3
Molo itouniyaimoso aluwai aino imo.
Mulumolo luwai noko nokolaloso ti monoi na pa ikikomoi, noko sisiyolini imo kwaiko monoi, nokotalo iyalini imowoi komano noko sisiyolini imowoi. Imo na kwaiko manowumo. Mi itouniyaimo ano monoi ikakinomo, na anowumo. Noino na pa iko, “Nokoso noiyo alisiyolikoiwo. Uo imo noiyo lukasoiwo, noiyo kukamokokaiyoiwo. Imo koufaso mo waliyo. Wosu wososo na pa uwoko ititouni manowo, noko komaso nokoso.” Ainoso ti monoi pa ikikomoi, mulumolo luwai noko nokolaloso.
Toku moi mani, mulu somiso sikikoni. Kotoni imo mo kwaiwoi muwoi, hani hani molo kopokoiyauso aluwaikokikoni, piyamokikoni, waliyowo. Hani hani mulu kopokoiyauso aluwaikokikoni. Wiyou, uo mulu saso, moi mo. Foluwali yoluwaikuwanokikoni. Nokoyo uo mulu atolokomo unumokokino. Moi mani, uo mulu atolokomo ukuwanokikoni.
Ulai nosai no mo; Kotoni imo fiyamosimomoka tumoki, samiyaikiyo kiyo nokotani imo mo, noino, “Koto mo noko nokolalo tofasiko, mulu na tuku.” Fiyamosimomoka tumoki mo; Koto mo na fasimokoki, samiyaikiyo si monoi. Molo itouniyaimoso aluwai foli monoi pa fasimokokiso. Mulu mo yau, no monoi no suomoso monoiso na fasimokoki. Iwo loukomai mo totani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo moi mo mulu tonofalowoi na auwonoulukikoni. Ulai afonimaiso ku amokoki, tani Mulu Itouniyaimo Nokota no? Afonimaiso muwoi, moini samiyaikiyo kiyo nokota Isiso Kolaisoyo imo taikiyoki, no monoi no Koto mo ku amokoki, momaini mulu amimomokalo monoi. Suomoso monoiso fasimokoki. Mulu ititounimokokai. Imo mo futo. No monoi no mo tani auso si itouniyaimo monoi na tofou si manokoni, aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi.
Nonani imo mo motu na. Ya timonoki, Kotoso mulumolo luwai nokoso na pa ikalomoi. Nani imo kwaimakinimo, molo itouniyaimoso aluwai mulu saso yoinomo, aluwai manoinomo. No mo itouniyaimo. Nokoyo aluwaiyakimo, na tolo itouniyaimoimo.
Noko mo hani hani afonimai imo tiyamo, Kotoni imowo. Imo tolukasalo manono. Nonasu mo namoliyo na palosoko. Aniyopatono iyalini siyolo siyolo monoi tokiyoluwaikuwanono. Musini ami imo monoi mani, uo imo tikuwano manono. Namoliyo na pa alosiko. Afonimai imo saso. Noko no moloi ititounikai monoi? 10 Ainikomo ifoluwaiko nokotaso toku na pa ikimo. Imo kwai somiso mo, ti monoi na pa ikimo. Iyo uku saso mo, namoliyo na pa alosimo, imo kwai somiso mo. 11 Na posaino, nonani nokota mo mulu mo wapu, molo koiyauso totanomomoi. Nonani foli monoi na uwokaiyoimo.
Imo topimo.
12 Yo mo nokoso imo taikiyoimo, nani auso mano monoi. Atimaso poimo imo taikiyoi, Tikikaso poimo. Nani auso fiyamosiyakimo, somaiso na pa tumo ki, yani auso, Nikopoli nokonuso. Yo mo imaino tolokainoimo, ainoso hani imonu popo tolosuwayoimo. No monoi no pa tumo.
13 Sinaso noko tiso na pa fasiko taikiyo, sai siyoli nokota Sinasowoi Apolowoi. Siyoliso na pa fasiko taikiyo, aiko sofuwakoi. 14 Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko mo molo itouniyaimoso aluwaiwumo. Noko nokolalo sofuwakakimo, na fasikowumo. Noko fasiko somiso mo, a wamo somiso a komiyai soimo. Fasiko mo waliyo.
15 Si tomasimomono noko komaso nokoyo woiyo woiyo imo timoni.
Yo mo mulumolo luwai noko nokolaloso tiko, woiyo woiyo, mulu unumoko noko toiso. Na pa iko.
Moi komaso mo Kotoyo na tofasikomonuwo.