2
Mulu amiso si aino imo.
Na pukwaimonowo, yo mo mi na tofolokomomonomoi, moi fasikomo monoi mo. Lautisiya noko monoi mani, tomoso na. Nasu, yani amu molo kimono somiso noko moi monoi mo mi na tofolokomomonomoi, fasikomo monoi. Yo mo mulu siyoli tiyo ununukuwo, moiyo mulu amiso si monoi, mulu ukuwano monoi, kunalikuwano monoi. No monoi no mulumoloko itouniyaimoinuwomo, mulu ami amiso soinuwomo, Kotoni imo sainoinuwomo, toku no kukalokokaiki no. No mo Kolaiso monoi na. Nonani Kolaisowoi si tomasimakinuwomo, mulu iwoi soinuwomo. Sai siyoliwoi soinuwomo. Ainonani monoi na timonukuwo. Ulai afonimaiso? Wonikaluso nokoyo ainikomo ifoluwaikomoinuwomo, aiko iyamoinuwo, motuwo. Yo mo moini auso tolowoi muwoi, ulai na tomulumoloko unu manonukuwo. Kolaisoni molo fouso totanomonuwo mo, amiso tomulumolo luwainuwo mo, wiyou, yo mo na tomoloki.
Kolaisowoi si tomasimo aino imo.
Isiso Kolaisoso mo lolaloso mulumolo luwaikinuwo mo, iyamokinuwo mo, “Koini Noko Siyoli,” noinoso na pa aluwai manowo, na pa si tomasimowo. Tani amimai na pa sinonowo, mulu amiso. Tani amimai na pa liyai manowo, ainoso hani ami amisoso mulumolo luwaiyoinuwomo, nokoyo no aiyolokomokinuwo no, noinoso na. Wafisu imo na pa imalo manowo, Kotoso.
Atiyaiso, wonikaluso nokoyo ainikomo ifoluwaikomoinuwomo. Kolaisoni imo pa tolukasikomonuwoso. Imo saso tolukasalono, topoko imo nali. Aniyopatono iyalini imoso tolukasikomalonuwo, asi asi nokoyo no taluwaino no.
Toini imo noiyo kwaikoiwo. Kolaiso totasu mo Kota Koto komiyai. To mo Koto nali, noka noko na wiyonoki. 10 Moi mani, Kolaisowoi si tomasimakinuwomo, no mo koma na, Kota Kotowoi soinuwomo. Kumoki nokowoi popuwa iyaliwoi, toi mani, Kolaisoni nasu wosuwoimai na tosimoi.
11 Nokoyo au tuno totokosonasikomoi, Kotoso muwokokainoni monoi. Kolaisowoi si tomasimonuwo mo, nokoyo muwokomowoi muwoi. Kolaisoyo na muwokomokai nonikinuwo, Kotoso, mulu kopokoiyau na saloso uwokomokinuwo. 12 Kolaiso yau ai unukino, asiso. Noinoso moi mani, iwoso uluwakomokinuwo mo, nomai no moini mulu kopokoiyau mo noko yau yau komiyai aiko ukukinuwo. Kolaiso mo Kotoni amiyo auwoniyouki, yausai. Noinoso moi mani, Kotoni amiso waliyo mulumolokokinuwo mo, mulu tonofalowoi na auwonoulukinuwo.
13 Molo koiyauso potanomo manokinuwo, kolikali moloso paluwai manokinuwo. Momaini mulu kopokoiyauso aluwaikalo manokinuwo. Afonimai noko saso, moi mo. Ulai nosai no Koto mo noko yau yau noko komiyai na lusokomokaikinuwo. Kolaiso yausai no lusikaiki no, noinoso na. Ta noinomo moi mo Kolaisowoi tosi itouniyaimonuwo. Molo koiyau monoi imo mo futo. 14 Musini imo amiyo no moloi yomuko unumoko monoi, molo koiyau foli monoi no? Koto mo na alukimokaiki. Kolaiso mo a mokimai ukou ukou nikomokino mo, Koto mo imo mo futo, molo koiyauso aluwai foli monoi mo. 15 Kolaiso a mokimai ukou ukou nikomokino mo, kumoki noko kopokoiyauwoi popuwa iyaliwoi, totaini ami na alukikokaiki. Noko nokolaloni molo timai alukikoki. Wiyouwa wiyou, toi mo amiwoi muwoi. Na souwaikokaiki.
Kolaiso komiyai kolikalimoko aino imo.
16 No monoi no mo, nokoyo au au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. Koloni au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. Tuo au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. Iwo siko au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. Wasi numai mani, au imo tiyamalo mo, noiyo kwaikoiwo. Amu tonofalo tolosomosimai au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. Mi fou fouko ulo au imo imakinuwomo, noiyo kwaikoiwo. 17 Nonani au au imoso aluwaiyakinuwomo, afonimaiso aluwaiyoinuwomo, nokoni na komiyai aluwaiyaloinuwomo. Noko saso na pa aluwaiwo, Kolaisoso, namolisai no tumoki no.
18 Nokoyo yomakimo, “Yo mo kukamoko muwoi, au au imoso na taluwaimoi,” tani imoso noiyo kwaimoiwo. Nokoyo imakinuwomo, “Au au imoso aluwai somiso mo, Kotoni auso pa soinuwoso,” toini imoso noiyo kwaikoiwo. Nonani noko iyali mo Koto monoi pa tomolokimonoso. Kumoki noko siyai monoisu na tomolokikono. Solitonosai imo tiyamalomoi, noisu noisu noisu. Noiyo kwaikoiwo. Totaini mulu kopokoiyausoso taluwaikalo manono. Afonimai imo saso tolukasalo manono. Wiyou, kukamokokai mo siyoli. 19 Kolaisoni nasu wosuwoimai pa tosiso. Toi mo naino fona komiyai, nokoni ausai tofu foliyafoumokaino. Mulumolo luwai noko momai mo Kolaisoni nasu wosuwoimai tosikoni. To mo moini komu komiyai, na tosamukumokomoi. Moi mo tani au komiyai. Na tofasikomomokomoi. Miwoi loloniwoiyo totolipaliluko manono, nokoni au amimo monoi. Noinoso Kolaisoni amiyo na tamikomomokomoi. Kotoyo noinomo ami amiso na tosi liyaikoni.
20 Kolaiso kaloki, yau. Noinoso moi mani, noko yau yau noko komiyai asini moloso yasoi utukaimokinuwo. Ulai hani monoi asini moloso aluwai nokoni imoso tukwai manonuwo? Toini molo mo moini molo muwoi. 21 Au au imo tiyamalomoi, “Noiyo kuloli tolikoiwo. Noiyo nokoiwo. Noiyo kuloloiwo.” Nonani imo no hani monoi tukwaikonuwo? 22 Nokoyo koloni tokoli nokakimo, uwai nali. Ti monoi no moloi noko monoi? Kotoyo au au imo yomukaiwoi muwoi. Nokoyosu mo tomulumoloko manono, taiyoloko manono. 23 Noko nokolaloyo piyamo, mulu iwoi nokoni imowo. Wiyouwa wiyou. Sai somiso nokoni imo nali. Toi mo Koto monoi pa tomolokimonoso, afonimaiso na tomolokikalo manono. Tiyamalomoi, “Koi mo kukamokokaiwoi muwoi, au au imoso na tukwai manonoki.” Moi tiyamonuwo, totaini mulu mo ititouniwo. Wiyouwa wiyou, mulu no moloi ititounikai monoi?