4
Samukuko noko iyali, momaini mi ano nokoso noiyo kopokoiyaukoiwo. Atiyaiso na pa uwoko manowo. Moi mani, Siyoli Nokota siyani fona wosuwoimai na tosinuwo, kumoki tolomu nokotani fona wosuwoimai na. Moi mo sai na.
Ikiko imo.
Kotowoi imo na pa lukaso manowo. Atiyaiso, noiyo ulosukomoiwo. Wafisu imo na pa imo manowo. Koti monoi mani, na pa utolumo unumokowo, Kotoyo fasimoko monoi, Kolaiso aino imo posasokalo monoi. Toku kukalokokai imo no mo, nonani imo posasoko foli monoi kalopulo nuso kiyomonokino, nokoyo. Na pa utolumo unumonowo, ya ima imo posasoko wiyoti monoi. No mo yani mi na, Kotoyo no amonoki no.
Mulumolo luwai somiso nokowoi imo lukasakinuwomo, atiyaiso na pa siwo, mulu iwoi. Imo saso noiyo lukasaloiwo. Imo itouniyaimososo na pa lukaso manowo, usutono nali, nofuwa noko komiyai, mamoyo no tuluwaukono no. No monoi no nokoyo utolumakinuwomo, na fowako itouniyaimoinuwomo.
Tikika noko ti aino imo.
Tikikayo mo asa monoi aino imo na posasoko wiyononinoinuwomo. To mo mulumolo luwai nokota, moini auwa itouniyaimo. Siyoli Nokotaso mi tano fasi itouniyaimomoi. Kotini mi ano siyamai nokota na. Yo mo noino na timo taikiyo, “Kolosi nokoni auso na pomoi. Koti monoi aino imo poposasoko wiyotiyano. Totaini mulu pamikano.” Aino na timo taikiyo, ainoso nali no. Onisimayo na aluwaiyoimo. To mani, auwa itouniyaimo, mulumolo luwai itouniyaimo nokota, moi asi siyamai nokota na. Totiyo tolomusai hani hani fiyamosoko imo na posasoko wiyononinanoinuwomo.
Woiyo woiyo imo.
10 Yani woli, Alisotako, kalopulo numai ni tiyousi tomasimomono no, to mo woiyo woiyo imo timonuwo. Mako, Panopasoni amitono, to mani, woiyo woiyo imo timonuwo. Mako monoi yasoi imokinukuwo. Moini auso fiyamosiyakimo, na pa imowo, “Waliyo na potumo.”
11 Isiso siya, tani siyolo siya mo Yasota, to mani, woiyo woiyo imo timonuwo. Nonani noko tauwoisu mo Yuto noko. Kotoni mi ano fasimono noko siyai na. Kotoyo samukumoko imo toposasoko manono. Wiyou, na tohamukumonono.
12 Ipafolaso moi asi siyamai nokota, Isiso Kolaisoni mi no tanononimoi no, to mo woiyo woiyo imo timonuwo. To mo Kotowoi imo tolukaso unu manonuwo. Ulosukomowoi muwoi, moi fasikomo monoi na tutolumomoi, moiyo saino monoi, Kotoni mulu mo. Moiyo mulu iwoi si monoi tutolumomoi, mulu ami amiwoi si monoi. 13 Motu na timonukuwo. To mo siyoliso tiyo unu manonuwo. Na tofasikomo manonuwo. Lautisiya nokowoi Hilapoli nokowoi, toi monoi mani, tiyo ukumoi, na tofasikomoi.
14 Moini woli itouniyaimo Luko, tokota nokota ni no, totayo woiyo woiyo imo timonuwo. Timaso mani, woiyo woiyo imo timonuwo.
15 Yo mo Lautisiya nokoso mani, woiyo woiyo tiko, mulumolo luwai noko nokolaloso. Na pa ikowo. Nimopaso mani, woiyo woiyo tiso. Mulumolo luwai noko nokolalo, tani nuso no tukouniyaikomosi no, toiso mani, woiyo woiyo tiko. Na pa ikowo.
16 Ninani paso yasoi lukaso wiyononinakinuwomo, Lautisiya nokonuso na pa alomanowo, mulumolo luwai nokoni auso, toi mani, kokowumo. Suo mo toini paso na pa kokowo, ya no kumotiki no.
17 Akipaso na pa imowo, noino, “Atiyaiso, mi na pa uwaimo taikiyo, Siyoli Nokotayo no muwokaikini no.”
18 Polo asani nainoyo woiyo woiyo imo niya tokumononinukuwo. Kalopuloso totolokaino, yo mo. Noiyo fufolikomo unumonoiwo. Kotoyo na tofasinuwo.