2
Ifiso nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
Nosai no mo; ti monoi na imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Ifiso nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “7 amoloku nainasai komo toliulu nokota, tomoki kamo kamo lamu ta 7ni mulumai no toliyaimoi no, to mo noino na tiyomu taikiyo,
“Hani hani komaso no tiyo manonuwo no, yo mo sai na, mi siyoli no tano manonuwo no. Yo mo sai na, mulu ami amisoso na tosi manonuwo, ulosukomowoi muwoi. Noko kopokoiyau noko monoi wiyou tiyamo manonuwo, totai amu monoi no tiyamalo no, Kotoni imo lukasikalomano nokowo. Toini imo mo yasoi kwaiko kikinuwo, afonimaiso na topoko liyai manono. Yoso mulumolo luwaimono monoi nokoyo louwa uwokaikomo manonuwo mo, moi mo namoliyo alosimomonowoi muwoi, mulu ami amisoso na sinononuwo. Mulu folokomokainuwo mo, moi mo ulosukomowoi muwoi. Yo mo sai na. Ulai yo mo moi monoi imofa mo yapoli na, noino. Toku lolaloso no mulumolo luwaimonokinuwo mo, mulu siyoliso na unumonokinuwo, ulai lolaimai mo wiyou, mulu mo siyoliso pa tunumononuwoso. Na pomulumolokowo. Toku mo mulu siyoliso unumonokinuwo, ulai lolai no mulu koufaso no hani monoi tomulu unumononuwo? Mulu na palosokowo, toku no yokinuwo no, ti monoi na piyowo. Moi mo mulu alosoko somiso mo, yo mo lamu ta na afolisowaiyoikuwomo. Siya hani mo itouniyaimo na. Noko siyolo Nikolaso totaso aluwai nokoni moloso namoliyo alosimokaikinuwo. No mo waliyo na. Yo mani, namoliyo na alosimoki.
Noko mo iyo uku somiso mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso no tiko no. Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, yo mo waliyo na kwaiyoimo, aniyopa poi poi si mano monoi a wamo mo na nokoimo. Nonani a mo Kotoni isiso tolokaino.” Aino na tiyomu taikiyo.”
Somina nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Somina nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Tokuwa tokuwoi topimawoi tolo nokota, yasoi no kaloki no, lolaimai mo ti monoi no totolokaino no, to mo noino na tiyomu taikiyo,
“Hani hani kopokoiyauyo no tuwokomonuwo no, yo mo sai na, ilolu somiso no tosi nuwo no. Ulai moi mo afonimaiso siwoi muwoi, na tosi itouniyaimonuwo. Yo mo sai, noko siyaiyo talisiyolikomonuwo, tiyamo, “Koi mo Yuto noko ititouni na.” Ulai toi mo Yuto noko ititouni muwoi. Wiyou, Sokolo Nokota Waini noko nali no. 10 Namolimaifa mo uwokomoinuwomo. Nonani monoi mo noiyo kokolokomoiwo. Na pukwaiwo. Moi noko siyai mo Sokolo Nokota Waiyo noinomo kalopulo nuso kiyokomoinuwomo, uwokomo kiyoinuwomo. Hani hani kopokoiyauyo uwokomoinuwomo, ainoso hani amoloki naino ti mo uwai. Yoso na pa aluwaimonowo. Uo nokoyo tukuwoliyakinuwomo, no mani, yoso na pa aluwaimono itouniyaimowo. Nonani suo foli monoi mo aniyopa poi poi na sinono ititouni manoinuwomo.
11 Noko mo iyo uku somiso mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso no tiko no. Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, ti monoi mo pa kaloiso, pa uwokaiyoiso.” Aino na tiyomu taikiyo.”
Pikomamo nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
12 Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Pikomamo nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Muwo i siyai siyai aukokai toli nokota, to mo noino na tiyomu taikiyo,
13 “Yo mo moini nokonu mo sai, Sokolo Nokota Waiyo no tosamukuko tolo no. Momaisu mo yoso tomulumolo luwaimono manonuwo, mulu ami amiso, namoliyo alosimomonowoi muwoi. Yani imo posasoko nokota itouniyaimo Anotipaso, toso tukolokaimai mani, moi mo namoliyo alosimomonowoi muwoi. Moini mulumai tolokaino nokota mo uo nokoyo tukolokaikino, moini nokonumai, Sokolo Nokota Waiyo no totolokaino no. Ulai moi mo namoliyo alosimomonowoi muwoi. 14 Ulai yo mo moi monoi imo siyai mo yapoli na, noino. Moini mulumai si noko siyai mo Palamoni molo koiyauso na taluwai manono. Nonani nokota mo wiyou, Palakoso toku wiyononiki, Isolilo noko nokolaloso ainiko ifoluwaiko monoi, asuwo toiyo molo koiyauso aluwai monoi, asuwo asuwo koto iyaliso ututi koloni noko monoi, uloliyokuwanowoi monoi. 15 Noinoso na, moi mulumai noko siyai mo Nikolaso noko iyalini topoko imoso taluwaiko manono. 16 No monoi no mo mulu na palosokowo. Moi mo mulu alosoko somiso mo, yo mo aumoifasofa na fiyamosimanoikuwomo. Nonani nokowoi tukoluwanoikimo, muwo sopowoi yani kosai ni tonamu toli no. No mo yani imo na.
17 Noko mo iyo uku somiso mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso no tiko no. Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, yo mo kumokini mana tuo na niyoimo, kukalokokai no si no. Tomoki kamo mani, na anoninoimo, siyolo tonofalowoi no kumokai no. Ulai noko siya no nonani siyolo no saiwoi? Tomoki ano nokota, tota saso mo sai na.” Aino na tiyomu taikiyo.”
Taiyotailo nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
18 Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Taiyotailo nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Kotoni awitono, molo ti mo ta komiyai no tamuko tolo no, fona ti mo tomoki kamo kamo wofukokai komiyai no tako no, to mo noino na tiyomu taikiyo,
19 “Hani hani komaso no tiyo manonuwo no, yo mo sai na. Moi mo noko nokolalo mulu uku na, yoso tomulumolo luwaimono manonuwo, noko nokolalo tofasiko manonuwo. Yo mo sai, moi mo ulosukomowoi muwoi, mulu ami amiso tosi manonuwo. Yo mo sai, no piyo manokinuwo no, no mo itouniyaimo saso. Lolai mani, wiyou, siyoliso na tiyo manonuwo, itouniyaima nali no. 20 Ulai yo mo moi monoi imofa mo yapoli na, noino. Moi mo Yoisipiloso molo siyaso tukwaisokai manonuwo. Topoko nukonu na, tiyomusalo, Kotoni mulu lukasiko nukonuwo. Wiyou, yani mi ano nokoso taiyolokomoi mo, na tainiko ifoluwaikalomoi, uloliyoko monoi, asuwo asuwo koto iyaliso ututi koloni noko monoi. 21 Yo mo tiyomu, mulu alosiyumo, no monoi no tatotaliso. Ulai wiyou tiyomuso, uloliyo monoi mulu alosiwoi muwoi, amai na tiyo. 22 Ulai na pukwaiwo. Yo mo uwokaisoimo, ai siyoli na uwosoimo. Uloliyokaiso noko mani, mulu alosoko somiso mo, toi mani, na uwokaikoimo, namoliyo molo koiyauso alosoko somiso mo. 23 Tani alalowoi mani, na tukuwoli watisoimo. No monoi no Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo komaso sainowumo, yo mo noko nokolaloni muluso atiyaiso tokoko kimoi. Molo koiyauso aluwaiko foli monoi na uwokaikomoikuwomo.
24 Ulai Taiyotailo noko nokolalo siyai, moi mo tani imoso kwaiso somiso mo, ulai yo no imowoi? Ta tiyomuso, Kotoni kukalokokai imo folowo. Wiyouwa wiyou, Kotoni imo muwoi, Sokolo Nokota Waini imo na. Tani imoso kwaiso somiso mo, yo mo imowoi muwoi. 25 Molo itouniyaimoso no totanomonuwo no, atiyaiso na pa aluwai itouniyaimowo, ainoso hani yo mo kiyanoikuwomo. 26 Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, to mo amiwoi, asayo noinomo asi asi noko nokolaloso na samukukoimo. Yani imoso aluwaimonakimo, ainoso hani kaloi, nonani nokota mo noino, tani nasu wosuwoimai mo asi asi noko nokolaloyo na soimo. 27 Nonani nokota monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko unu, noino,
“To mo samukuko nokota siyoli, atou ami komo toli nokota komiyai, asi nauso no tuwasouli no. Wiyou, pukolumoulu liyaiyoimo.”
Aino tiyomuko unu, souwai nokota monoi. Apouyo no imono taikiyoki no, noinoso na imo taikiyoimo, noko nokolaloso samukuko monoi. 28 Nosai no potiyouwo na aninoimo.
29 Noko mo iyo uku somiso mo, to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso no tiko no.” Aino na tiyomu taikiyo.”