5
Kotoni noko nokolalo samukuko aino imo.
Mulumolo luwai noko samukuko noko moiso mani, na timonukuwo. Yo mani, samukuko nokota na, moi komiyai. Asani molo tiyo na kwaiki, Kolaiso uwokaiso. Kotoni ami siyoli fiyamosiyakimo, yo mani, amimomonoimo. No monoi no na tikikomonukuwo. Kotoni noko nokolalo atiyaiso na pa samukukowo, moini nainomai no tosi no. Sipo koloni komiyai na pa woliko manowo. Nokoyo totamiyoluwaikomo monoi muwoi, momaini muluyosu mi na pa ano manowo. Mi ano foli muwoni monoiso noiyo yoiwo. Mi ano mulu siyolisoso na pa yo manowo. Kotoni noko nokolaloso noiyo totamiyoluwaikoiwo, totayo moini nainomai no kiyokomokinuwo no. Molo itouniyaimososo pa aluwai manowo, na powiyotiwo, aluwai itouniyaimo monoi. No monoi no mo totawoi samukukomomoko nokota siyoli tumakimo, to mo samukuko itouniyaimo foli na nikomoinuwomo. Nonani hani no nikomakinuwo no, no mo kopokoiyaukowoi muwoi, aniyopa poi poi soimo.
Wosu woso si aino imo.
Noinoso na, alalo soku soku iyali moi mani, noko sisiyolini imo na pa kwaiko manowo. Momai amu noiyo kukamikuwanoiwo. Moi mo sai, Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,
“Koto mo noko sisiyoli si mulu nokoso namoliyo talosikomoi. Kukamokokai somiso nokososu mo suomoso monoiso na tofasikomoi.”
No monoi no mo, noiyo kukamokokaiyoiwo. Kotoni nasu wosuwoimai na tosinuwo. Tani ami mo siyoli. Nosai no mo, ta no yomaki no, nomai no noko sisiyoli na sa yoinuwomo. Nasu, Koto mo moi mulu siyoli na. No monoi no mulu kolikaliyakinuwomo, na pa utolumowo, fasikomo monoi.
Atiyaiso, na pa samo siwo. Sokolo Nokota Wai mo moi uo nokota na, aku aluwou siyoli komiyai. Wiyou, tani uo imo mo soliyaki. Na toliyaiyalomoi, noko totukuwoliyalomoi, koso noko monoi. Tani imo pa kulali manowo, Kotoso na pa mulumolo luwai manowo, mulu ami amiso. Moi mo sai, mulumolo luwai noko komaso noko, ni si liyai no, toi mani, moi komiyai tomososo tuwokomoi.
10 Koto mo noko fasiko nokota siyoli. Kolaisowoi si tomasimo monoi na aliyonikomokinuwo, tani saponimai sinona yo monoi, aniyopa poi poi. Lolaimai fokufaso tuwokomonuwo, amuwoi tinoso totayosu mo ti monoi na ititounikomo kaiyoinuwomo, na amikomoinuwomo, mulu tomokiso si monoi, mulu amiya amiso. 11 Tani ami mo noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi. Motu nali no.
Imo topimo.
12 Sailoyo ninani imo fokufa na kumo fasimonoki. Ya tiyomu, moini auwa na, mulumolo luwai itouniyaimo. Ikikomo itouniyaimo monoi tokumononinukuwo. Na timokainukuwo, ya ni tokumononinukuwo no, ni mo imo motu na, Kotoyo suomoso monoiso fasimoko monoi aino imo. No monoi no mulu ami amiso na pa si manowo.
13 Mulumolo luwai noko iyali Poipilono nokonu siyoliso no tosi no, toi mo woiyo woiyo imo timonuwo. Kotoyo muwokomokaikinuwo mo, toi mani, muwokokaiki. Mako, yani alu komiyai, to mani, woiyo woiyo imo timonuwo. 14 Mulu tukuwanonuwo, no monoi no wafisu imo na pikuwanowo, na pokololuwakuwanowo.
Kolaisowoi tosi tomasimo manonuwo, ta noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.