6
Alalo aino imo.
Alalo iyali momaini anoni apono iyalini imo na pa kwaiko manowo. Noko Siyoliso tomulumolo luwainuwo, no monoi no. Molo itouniyaimoso aluwai mo ainoso na. 2-3 Kotoni puko imoyo noino tiyomuko,
“Anoni apono noko tiso na pa kisosomikomoi. No monoi no tolo itouniyaimoinimo. Aisamu aisamu na tolo manoinimo, nani asimai.”
Ni mo totawoi imo ami, suo foli monoi no tiyomukokai no.
Alaloni apitono iyali, momaini alaloso uo imo afonimaiso noiyo iko manoiwo. Wonikaluso toi mani, uo mulu atolokoimo. Atiyaiso na pa ikiko itouniyaimo manowo. Siyoli Nokotani imososo na pa wiyolukalo manowo.
Mi anoti noko aino imo.
Mi anoti noko iyali, momaini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko manowo. Na pa auwosiwaiko manowo. Noko sisiyoli, toi mo, no monoi no. Mi asuwo asuwo noiyo anoiwo, mi amisoso na pa anoti manowo. Toini imo pa kwaiko itouniyaimowo, Kolaisoni imo ni tukwaimo manonuwo no, noinoso nali pa kwaiko itouniyaimowo. Toini molo timai saso muwoi, toiyo kisosomikomo monoi, ulo ulo na pa kwaiko manowo. Kolaisoni mi anononi noko komiyai pa yowo, mulu ami ami saso. No monoi no Kotoni mulusoso pa aluwai manowo. Mi anotiyakinuwomo, na pa molokiwo. Kolaiso Siyoliso anononi monoi moloki komiyai, noinoso na pa molokiwo, na pa anoti manowo. Moi mo sai, nokoyo itouniyaimoso yakimo, Kolaiso Siyoliyo nonani mi ano foli mo na aninoimo. Nokoni mi foloko mi anoti noko mo ainoso na. Nonani mi samiyaikiyo noko mani, tomoso na, totaini mi ano foli monoi na nikaloimo.
Samukuko noko iyali moi mani, momaini mi ano nokoso atiyaiso na pa uwoko manowo. Uo imo noiyo iko manoiwo. Siyoli Nokota, kumokiso no you tolokaino no, to mo moini Siyoli Nokota na. Momaini mi ano nokowoi tosi tomasiko manonuwo, tani nasu wosuwoimai. Tani molo timai moi mo fofamo muwoi, tomoso nali. Moi komaso mo na tosamukukomo manonuwo.
Sokolo Nokota Waiwoi uo tukoluwano aino imo.
10 Woli iyali, imo topimo na timonukuwo. Siyoli Nokotawoi tosi tomasimo manonuwo, no monoi no tani amimai na pa sinonowo, mulu ami ami saso. 11 Na popuwotolowo. Uo tukoluwano hani haniwoi na pasisiko toliko siwo. No mo Kotoni ami ta no tamikomomokalomoi no, Sokolo Nokota Waiwoi uo tukoluwano monoi. Kotoyo amikomakinuwomo, moloi ifoluwaikomo monoi, Sokolo Nokota Waiyo no? 12 Moi no ulai nokowoi totukoluwano manokoni? Sokolo Nokota Wai iyaliwoi uo na totukoluwano manokoni. Puwoso si noko kopokoiyauwoi popuwa iyaliwoi samukuko noko kopokoiyauwoi, ninani asi koiyaumai ni tosi no, hani hani uo nokowoi, puwoso no tosi no, toiwoisu na totukoluwano manokoni. 13 No monoi no na popuwotolowo. Uo tukoluwano hani haniwoi na pasisiko toliko siwo, Kotoyo no toni manonuwo no, tani ami no mo. No monoi no Sokolo Nokota Waiyo uo tukoluwanakinuwomo, amiso na soinuwomo. Kotoni amimai sakinuwomo, uo souwaiyoinuwomo, amai na sinonoinuwomo.
14 Woli iyali, noinoso na pa si manowo, amiso nali. Uo tukoluwano noko komiyai na pa puwotolo si manowo. Motu imo mo toukosi komiyai, na pa fikinasikokaiwo. Molo itouniyaimoso aluwai mo pau tuno ami ami komiyai, na pa asisikokaiwo, mulu fokutono ufiyaiko monoi. 15 Kotoni imo itouniyaimo posasoko mo fona ufiyaiko su komiyai, na pa asisikokaiwo. Kotoyo noko nokolalowoi wolimiko monoi aino imo na pa posasokalo manowo. 16 Kotoso mulumolo luwai mo fakuma komiyai. Nonani fakuma na pa kuloli toliko si manowo, Sokolo Nokota Waini lamo kopokoiyau saloso uwoko monoi, tani lamoyo folo folo louwa tukusokoliyalo manonuwo. 17 Tosamiyaikiyo sinuwo, no mo yoku ami ami komiyai, na pa asisikokaiwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani muwo sopo sopowoi na pa kuloli toliko si manowo. No mo Kotoni imo nali no. Ainoso na pa puwotolo si manowo, Sokolo Nokota Waiwoi uo tukoluwano monoi. 18 Kotowoi imo na pa lukaso manowo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo. Amiso na pa utolumalo manowo. Noiyo ulosukomoiwo. Kotoni noko nokolalo moi fasikomomoko monoi pa utolumo manowo.
19 Kotowoi imo lukasakinuwomo, asa monoi mani, na pa utolumo unumono manowo. Tani imo itouniyaimo lukasikalo monoi na pa utolumo unumonowo, totayosu imonumo, noko nokolaloso imo no lukasikaki no. No monoi no yo mo pa kokolomomonoiso, mulu amiwoi toloimo. Toku no kukalokokaiki no, nonani imo itouniyaimo lukasikalo monoi yo mo na tiyo. 20 Kotoyo imono taikiyoki, tani imo itouniyaimo lukasikalo monoi. Ulai kalopulo nu poiso tiyousi, nonani mi ano foli monoi. Putolumo unumonowo, ya kokolomomono somiso tolo monoi, tani imo lukasikalo monoi. Mulu amiwoi tolo mo waliyo.
Topimo imo.
21 Tikikayo mo asa monoi aino imo na posasoko wiyoninoinuwomo, ya no tiyo no. To mo mulumolo luwai nokota, moini auwa itouniyaimo. Noko Siyoliso mi tano fasi itouniyaimomoi. 22 Yo mo noino na timo taikiyo, “Ifiso nokoni auso na pomoi. Koi monoi aino imo poposasoko wiyotiyano. Totaini mulu pamikano.” Aino na timo taikiyo, ainososo nali no.
23 Koto noko ti, Apou Siyoliwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoi, totiyo noinomo mulumolo luwaiko noko moi mo mulu tomokiso tosinuwo. Mulu tukuwanonuwo, totiso tomulumolo luwaikonuwo. 24 Kotoyo na tofasinuwo. Moini Isiso Kolaiso Siyoliso mulu unu manakinuwomo, na fasikomo manoinuwomo.