20
Porɨho Yapɨhaurɨ Masetoniyaahandaahunɨ Akaiyaahandaahunɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataise
Aihɨ kiyaamɨ itɨhɨtɨwɨ ŋuŋaatohɨwaiwa aimɨ owetihɨhura isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Porɨho gaata numwaatɨ naasaimbɨpɨhɨmatosatɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtɨwiwɨtandɨha kiyai pɨwɨha kaundataase. Kaunda kiyatosatɨ Porɨho kiyai ipɨhɨretisɨ bimaawɨse undamapɨ yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahapɨ notaise. Porɨho notɨ Masetoniyaahanda noaipatɨ kapɨhɨ aunahɨpɨhaiwaara daayatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtɨwiwɨtandɨha pɨwɨha kaundataase. Kaunda kiyamapɨ Porɨho yapɨpatɨ Akaiyaahandaahapɨ notaise. Notɨ bimihɨ waatɨhonya murɨ mingwaasɨ sanausotaise. Sanawihɨ yapɨpatɨ Siriyaahandaahapɨ naitotatɨ tɨmanɨnataise. Siyatɨ naitotatɨ tɨmanɨnatɨ bimihɨ Judaahiya Porɨhoai tiwɨtotɨwɨ bɨpi kanɨwɨ noaasauhɨ Porɨho atisataise. Siyatɨ Porɨho atisataatɨ sipɨhandotɨ Siriyaahandaahapɨ naisanɨhɨ isɨhiya nɨwɨtaawo tatɨ Porɨho gwɨnyapenataatɨ namatɨ japɨhɨ yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahɨra naitandɨ gwɨnyaataise. Aihɨ Porɨho Akaiyaahanda namasi yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahɨra naihɨ maasɨ niyohiyɨhiyaamɨ ambɨpatɨ sate. Aunahɨpatɨ Beriyaahandaahapɨ utaaho wo Piraasihomɨ mwaaho Sopataahotihɨ amɨ aunahɨpatɨ Tesaronaikaahandaahapɨ Arisɨtakaasiyɨ Sekandayaatihɨ amɨ aunahɨpatɨ Derɨbihandaahapɨ Gaiyaasihotihɨ amɨ Timotehotihɨ amɨ yapɨpatɨ Esiyaahandaahapɨ Tikikaasiyɨ Tɨropimaasiyaatihɨ siya maasɨ Porɨhoaisawɨ niyohiyɨhiyaare. Aihɨ siyaamɨ usa jɨhɨ ketɨ nuwɨ aunahɨpatɨ Tɨroaasihanda nyapɨ jaawɨ bindawaayopo. Aihɨ Judaahiyaamɨ kimbapɨho Pasopaahandamɨ asisɨha awaiwaiwa nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ ahɨmaayandɨha nandaatɨwɨhaiwa aimɨ sanotɨ owetihɨ nyahɨ aunahɨpatɨ Piripaihanda namasi sipɨhandotɨ niyahaayo. Sipɨhandotɨ niyahoaasonɨhɨ asisɨha ikwɨrɨ naasairɨhɨ 5 kiyatɨ sananyihɨhura aunahɨpa Tɨroaasihanda noaipɨhaayo. Noaipawaatɨ isɨhiya jɨhɨ naiwɨ nyapɨ jaawɨ bimohiyɨhiyai usonɨhaayo. Iyaatɨ kapɨhɨ Tɨroaasihanda nahatiyaanɨnɨ bimonɨhɨ Saararehɨrɨ naasairɨhɨ sananyotaise.
Porɨho Tɨroaasihanda Utaaho Wo Yutikaasiho Napomasɨhɨ Ahowimasɨhɨ Japɨhɨ Nepataise
Aihɨ Sandehura asɨhataahura isɨhiya usa Tɨroaasihandaahapɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisaatɨ maasɨ gwɨtɨtɨho (bɨretɨhandɨ nambowaatɨ) nandɨwaatɨ aŋɨhandɨ wɨndaatɨhɨ maasɨ ahoyanɨhaayo. Aihɨ Porɨho bousonɨhɨ kapɨhɨ Tɨroaasihanda namasi naitandɨhuraatihiyataatɨ namatɨ sura asɨhataahura pɨwɨha namasatɨ kaundataase. Siyatɨ pɨwɨha utaarɨhandɨ isɨhiyai kaundɨmɨ naihɨ notɨ apwɨtetɨndaise. Aihɨ nyahɨ ahoyanaatɨ bimohɨpɨpɨhɨ sisɨha tɨtaahɨwaiwa nimandataatɨ nausaatataise. Aihɨ utaaho wo waimwaaho komɨ ambɨpatɨ Yutikaasiho winduwaahandaasɨnɨ bindataise. Bimihɨ Porɨho kiyai pɨwɨha utaarɨhandɨ kaundɨmɨ naihɨ Yutikaasiho naaninaninjatɨ winduwaahandɨ kandaasɨnɨ apɨpaahɨ nanomataise. Nanomataatɨ apatɨhɨ nepandatɨ mɨhaapɨ sohoai tiwamataise. Iyataatɨ saaŋɨ aŋaaŋɨ autaahɨ nɨwaataatɨ bipinjawɨ aŋɨmatɨwɨhaaŋisɨ autaahɨ mɨhasɨnapɨ mɨhaapɨ nepandamatɨ sohoai tiwatɨ ahiyamataise. Aihɨ isɨhiya koai numwaitotɨwɨ aŋɨhandaasɨnapɨ mɨhaapɨ noaatɨpapɨ nuwɨ mmonawa ko aimɨ napomasɨhɨ usonawaayopo. 10 Aihɨ amɨ Porɨhoaisangi mɨhaapɨ noaatɨpatɨ notɨ Yutikaasihoai namaahatataatɨ isɨhiyai sata kaundataase. “Sahɨ utaamopɨ aimɨ napomataise tɨwɨ yaiwɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaawɨ samɨ maarɨho owesetindɨhandɨ namɨhaapɨse utaaho kɨmo japɨhɨ nepatɨ aimɨ asohoematataiso,” undatɨ Porɨho kiyai kaundataase. 11 Undamapɨ Porɨho jahɨra aŋɨhandaasɨnɨ niyatɨ mɨhasɨnɨ noaipatɨ bɨretɨhandɨ netɨ naumbotɨ isɨhiyaisatɨ maasɨ nanataise. Nanatosatɨ pɨwɨha utaarɨhandɨ kaundɨmɨ naihɨ notɨ bourɨwataise. Bourɨwatɨ ipɨho yaurutaasɨhɨ Porɨho isɨhiyai pɨwɨha kaundisawɨhiyai kapɨhɨ namasi niyataise. 12 Aihɨ isɨhiya Yutikaasiho asohoaisawɨ maasɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nowaawɨ kiyaamɨ maarɨho wɨwitataise.
Porɨho Aunahɨpatɨ Tɨroaasihanda Namasi Aunahɨpatɨ Mairɨtaasihandaahapɨ Notaise
13 Aihɨ nyahɨ Porɨhoaisa maasɨ niyohiyɨhiyaanangi Porɨho sanyatataase. “Nɨnɨ aunahɨpatɨ Asosihandaahapɨ yapɨpataapɨhɨ naitaanɨ sahɨ sipɨhandɨ nesi jɨhɨ naiwɨ kapɨhɨ Asosihanda nisapɨ jaawɨ bimɨtaatɨwɨ naiwɨse,” nyatataase. Satatɨ kanyatihɨ nyahɨ jɨhɨ niyaatɨ Asosihanda Porɨhopɨ jaawaatɨ bindahaayo. 14 Aihɨ nyahɨ jaawa bimonɨhɨ Porɨho yapɨpataapɨhɨ niyatɨ Asosihanda nyangi nyainjasɨhɨ nutasi sipɨhandɨ nesi aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Mitirinihandaahapɨ niyahaayo. 15 Niyaatɨ Mitirinihanda noaipɨhaayo. Noaipawaatɨ kapɨhɨ Mitirinihanda namasi sipɨhandɨ kandotɨ niyaatɨ yapɨpatɨ wɨtɨ Kaiyosihandɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipata noaipɨhaayo. Aihɨ kapɨhɨ nanowaatatɨ bowihɨ yapɨpatɨ Kaiyosihanda namasi niyaatɨ yapɨpatɨ Samosihandɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipata noaipahaayo. Noaipawaatɨ kapɨhɨ Samosihanda nanowaatatɨ bowihɨ kapɨhɨ Samosihanda namasi sipɨhandɨ kandotɨ niyaatɨ aunahɨpatɨ Mairitaasihanda noaipahaayo. 16 Aihɨ aunahɨpatɨ Epesaasihanda isɨhiya bimohiyɨhiyai wɨndɨ mausondaano tatɨ Porɨho gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ kapɨhɨ nusatipatɨ Mairɨtaasihandaahapɨ niyataise. Sandɨ apaapɨmaahe. Porɨho Jerusaremɨhanda asisɨha Pendikosihandɨ maasɨ mmondandɨhondaatɨ yapɨpatɨ Esiyaahanda otɨhɨ wonjɨ bɨmimotɨ ketɨ notaise.
Porɨho Epesaasihanda Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Iwinjatohiyɨhiyai Pɨwaundataase
17 Aihɨ nyahɨ niyaatɨ Mairɨtaasihanda noaipawaatɨ bindɨhaayo. Bindɨhaawɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaapɨ Porɨho Epesaasihanda pɨwɨha nusoaasataise. Pɨwɨha nusoaasihɨ kiya awaisawɨhiya napɨwɨ Porɨhoai iwinjawaayopo. 18 Aihɨ kiya napɨwɨ Porɨhoai winjɨhauhɨ Porɨho kiya awaisawɨhiyai pɨwɨha sata kaundataase, “Nisɨ kiyohɨtɨhandɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨ mmonɨwɨhiyaate. Nɨnɨ jɨhɨ wuwanɨhura kɨmatɨ yapɨpatɨ Esiyaamanda napɨtɨ sangisatɨ maasɨ pɨhɨndɨhaiwaara bimonɨhɨ aimɨ nisonɨwɨhiyaate. 19 Iyataatɨ Judaahiya nahatewetɨ nɨngi nɨpɨhatitotɨwɨ pɨwɨha kɨhaiwa kɨhaiwa katɨwɨ kiyauhɨ kiyaamɨ saiwaaraahɨ nɨnɨ naaŋɨhaiwa pɨhɨndɨ netaatɨ gotaayo. Saindɨ naaŋɨhaiwa netaahandɨ kandɨ bɨpi ipatisandɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyataayo. 20 Aindɨ nɨnɨ amɨ Pɨwɨha sangi andɨtisaiwɨtandɨha wɨndɨ yamaindɨ ausaatɨ kasatataayo. Iyataatɨ nɨnɨ isɨhiya pɨhɨtɨwɨ ahoyanohiyɨhiyaamɨ dɨhehunɨ amɨ samɨ aŋɨpɨpɨhunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kandɨsasonɨhɨ sahɨ sandapɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 21 Aindɨ nɨnɨ Judaahiyaisunɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisunɨ pɨwɨha naasɨka waatɨ andɨtitɨtɨ saundɨtɨ kaundataayo. “Nyamɨ maipɨhaiwa namasi Autaahaatɨhoenda nepemaitɨtɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ biyaatɨ nyamɨ Awaisɨho Jisaasihopɨ gɨwunyaitɨhaawo undataato,” undatɨ kaundataase. 22 Undatosatɨ wa saundataase, “Wanɨ atinjatɨwɨse! Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho gɨnunyaasɨtɨhandɨ kandetɨ tɨtɨhɨ kaindɨ Jerusaremɨhandaahapɨ nutandiyo. Aindɨ nɨnɨ naaŋɨhaiwa Jerusaremɨhanda naitandɨhaiwaapɨ wɨndɨ baindɨ monɨho. 23 Iyataatɨ aunahɨpatɨ nahatewaara nɨnɨ daayonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho pɨwɨha biyatɨ ausaatɨ sata kandataase. “Kɨnyɨ naaŋɨhaiwa pɨhɨtɨpɨ nepɨ amɨ napwɨtɨtaise,” ndataase. 24 Aihɨ nisɨ itatamanɨndɨ bimɨtandɨhandapɨ awaindɨhandisondɨ anɨtindɨ isɨwatataamaayo. Owetise. Bɨpi namataayo. Namatɨ Autaahaatɨho nyangi gaahandɨ kanyisatɨ bimindɨhandapɨ pɨwɨha ausaitandɨ Awaisɨho Jisaasiho otɨpɨpatɨ nanɨmipatɨ kaindɨ owemaitandɨ andɨtindɨ kiyataayo,” undataase. 25 Undatosatɨ wa sata kaundataase. “Sahɨ baiwɨ atinjatɨwɨse, nɨnɨ Autaahaatɨho nyainjaatɨ bimindɨhandapɨ samɨ otɨhatɨhɨ daindɨ jɨhɨ pɨwɨha aimɨ ausaatɨ kasatataato. Aihɨ pɨwɨha nɨnɨ kasatɨtɨ kiyonɨhɨ atɨniwɨ nisonɨhohiyɨhiyaatɨ japɨhɨ nɨngi wɨndɨ manisondauhɨ nɨnɨ aimɨ gwɨnyapenataayo. 26-27 Aisɨ nɨnɨ wanɨ asisɨma kɨmehɨ pɨwɨha sangi waatɨ sandɨ kasatataato, Autaahaatɨho nisɨhiyaimatohiyɨhiyai saindɨ iwinjaatɨ bimɨtaano tatɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ nɨnɨ yamaindɨ aimɨ ausaatɨ sangi kasatataato. Aisɨ samɨ usa sisɨha namaayotatɨ kaanɨhɨ tɨhisɨhaapɨhɨ nuwɨ naaŋɨhandɨ newaawaahɨ nisɨhandɨmaahe. Owetise. Sawanaamɨhandaahe. 28 Iyataatɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ sipɨsipɨhonyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho aimɨ ahɨsihɨhiyaate. Isɨ sahɨ sawanaatɨ awaisawɨhiyaatɨ baiwɨ itatamanɨnɨwɨ jatɨnɨwɨ bimaawɨse. Itatamanɨnɨwɨ bindawaawɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Jisaasiho jɨtɨpatɨ nuhaatɨ japɨhɨ numwaasawɨhiya sipɨsipɨhandamataiwɨhiyaasɨ sahɨ baiwɨ itatamanɨwɨ winjatɨwɨse. 29 Amɨ nɨnɨ sangi nasamasi naisanɨhɨ isɨhiya usa pɨwɨha jaiwɨtɨwɨhaiwa katɨwunjawɨ daayohiyɨhiya napɨwɨ Autaahaatɨhomɨ sipɨsipɨhonyaatamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nasopɨsasɨtaapo. Iyataatɨ isɨhiya siya nepɨ nasopɨsasɨtaatɨwɨhiya suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨramataiwɨhiyaare. 30 Iyataatɨ amɨ sahɨ iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaamɨ usa dopawɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyai nɨwipinjai nutaatɨwɨ pɨwɨha jaiwɨtɨwɨhaiwa katɨtaapo. 31 Aisɨ sahɨ baiwɨ itatamanɨnɨwɨ jaawɨ bimaawɨse. Iyataatɨ nɨnɨ kɨnaungwɨha mairɨ manyetɨ sangisatɨ bindataatɨ apatɨhunɨ otapɨhaatunɨ pɨwɨha sangi andɨtɨsaiwɨtandɨha waatɨ andɨtindɨ ausaatɨ kasatataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ samɨ naaŋiwaiwa jasonataatɨ maarɨho asɨpɨnihɨ asisɨha waiwaara gotaayo. Aihɨ nɨnɨ saindɨ kiyohɨtɨhandapɨ gwɨnyaapɨse. 32 Aihɨ wanɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨsisataayo. Iyataatɨ nɨnɨ pɨwɨha jɨhɨ kasatohɨha Autaahaatɨho gaahandɨ kanyisatɨ bimindɨhandapɨhaasɨ ka netɨ gɨsunyaitaise. Gɨsunyaatɨ andɨtɨsaiwɨtaise. Iyatɨ Autaahaatɨho gaahaiwa nahatewa komɨhiyaimatohiyɨhiyai numwiwaiwa amɨ sangi nasamɨtaise. 33 Iyataatɨ nɨnɨ isɨhiyaamɨ nawɨho apotɨhɨrapɨ nanɨmɨtondɨ pɨhɨndɨ gwɨnyapenataamaayo. Owetise. 34 Nɨwahonisɨ ikwɨraahɨ otɨpɨpatɨ kaindɨ kahapaamapɨpa nɨnunɨ isɨhiya maasɨ daayohiyɨhiyaunɨ nenoaahɨtimbɨpa netaayo. Aihɨ nɨnɨ saindɨ kiyonɨhɨ aimɨ nisonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 35 Nɨnɨ otɨpɨpatɨ nawɨhopɨhatɨ pɨhɨndɨ waatɨ kiyataayo. Waatɨ kiyohɨtɨmandɨ sandɨ sangi nasisataayo nyahɨ otɨpɨpatɨ nawɨhopɨhatɨ waatɨ kiyaatɨ isɨhiya nawɨhopɨ nenoaahɨtisawɨhiyai andɨtɨwiwɨtandɨ nawɨho numwɨtɨhaawe. Aihɨ nɨnɨ sandɨ saiwɨ kaitaatɨwɨ sangi nasisataayo. Iyataatɨ pɨwɨha wa Awaisɨho Jisaasiho sawaho sata katisɨhaare. ‘Utaaho wo kahapaamapɨpa nunyataatɨ nga nunyataayono tatɨ maaritataataahɨ sandɨ komɨ ikɨpɨpa taahɨpɨpa netaatɨ maaritindɨhandi ipɨhatisamaitaise tatɨ Jisaasiho katisɨhaasɨ biyaatɨ kaapɨ gwɨnyaitɨhaawe,’ undatɨ Porɨho isɨhiya awaisawɨhiya Epesaasihandaahapɨhiyai kaundataase. 36 Aihɨ Porɨho pɨwɨha sa kaunda owematosatɨ atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ awaisawɨhiya kiyaisatɨ maasɨ gaapundataase. 37 Aihɨ Porɨho nutandaihɨ kiya Porɨhoai iwiwatawa pɨhɨtɨwɨ gɨwusepɨ pɨhɨtɨwɨ gerundawaayopo. 38 Iyatɨ Porɨho nisɨ ndɨmaahomwaaŋɨ wɨndɨ japɨhɨ manisondaapo undatɨ kaundisɨhaapɨ waatɨ aungwohandɨ gwɨnyapenawaawɨ kiyaamɨ maarɨho awaindɨhandɨ tundataise. Aihɨ saiwɨ kiya gwɨwɨ Porɨhoai numwaasi sipɨhandotapɨ nowaayopo.