2
Noko komaso uwoko ititouni aino imo.
Woli iyali, momaini Isiso Kolaiso Siyoliso tomulumolo luwai manonuwo, ami siyoliwoi tolo nokotaso. Noko sisiyoli noko saso noiyo uwoko ititouniyoiwo, afonimai noko mani, tomoso na pa uwoko ititouniwo, namoliyo noiyo alosikoiwo. Siyokawi imo na pukwaiwo. Kou ititouniwoi nokota mo moini lotu nu poiso toloti, naino koli itouniyaimowoi asisikai. Ilolu somiso nokota mani, toloti, tokumi tuno kopokoiyauwoi. Nosai no mo; kou ititouni nokotaso tuwo itouniyaimonuwo, na timonuwo, “Kuku, nu si itouniyaimomai na piyousa tumo.” Ulai ilolu somiso nokotaso mo na timonuwo, “Kwaso monoi na potolano.” Noko siyayo poi timo, “Afonimaiso piyousa kono, yani fonamai.” Nonani mulu yakinuwomo, toti monoi fofamoso mulumoloko ukoinuwomo, “Siya mo siyoli nokota, siya mo afonimai nokotawo.” Nonani mulu mo kwamu kwaimo muwoi, kopokoiyau na.
Auwa iyali ititouni, na pukwaimonowo. Ilolu somiso noko iyali, asi asi noko nokolaloni molo timai mo afonimai noko iyali no tosi no, toi mo Kotoyo na muwokokaiki, totaso amiso mulumolo luwai mano monoi. Na samukukoimo. Toku yasoi yomu ukukaiki, totaso mulu unu noko samukuko monoi. Ulai ilolu somiso noko no hani monoi tauwosisiko manonuwo? Pa tuwokomo kopokoiyaukomo manonuwoso. Ilolu molopoi noko toiyosu mo na tuwokomo kopokoiyaukomo manonuwo. Imo kwai noko sisiyolini auso mo tokoliyono manonuwo. Ilolu somiso noko mo aino yowoi muwoi. Hani monoi tauwosisiko manonuwo? Ilolu molopoi noko mo Isiso Kolaisoso na talisiyoli manono, nonani nokota siyoli totawoi no tosinuwo no. Ilolu somiso noko mo pa talisiyoli manonoso. Hani monoi tauwosisiko manonuwo?
Samukuko nokota siyolini imo ami mo nokoyo totani pukoso kumokaiki, noino,
“Nona amu mulu no tiyo manoni no, noko nokolalo monoi mani, noinoso na pa mulu ukumoi.”
Nonani imo taluwai manonuwo mo, no mo waliyo. Ulai ilolu molopoi nokososo tuwoko ititouni manonuwo mo, ilolu somiso nokoso namoliyo talosiko manonuwo mo, no mo kwaimo muwoi, koiyau. Kotoni imo ami na tokulali manonuwo. Ulai afonimaiso? Kotoni imoyo tiyomukokai, “Noko komaso noko mo tomoso na.” 10 Imo ami imo komasoso aluwai nokota, to mo siyasoso kulaliyakimo, Koto mo na yomu unoimo, “Imo komaso kulaliko nokota na.” 11 Motu na, moi mo sai, Kotoni imo ami imoyo tiyomuko, “Noko kwami nukonu mo noiyo uwokaisoi.” Imo siya mani, tiyomuko, “Noko mo noiyo tukoloi.” Uloliyo somiso nokotayo nokoso tukolakimo, to mo imo ami kulali nokota nali no.
12 Atiyaiso na pa iyamo manowo, atiyaiso na pa yo manowo. Ulai afonimaiso? Koto mo waumokoimo. Molo koiyauso samiyaikiyo imo ami na imokoimo. 13 Mulu uku somiso nokota mo nokoso fasiko somiso mo, fasiko somiso foli monoi imo na lukaso unukaiyoimo, uo imo na. Pa mulu unoiso, suomoso monoiso pa fasiyoiso. Noko monoi mulu uku nokotasu mo, toso mo fasiko somiso foli monoi pa imoiso, waliyo na toloimo, na souwaiyoimo.
Mulumolo luwai itouniyaimo somiso aino imo.
14 Woli iyali, molo itouniyaimoso aluwai somiso nokotayo koyoso noino yomakimo, “Yo mo Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai,” to mo topoko na. A, nonani nokota no samiyaikiyoimo? Wiyou, pa samiyaikiyoiso. Afonimaiso na tomulumolo luwai. 15 Na pukwaiwo. Mulumolo luwai noko nokolalo siyai mo tuno kopokoiyauwoi tosi, tiyawoiso, no mo uwofa. 16 Moi nokotayo imo saso ikakimo, “Atiyaiso posanowo, mulu tomokiso. Tuno na pasisikanowo, wonikaluso aiko fulomukomoinuwo. Koloni na ponokanowo.” Nonani imo saso ikakimo, fasiko somiso mo, no mo kwaimo muwoi, koiyau. Imo saso no moloi fasikoimo, woi? 17 Kotoso mulumolo luwai mani, noinoso na. Molo itouniyaimoso aluwai somiso nokotayo koyoso noino yomakimo, “Yo mo Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai,” no mo topoko imo saso, afonimaiso mulumolo luwai nokota nali.
18 Nokoyo yomakimo, “Isiso Kolaisoso mulumolo luwai mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwai. Molo itouniyaimoso aluwai mo molo itouniyaimoso aluwai. Fofamo.” Aino yomakimo, ya na fowayoimo, noino, “Fofamo muwoi. Molo itouniyaimoso aluwai somiso nokota no moloi wiyomono monoi, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai mulu no? Molo itouniyaimoso aluwaiso na pukwaimono, no monoi no ya towiyononinoki, Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai, yo mo. 19 Na tiyomu manoni, “Kota Koto mo siyaso na tolo.” Motu na, to mo siyaso, ulai no mo waliyo mulumolo luwaiwoi muwoi. Popuwa iyali mani, na tiyamo, “Kota Koto mo siyaso.” Afonimaiso tiyamo, aluwaiwoi muwoi, no monoi no tokokolokomoi. 20 Mulu somiso nokota, a, nono no Isiso Kolaisoso tomulumolo luwaini? Molo itouniyaimoso aluwai somiso mo, no mo kwaimo muwoi, afonimaiso tomulumolo luwaini. Ainonani imo folosai no hani monoi pa tosainoniso?
21 Na pukwaiwo. Moini aniyopa nokota Apolofamo, to mo awitono Isako mo Kotoso louwa anoniki mo, koloni utukainoni komiyai, nomai no mo Koto mo na yomuki, “Yani moloso aluwai nokota, mulu itouniyaimokai na.” 22 No monoi no na tosainonuwo, to mo afonimaiso mulumolo luwaiwoi muwoi. Kotoni imoso kwaimoki mo, molo itouniyaimoso aluwaiki. Na wiyononiki, amisoso mulumolo luwaiki mo. 23 No monoi no Kotoni puko imoyo motu fiyamosiki, ni tiyomuko no, noino,
“Apolofamo mo Kotoso waliyo na mulumolo luwaiki. Koto mo nonani muluso kwaiki mo, na yomu unuki, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu na titouniyaimokai.”
Koto mo aino yomuki, tani wolitono na kaluwaiki. 24 No monoi no moi mo sai, afonimaiso mulumolo luwai nokota monoi no Koto no moloi yomu unu monoi, “Mulu itouniyaimokaiwo.” Aino muwoi, molo itouniyaimoso aluwai nokotasoso na timo, “Imo mo futo na.”
25 Noinoso na, uloliyo nukonu Lihapo mani, Kotoyo na yomu usoki, “Imo mo futo, mulu itouniyaisokai na.” Ulai afonimaiso? To mo Yosuwayo iko taikiyo noko tiso no nikoki, molo siyasai ifou kiyoko taikiyoki. 26 Moi mo sai, muluwa mulu somiso nokota mo molotano muwoi, yau na. Noinoso na, afonimaiso mulumolo luwai nokota mani, kalokaiyoimo. Molo itouniyaimoso aluwaiwoi muwoi, no monoi no.