13
Asisikuwano aino imo.
Momai amu na pasisikuwanowo, Kolaisoso mulumolo luwai noko moi mo, auwa iyali na. Noko nokonu noko mo moini nukutaiso takimo, waliyo na pa aliyonikowo, “Yani nuso mo waliyo na potiwo.” Noiyo fufolikomoiwo. Noko siyai mo toku yokino mo, Kotoni kumoki nokoso na koliyo tikino, totaini nuso. Piyamoki, noka nokowo. Ulai toi no sai?
Kalopulo nokoso na pa fasikowo. No fasikakinuwo no, ainoso moi mani, kalopuloso posi tomasikonuwo, momai amu pofasikuwanonuwo. Uo nokoyo uwoko nokoso mani, na pa fasikowo. Uo nokoyo no uwokakino no, ainoso moiso mani, puwokomonuwo, momai amu pofasikuwanonuwo.
Kolikuwano noko nokolalo moi mo noiyo kopokoiyau komokuwanoiwo, noiyo uloliyokomaloiwo. Uloliyo foli monoi Kotoyo na uwokomoinuwomo. Noko kwami nukonu uwokaiso foli monoi mani, uwokomoinuwomo.
Muwoni mulu saso noiyo yoiwo. Ilolu lolofawoiso no tosinuwo no, no mo koma na. Ulai afonimaiso? Koto mo yasoi na yomukaiki,
“Yo mo pa utukaimo manoikuwoso. Pa kwaikomokai manoikuwoso.”
No monoi no mo, mulu ami amiso tosikoni, moi siyasonuso na tiyamalokoni, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no, noino,
“Siyoli Nokotayo na tofasimonomoi. Yo mo pa tokokolomomonomoiso. Ulai nokoyo no moloi uwomono monoi?”
Aino na tiyomuko.
Noko sisiyolini moloso aluwai aino imo.
Momaini noko sisiyoli monoi na pomulumolokowo, noko iyali no mo, Kotoni imo toku no lukasikomokinuwo no. Molo itouniyaimoso paluwai manokino, ainonani monoi na pomulumolokowo, na paluwaiko manowo. Kotoso pomulumolo luwai manokino, no monoi no.
Isiso Kolaiso mo mulu tiwoi nokota muwoi, mulu mo siyaso. Tokusai ainoso lolaiwoi amuwoi tinosowoi mo ainoso na, mulu mo siyaso. Nokoyo imo folo folo imoso aiyolokoma tumakinuwomo, noiyo aluwaikaloiwo. Toini moloso aluwaikakinuwomo, Kotoni moloso no moloi aluwai monoi? Nokoyo iyama tumakimo, “Koini koloniso nakinuwomo, mulu mo ami amiso soinuwomo.” Aino iyamakimo, noiyo kwaikoiwo. Nonani koloni nokalo noko no mulu no ulai moloi amiko monoi? Kotoyo suomoso monoiso tofasikomomokomoi, no monoi no mo mulu mo na tamikomomokalomoi.
Mulu itouniyaimo muluso aluwai aino imo.
10 Lotu samukuko noko iyali mo koloni tutunoni manono, Kotoso, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. Isiso Kolaiso a mokiso kalo monoi pa tomulumolokonoso. Totayo mulu kopokoiyau saloso uwokoso namoliyo talosimo si. Ulai Isiso no moloi fasiko monoi? Mulumolo luwai noko moisoso na tofasimokomoi. 11 Lotu samukuko nokota siyoli mo koloni nako tuwoliyo timosi, ti monoi kokikokai nu poiso, Kotoni mulu ifolaluwawoi nu poiso. Tuwoliyo timosi, molo kopokoiyau ufiyaiko monoi. Ulai koloni yau yau mo kwaso monoi tutufoliyafoumokai manono, na tosakoloukomoi. 12 No monoi no Isiso mani, nukutai kwamai na uwokino. Tani nakoyo amukonoki, Kotoni noko nokolalo moi mulu ititouniya ititouniwoi si monoi. 13 No monoi no moi mani, mulumolo luwai somiso nokoso niya tutukaikokoni, Isisoso niya taluwai manokoni. Ulai moi mo Isisoni mulusoso aluwaiyakikonimo, nokoyo alisiyoli yoluwai komomokoinomo. Ulai tofolo, tani muluso niya taluwaikoni. 14 Ulai afonimaiso? Moini aniyopa poi poi nukutai mo asiso pa toiso. Ulai moi mo nonani nukutaiso nu mulu monoi na tiyokoni.
15 Moi no koloni no hani monoi utunoni monoi, Kotoso no? Wiyou, moi mo tani siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. Isisoyo kalo unumokoki, no monoi no Kotoni siyoloso tokaluwai wiyotiyalokoni, noko nokolaloso. 16 Noiyo fufolikomoiwo, noko nokolaloso uwoko itouniyaimo monoi mo. Na pa no niko manowo. Ainonani monoi Koto mo mulu mo waliyo. Koloni utunoni monoi mo pa tomolokiso.
17 Moini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko manowo, toini nasu wosuwoimai na pa siwo. Toi mo na tosamukukomo manonuwo. Samukukomo itouniyaimo monoi tiyono. Ulai afonimaiso? Amuwoi tino mo nonani noko iyaliyo mo Kotoso posasoko wiyononi unoinuwomo. No monoi no mo imo na pa kwaiko manowo. Kwaikakinuwomo, na molokiyoinomo. Wonikaluso mulu aiko folokoi. Samukukomo monoi mulu folokakimo, wiyou, moiso pa fasikomoinuwoso.
Kotowoi imo lukaso aino imo.
18 Kotoso na pa utolumo unumoko manowo. Koini muluyo tomulumolokonoki, mulu ulukukumoso tosinoki. Koi mo itouniyaimoso liyai mulu monoiso tiyo manonoki. 19 Yo mo na timalonukuwo, Kotoso na putolumo unumonowo, no monoi no somaiso ifou na kiyanoikuwomo.
20 Moini Isiso Siyoli kaloki, ulai Kotoyosu mo na lusiki. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Nakoyo amukonoki mo, molo tonofalo posaso wiyomokoki. Nonani molo mo amai na toi, aniyopa poi poi. Yasoi auwolo unumokoki, no monoi no. Isiso mo sipo koloni samukuko nokota siyoli komiyai, moi samukumoko nokota siyoli mo. 21 Koto mo mulu tomoki mulu kiyo nokota na. Ya tiyomu, to mo waliyo mulu ititouni mulu na toni manonuwo, totani muluso aluwai itouniyaimo monoi. Isiso Kolaisoyo tofasimokomoi, no monoi no ya tiyomu, Koto mo waliyo tiyo unumoko itouniyaimomoi, Koto totayo molokimoko monoi. Isiso Kolaisoni siyolo tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.
Imo topimo.
22 Woli iyali, ya tikikomonukuwo, ninani imo na pa kwai itouniyaimowo, ya ikikomo itouniyaimo monoi ni tokumononinukuwo no. Imo mo sopo muwoi, fokufa na.
23 Na pa sainowo. Moini woli Timoti mo kalopulo nusai yasoi na kiyo taikiyokino. Yani auso somaiso tumakimo, koti mo na kiyanoikuwomo.
24 Yo mo woiyo woiyo tiko, moini noko sisiyoliwoi Kotoni noko nokolalo komasowoiso. Na pa ikowo. Mulumolo luwai noko, Itali asi noko ni tosi no, toiyo woiyo woiyo imo timonuwo.
25 Moi komaso mo Kotoyo na tofasikomonuwo.