2
Isisowoi mulu tonofalo si aino imo.
Toku mo molo itouniyaimoso aluwaiwoi muwoi, moi mo, hani hani molo kopokoiyauso paluwaiko manokinuwo. Kolikali moloso na paluwai manokinuwo. Asini molo koiyauso paluwai manokinuwo. Asi asi noko nokolaloni muluso paluwaikalo manokinuwo. Popuwa iyali samukuko nokotaso paluwai manokinuwo. Lolai mani, nonani popuwa siyoliyo ifou ifou tolotalo, Kotoni imo kulali nokoni mulu poiso. Toku mo moi komaso mani, nonani noko iyaliwoi na sikikoni. Momaini mulu kopokoiyauso paluwaiko manokikoni, mulu uku mulu kopokoiyau, hani hani no piyalo manokikoni no. Mulu alosoko somiso mo, moi mani, Kotoyo mulu siyoli patolokomo unumoko.
4-5 Motu nali, molo itouniyaimoso aluwaiwoi muwoi. Kolikali moloso na aluwaikikoni. Ulai Koto mo mulu unumokoki, suomoso monoiso na fasimokoki. Ulai koufa, Kotoni mulu no? Koufa muwoi, siyoli nali. No monoi no noko yau yau komiyai na lusokomokaikinuwo. Kolaiso no lusikaiki no, noinoso na. Motu nali no, suomoso monoiso na fasikomokinuwo, na tosamiyaikiyo sinuwo. Koto mo Kolaiso lusikaiki, yausai. Noinoso na, moi mani, mulu tonofalowoi na auwonoulukikoni. Kotoyo noinomo moi mo Isiso Kolaisowoi noko sisiyoli na si tomasimo monoi, kumokiso. No mo afonimaiso muwoi. Totani suomoso monoiso fasikomomoko mulu wiyotiyaloimo, noko komaso nokoso, lolaiwoi ainoso amuwoi tinosowoi. Isiso Kolaisoso imo taikiyoki, fasimoka kono monoi. Ulai nonani mulu no koufa hani? Koufa muwoi, siyoli hani nali, itouniyaimoso na yo unumokoki. Koto mo mulumolo luwai noko moisoso fasikinuwo, suomoso monoiso na fasikinuwo, na tosamiyaikiyo sinuwo. Ulai ni no momaiyoso yokinuwo? Wiyouwa wiyou, ni mo Kotoyo na yoki, suomoso monoiso na fasikinuwo. Ni mo moiyo mi ano monoi muwoi, suomoso monoiso fasikomokinuwo, Kotoyosu mo. Ulai nokoyo no tota amu monoi no moloi kisosomi monoi? 10 Koto mo mulumoloko unumokoki, Isiso Kolaisowoi si tomasimo monoi. No monoi no mulu tonofalowoi na auwonoulukikoni, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Toku mulumoloko unumokoki, moiyo noko nokolaloso fasiko monoi.
Isolilo nokowoi noko nokonu nokowoi si tomasikuwano aino imo.
11 Moi mo sai, Yuto noko koiyo au tuno tokosonasiko manonoki. Moisu mo koiyo tokolali manonukuwo, “Au tuno tokosonasiko somiso noko,” talisiyolikomo manonukuwo. Ulai afonimaiso? Moini asi mo folo, noko nokonu noko, moi mo, no monoi no. 12 Na pa mulumolokowo. Toku moi mo Kolaisowoi pa si tomasimokinuwoso, aluwamai na sikinuwo. Isolilo noko koini kwasai sikinuwo. Koto mo Isolilo noko kokai monoiso auwolo unumokokaiki, si itouniyaimo monoi imokokaiki. Ulai moi sasosu mo kwasai sikinuwo. Moiso imokaiwoi muwoi. Ulai moi no si itouniyaimo monoi foukinuwo? Asini moloso aluwaikinuwo, Koto monoi pa sainokinuwoso. 13 Toku mo Kotowoi pa si tomasimokinuwoso, aluwamai na sikinuwo. Ulai lolai mo aumoifaso na kiyokomokaiya tumokinuwo. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimo manonuwo. Ulai afonimaiso? Kolaisoyo kalo unukinuwo, tani nakoyo amukonoki, no monoi no Kotowoi mani, na tosi tomasimo manonuwo. 14 Kolaiso totayosu noinomo moi mo mulu tomokiso na tosi manokoni. Toku mo Yuto noko koiyo noko nokonu noko moiwoi uo potukoluwano manokikoni. Ifou ifou no moloi liyai mano monoi, uo tukoluwano monoi no? Ulai Kolaisoyo noinomo moi mo na tasisikuwano sikoni. Lolai mo molo siyasoso tomoso nali no taluwaikoni. 15 Toku Musiyo Yuto noko koi monoi imo ami kulukaiyalokino, hani hani au au imo mo. Ulai Kolaisoyo kalo unumoka tumoki mo, nonani imo mo na alukiki. No mo afonimaiso muwoi, Yuto noko koiwoi noko nokonu noko moiwoi asisikuwano monoi yoki, towoi si tomasimo monoi. 16 Kolaiso a mokimai ukou ukou nikomokino mo, na kalo unumokoki. No monoi no Koto mo na wolimimokoki, Yuto noko koiwoi noko nokonu noko moiwoi. Kotowoi na tosi tomasimokoni. Ulai lolai no moi no uo no moloi tukoluwano si monoi? Pa totukoluwano manokoniso. 17 Kolaisoyo wolimimoko imo itouniyaimo na posasoko wiyomoka konoki, aluwaso si noko moiwoi aumoifaso si noko koiwoiso. 18 Kolaisoyo kalo unumokoki mo, moi komaso mo Apou Siyolini nainoso na kiyokomomokoki. Tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo towoi imo lukaso mo waliyo.
Kotoni nu komiyai aino imo, mulumolo luwai noko nokolalo mo.
19 No monoi no mo, Yuto noko koiyo noko nokonu noko pa tokolalinukuwoso, pa totukoluwanokoniso. Wiyou, Kotoni noko nokolalo koiwoi na tosi tomasimomokonuwo, Kotoni noko koliwoi. 20 Moi mo nu komiyai nali, Kotoyo amai tokomoi. Kotoni mi ano noko koi mo a komiyai na, Kotoyo no ikaimokoki no, Kotoni imo lukasikalomano noko koiwoi Kotoni mulu posasoko nokowoi. Isiso Kolaiso totasu mo nu i a sopo na. 21 Totawoi tosi tomasimokoni, no monoi no tokunaliyai kuwanokoni. Mulumolo luwai noko nokolalo moi mo nu komiyai nali, Kotoyo amai tokomoi. Wiyou, nu mo tosiyolimo taikiyomoi. Koto Siyolini nu siyoli itouniyaimo komiyai tokunaliyai kuwanokoni. 22 Nasu, moi mani, Kolaisoso na tokunaliyaima tumonuwo, koiwoi moiwoi tokunaliyaimokoni. Tani nu itouniyaimo komiyai, Kotoyo no tokomoi no, na tokunaliyai kuwanokoni. Tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo nonani nu poiso tiyousikainomoi.