen mino.”
22 Yisasi máa síkan mana kákan monó namuntá dafisin banta ano mairá mantakharen Yisasin aunápin ankamiyan temí, “Monó ánon banta kékái ánon banta avorá mai inté ein bayá evaráne siamiya fono.”
23 Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Téi ma namu vaya ma siyákeya mai vayai ana sian amá inompo séi ma kama vaya siyákeya éi fará ten tinkamiya fono.”
24 Máa sirákan mai ma Yisasin ayantá ma ákona anan damukharé ein para vákan Aanasin ne sin banta ano véin tiantan monó ánon banta kékái ánon banta Kaiafasi vaípá aviren oren mino.
Pita Ma Evaránen Yisasin Nan Ída Afová Ukhé Uno Sein Baya Ino
(Matiu 26:71-75; Maki 14:69‑72; Ruku 22:58-62)
25 Máan tiyákan Pita irará mantakhen kaniyáin manáa ano véin inaemí, “Éin má beni eyo iyampon nafono.” Síkan béi semí, “Ída ino. Téi ída veni eyo iyampon muno.”
26 Máa siyain má monó ánon banta kékái ánon bantai yoran banta ma Pita ano ma átaren tíkein bantai kéká pinté mana ano semí, “Éi ven má orifí dunan anafin ban ná onte rafunon té iniyá uno.” 27  * Yon 13:38Máa síkan Pita enádá “ída ino,” siyain má ana kokore asen mino.
Pairotin Avorá Ma Yisasin Kótiantein Baya Ino
(Matiu 27:1-2, 11-14; Maki 15:1‑5; Ruku 23:1-5)
28 Kaiafasi ano Yisasin inaen eriyan me kípiyákan do kakhan ákurasí iyain má aruvin banta kéká ano véin do aviren Romú kayoi ánon kamanin amá oren mino. Mai namun ódíkan béin ma namuroí uantiyain Yutan kayo ano maifin ódikharé ékun Tiyarafenu auufen painí eono siren are usintantí mai ma Avo Uantan Omasí ma inain pinte yunan ída nan nae siren maifin ída óden mino. 29 Máan siren barufá baré íkan Pairoti ano eraven morun betin inaemí, “Nái anarasá ma vanta kó tian tiya rafono.”
30 Máa síkan béin evaránen tiamemí, “Béi ída aau vanta varé intí ída véin aviré éi vaonafá eré tifanunaren mino.”
31  * Yon 19:6-7Máa síkan Pairoti ano vetin tiamemí, “Béin avire mo siretíi man bayafó puntarano.”
Síkan Yutan kayo ano evaránen temí, “Teti mano ma vanta aruan purin nan airo ananí ukhein mi vá uno. 32  * Yon 3:14; 12:32-33Máan ma sein manon Yisasi ma veyan purin nain avúava san ma fefá tikharé ein mi fura sen afoká en mino.
33 Máa síkan Pairoti ano evaránen kamanin amápin ódiven Yisasin aran ódikan máa sen inaemí, “Éi Yutan kayoi Kin nafono.”
34 Máa síkan Yisasi evaránen béin inaemí, “Éi ei ineine fosá mai vaya siya fo áa ena vanta kayo anó tiamikhayá tiya fono.”
35  * Yon 1:11Máa síkan Pairoti ano evaránen béin tiamemí, “Téi Yutan bantá báku vae. Ei kéká bá betíi monó ánon banta kayo vá anon éin avían téi varunará mera va ompo éi nái aaú manten nan nafino.”
36 Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Tenti yafisin ída ma vara rákena van mino. Tenti yafisin ma vara rákena varé intin tenti yoran banta kayo ano kanaíen aruvintin ída mana vanta ano kanaíen Yutan kayo ayampin téin aminté ein mifo senti yafisin mai ena vara fákenan ban mino.”
37 Máa síkan Pairoti ano véin inaemí, “Mai fura ifo éi mana Kin ná ba vae.” Síkan Yisasi evaránen tiamemí, “Téin nan ma Kin ne seona mai éi furan te ono. Pura sikhein baya sian banasi amin doraríin anarái sinóe ano séin kaen mino. Pura sikhein baya ma iniren mai ánain dakhafin nanin banta anon tenti vaya iné iyan mino.”
Pairoti Ano Ma Yutan Kéká Ayampin Yisasin Amein Baya Ino
(Matiu 27:15-31; Maki 15:6‑20; Ruku 23:13-25)
38 Máa síkan Pairoti ano véin inaemí, “Pura sikhein baya mai nái yana safino,” siren evaránen Yutan kayo vaípá aravuven betin tiamemí, “Ma vanta ma kó tiantan aau ída van mino. 39 Ída van mifo ena ena oranafin Avo Uantan Damú ma eri mae mana karavusi ma útúantan avúavá afová ukheya sireti ma seona mai vantan karavusi útúdékun oré iyain mifo Yutan kayoi Kin ná útúantantin orino vará iniya rafono.”
40 Máa síkan betí ankan evaránen oovararen temí, “Ída ino. Mai vanta ída ifo Barabasi ino.” (Barabasi mai kamanin má aruvin duváden banta aruan púká ein banta ino.)

*18:9: Yon 6:39; 17:12

*18:11: Mat 26:39

*18:14: Yon 11:49-51

*18:27: Yon 13:38

*18:31: Yon 19:6-7

*18:32: Yon 3:14; 12:32-33

*18:35: Yon 1:11