Njonom bas pibnao waeb bisao o
1
Haeben saroklme angal lao nda obu bao was hayao o
Heneng ora haeben saroklme angal lao nda obu pind bili oram mbes di bao was hasaol, inim di ngo hayao on te oborob ora pangeklemin ko naom ini bor bas ngo waeb bu eben laom ka. Nao ngo baebenom aol ngo obum kisao sao naon halom ora pangobur naon elom di obu hindismao ora. Naom obu ngub ora hindismaol obu naon kim di waraesmao ora.* Njo 1:1-2; Njo 1:4; 1 Njo 2:13-14 Pangeklem. Haeben saroklme angal ngom wakl aol men aolaokl ibisao ub naom obu ora hindismaol, naom ngo hindismao sao tenaol hambunom di pangen ko kao kalam aeben bu haroklmao ora. Haeben mao saraoklao angal ngo obu mbes naon Ab aondao yubu ora nda kab haru hasbi ub ngubi tomb di ngub bao haebe o naom obu ora hindismaol, inim di ngo sao pangeklemin ko kao nju hayom ora.* Njo 1:14 Heneng ora nao ngo baebenom naon Ab aondao yubu ora nda hesa obun Isi Njises Karas daol turi homo kone wi wi bu habur, mbibi haru was haroklmao ora. Ngub bimaol inim di naol kone u haklemi tomb, ini di nao daol haru mbibi hesa ngo kone wi wi bu haroklmao ub bemin ko, naom hambun sao hindismao sao di pangismao sao di ngo sao hakl hambun sao inim ngo pangeklemin kao nju hayom o ka. Pangeklem. Naom ini bor angal ngo waeb bu eben laom ub non, nao hambunon kone bor turi homoklme sao was aondao bu ora and sen haemin ko ora waeb bu eben laom.* Njo 16:24
Bao bi nda obu hayaol was bao haemin ora
Heneng ora naom obun angal bib ebe ngo pangismaol naom ini bor kao njuklbur bim o non, Ngaor obu bao bi hakol bi ora hayaol, obu hayao bor em hundur kang ora di nao wiyao ko kao njeyom ka.* 1 Tim 6:16; Nje 1:17 Aoh, naom obu hesa ngub haru turi hom hom bu haroklmao ko angalom was kobur wakl em hundur wi bor taol mi pam sin, naom kakla ora kobur heneng heneng was keyao angal nda hul habur nao buklmao ora.* 1 Njo 2:4 Ngub inj, obu bao bi ora hayao ub naom di bao bi ora bor taol mi pam sin, naom Karas tenaol mende bor turi hom hom bu mendel kone wi wi bu haklmaol, Ngaor obun Isi Njiseson ibao nda oram di naon khorob bimao sao kunarukl was haklaol, naon kone bor dol nao hae ebe kun pele ora haklmao.* Njo 3:21; NjuS 9:14; Kao 1:5; Kao 7:14
Aoh, naom ninao kone bor khorob biyu sao kang mend nao wiyao kam sin, naom naon mbib karu lubur kakla ora lomaol, naon kone bor heneng lome sao kang mend nao wiyao ora. Ngub inj, naom khorob buklmao sao bao kao pa maokl peyam sin, Ngaor obu kone dund se u oborob was biyao ndam nao nao tuwae naon kone bor kho ngo uklao o kunaklaol, naon kone bor dol nao hae ebe kun pele ora haklmao. 10 Ngub buklmao o naom nim khorob menjao nao biyu ora ko kowes bam sin, naom ngub ngo buklmao saom Ngaor obu kakla lao aol ora hayao ke non bi soklaol, Ngaor obun heneng was lao angal nda di naon kone bor nao win ora haklmao.

*1:1: Njo 1:1-2; Njo 1:4; 1 Njo 2:13-14

*1:2: Njo 1:14

*1:4: Njo 16:24

*1:5: 1 Tim 6:16; Nje 1:17

*1:6: 1 Njo 2:4

*1:7: Njo 3:21; NjuS 9:14; Kao 1:5; Kao 7:14