2
Poloyo Tisolonaika nokonuso mi ano aino imo.
Woli iyali, moi mo sai, koi mo waliyo tikinoki, moini auso. Afonimaiso tiwoi muwoi, koini imo na kwaimokokinuwo. Moini auso ti somisomai Filipai nokonuso toku nukinoki. No mo wiyou, tolomu nokoyo uwomokokino, na kopokoiyau komomokokino, moi mo sai. Ulai nosai no koi mo moini Tisolonaika nokonuso tikinoki mo, kokolokomomokowoi muwoi, mulu ami amiso tikinoki, Kotoni imo itouniyaimo na posasoko wiyononikinukuwo. Koini Kotoyo fasimokoki, no monoi no. Ulai tolomu nokoyo louwa ufiyaimokokino, imo na lukasikomo manokinukuwo. Koi mo ikikomo itouniyaimokinukuwo. Ifoluwaikomowoi muwoi. Koini mulu mo toliki toliki muwoi. A, topoko noiyo. Ifoluwaikomowoi muwoi. Kotosu mo waliyo tomulumoloko unumoko, toku na muwomokokaiki, tani imo itouniyaimo lukasikalo monoi. No monoi no na tolukasikalo manonoki, tani imo mo. Nokoyo molokikomomoko monoi pa tiyo manonokiso. Kotoyo molokikomomoko mo waliyo. To mo koini mulu mo sai. Moi mo sai, aiyolokomomai pa ainikomo ifoluwaikomo manokinukuwoso. Muwoni monoi mani, moini muwoni i wanoni monoi pa ainikomo ifoluwaikomo manokinukuwoso. Koto mo sai. Nokoyo kokaini siyolo siyolo kolalimokalo monoi pa yo manokinokiso. Moiyo kolalimokalo monoi pa yo manokinokiso. Noko nokolalo siyaiyo mani, tomoso na, pa yo manokinokiso.
Koi mo Kolaisoni imo lukasikalomano noko na, no monoi no imo amiso pimonukuwo mo, no mo waliyo. Ulai wosu woso na uwokomo manokinukuwo, atinoyo komiyai alaloso no tono nikomoi no. Mulu mo siyoliso unukinukuwo, no monoi no Kotoni imo itouniyaimo posasoko wiyononikinukuwo, moiyo saino si tomasimomoko monoi. Aino saso muwoi. Moi fasikomo monoi kolikalimoko monoi louwa. Wiyou, koi mo moi mulu mo siyoli siyoli, no monoi no.
Woli iyali, moi mo sai, mi soliyaki pano manokinoki, na pofolokomomoko manoki. Moloi fufolikomo monoi, moi no? Wiyou, ulo ulo amoloki amoloki mi pano manokinoki. Motu na, Kotoni imo itouniyaimo lukasikomo manokinukuwo mo, muwoni mi mani, na panomosikinoki. Moiyo no nimoko monoi wiyou iyamokinoki, no monoi no.
10 Moi mo sai, koi mo molo itouniyaimo saso na paluwai manokinoki, mulumolo luwai noko moini auso simai mo. Koto mani, sai na. Mulu ititouniyasoso paluwaiko manokinoki. Molo koiyau foli monoi no moloi imoko monoi? 11 Moi mo sai, apono komiyai pikikomo manokinukuwo, siyasonuso ikikomalokinukuwo, apitono komiyai tani alaloso no tikiko no. 12 Pikikomo itouniyaimo manokinukuwo, pohamukukomo manokinukuwo, Kotoni imo powiyononi manokinukuwo. Kotoni noko nokolalo, moi mo, no monoi no aluwai itouniyaimo mo waliyo. Taliyoni manonuwo, Kotoyo mo. Na timo manonuwo, “Yani auso na potiwo. Ya samukukomoikuwomo. Yani saponimai sinona yoinuwomo.”
Uo nokoyo uwomoko aino imo.
13 Wafisu imo na timonoki, Kotoso. Moi monoi mo wafisu imo na timo manonoki. Ulai afonimaiso? Kotoni imo posasoko wiyononikinukuwo mo, imo kwaikomomoko itouniyaimokinuwo, na iyamokinuwo, “Ni mo nokoni imo muwoi, Kotoni imo nali no.” Motu na, Kotoni imo nali. Nonani imoyo noinomo moi mo taluwai itouniyaimonuwo, mulumolo luwai noko moi mo.
14 Woli iyali, Yutiya nokoni molo itouniyaimoso aluwaikokinuwo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso, Isiso Kolaisowoi si tomasimo nokoso. Uo nokoyo uwokokino, Yuto nokoyo. Moi mani, tomoso na, uo nokoyo uwokomokinuwo, tolomu nokoyo. 15 Yuto noko no mo, toi mo Isiso Siyoliso tukolokino. Kotoni mulu lukasiko noko mani, toku tukuwoliyalokino. Koi mo amiyaikiyomokokino. Koto mo toi monoi mulu mo waliyo muwoi. Noko komaso noko monoi uo mulu saso tatoloko. 16 Na louwa talukimomoko manono, Kotoni imo lukasikalo monoi, noko nokonu nokoso, toiyo samiyaikiyo si monoi. Na louwa talukimomoko manono. Uo mulu tiyalo manono, ainoso hani toini mulu mo uo mulu saso. Wiyouwa wiyou, Koto mo mulu siyoliso na tatolokomokai uku.
Tisolonaika nokoso kokano mulu aino imo.
17 Uo nokoyo uwomokokino mo, na utukaimokinukuwo, woi. Ulai saiso saiso tomulumoloko unu manonukuwo. Nakomo fokufaso ifou kiyanoikuwomo. Woli iyali, woi, mulu mo yau yau, moi monoi. Kiyanomosi monoi louwa fi. 18 Koi mo moiso kiyano mulu mo siyoli. Asa, Polo yo mo saiso saiso kiyanomosi monoi louwa fi. Sokolo Nokota Waiyosu molo pufiyaimokomosiki. 19 Motu na, moi mulu mo siyoli, koi mo. No mo afonimaiso muwoi. Moini Isiso Kolaiso Siyoliso tofoumo si manokoni, ifou amukono monoi. Tani auso sakikonimo, koi mo moi monoi molokiyoikimo, totayo suo na amokoimo. Ulai afonimaiso? Moiyo mulumolo luwai monoi nali no. Ainonani monoi tomoloki si manonoki. 20 Motu na, moiyo mulumolo luwai foli monoi Kotoyo kokaini siyolo siyolo na kolalimokoimo. Na tomolokikomonukuwo.