6
Noko fasiko aino imo.
Woli iyali, mulumolo luwai nokotayo molo itouniyaimoso utukaimakimo, na pa fasiwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si noko moiso na timonukuwo, na pa fasiwo. Imo koufaso na pa imowo. Ulai atiyaiso, wonikaluso moi mani, aiko uwo kiyoinuwo. Mulu kolikalimai na pofasikuwanowo. Fasikuwanakinuwomo, Kolaisoni imo amiso aluwai itouniyaimoinuwomo. Noko mo yomu mo, noko siyoli tolowo, tota amu topoko. Afonimai nokota nali. 4-5 Noko siya monoi hani monoi yomu monoi, “Kwaimo muwoi, koiyau.” No mo tani hani na. Totayosu mo tiyomoi mo, na mulumoloko kiyumo, koiyau poimo, waliyo poimo. Itouniyaimo mo, na molokiyumo.
Noko mo Kotoni imo aiyolokoma tumakinuwomo, suo foli monoi na pa fasiwo.
Momai amu noiyo ifoluwaikuwanoiwo, Kotoso no moloi aini ifoluwai monoi? Nokoyo aliyoli ali kopokoiyau ikaiyakimo, ititouniso no moloi auwonoulu monoi? Noinoso na, noko mo totani mulu koiyauso aluwai mo, na uwokai, molo koiyau foli monoi. Noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso aluwaiyakimo, nonani nokotani amiyo na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.
Hani monoi ulosukomomoko monoi? Molo itouniyaimoso niya taluwai manokoni. Kotoyo yomukaiyakimo, suo mo na ano monoi. Ulosukomomoko somiso mo, na ano monoi. 10 No monoi no mo mulumolo luwai nokoso niya tofasiko manokoni, Kotoni noko koliso. Molo yapoli mo, noko nokolalo komaso mani, niya tofasikokoni.
Imo topimo.
11 Yani ku sisiyoliso na pokokowo. Asani nainoyo na tokumononinukuwo, imo topimo imo mo. 12 Ainikomo ifoluwaikomo noko, ulai toi no afonimaiso tainikomo manonuwo? Afonimaiso muwoi, au tuno tokosonasikomo monoi tainikomo manonuwo, asuwo Yuto nokoyo iyamoimo, aiyoloko noko ititouniwo. Motu na, Yuto noko monoi tokokoloko, tiyamo, “Wonikaluso Kolaiso aino imo aiyoloko foli monoi aiko uwomokoino, a mokimai tukolo aino imo aiyoloko foli monoi.” 13 Noko no mo, au tuno yasoi tokosonasikokai, ulai toi no Musini imo komaso taluwaino? Aluwaiwoi muwoi, au tuno tokosonasikomo monoisu tiyono, asuwo totai amu kisosomikuwanoinomo, aiyoloko noko ititouniwo. 14 Moini Isiso Kolaiso Siyoli monoisu molokimo mo waliyo. Yo mo kalo unumono monoi molokimo mulu na tiyomoi. A mokimai ukou ukou nikomokino mo, asini mulu koiyau na afoliwaimonoki. Asi noko nokolalo mani, namoliyo na talosimomonokaino.
15 Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, au tuno tokosonasikomomoko mo siyoli hani muwoi. Tokosonasikomomoko mo waliyo. Wiyou mani, waliyo. Mulu ititouniwoi si mo waliyo. 16 Nonani imoso aluwaiyakinuwomo, mulu tomokiso na soinuwomo. Koto mo mulu mo yau, suomoso monoiso na fasikomoinuwomo. Kotoni noko nokolalo komaso mani, noinoso na, Isolilo noko nokolalo mo.
17 No monoi no mo, uo imo noiyo imonoiwo. Yo mo Isiso Kolaisoni mi ano nokota. Nonani foli monoi nokoyo puwomonomosikino. Uluo tounu mo yapoli.
18 Woli iyali, moini Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasinuwo. Motu nali no.