Angig Mo Pol Korin la nai Siosim Ginofe Ningihiani
Hwa buk enaig esog
Autunam Pol gofnaba Korin eba Grik elni kwania kembig feni. Afa Pol ehe ena kembig la lasflam ika Sisasna mom sihini. Afa maia ehe ena kembig fwahanam ming kembig gam gafuga fegim ikanaba afa Korin Kristenim eba kinig puguni. Asa ehe ena mo ginofenam og sa ma heafgelni onigigim numwehiagi. Afa ehe fwinam onigina og ma sa ehengelni olug onigig tigefupefe afa ma sa ehengelni suialag nihe amtakwalefe. Afa ehe alagag angwagna mom sihig. Afa ming mo ehe enaig esog haig haig kinig sa pugunig enaba el mas Godna Sungwabugim ahnai skaufinim mo. Afa ming mom sihi haig haig kigmog Godna Sungwabug faigeg asa mungwalim kwaganibi sa ma mungwa mo sihi. Afa Pol enaig esog lahag el eba pese buigiagafefe. Afa Korinna el enam onigwag giaflafena. Afa Sapta 13 eba elim membenag nihem sihig. Pol enaig esog ena nihe eba gof seg.
1
Afa ka Pol God kam wegfu fwahag asa Godna sawieg la ka Sisas Kraisna kanog fwahag el feg. Afa bigelni nilite Sostenes ka i hawag fena.
Afa Korin la nai Godna sios elim ka hwa mo ginofenig. Afa Sisas Krais nengelim awamonigim asa ne Godna afsug kabag el fig. Afa gafa mungwali bitenai el amban sa bigelni Ainiyag Sisas Kraisna unehlagim uneni gwenaig esi. Asa Sisas eba ehengelni Ainiyag afa bigelni gafa feg.
Afa God bigelni Alag afa Ainiyag Sisas Krais sa ma nem esug kwagani afa olug enesieg fai.
Pol Godim suialag onag
Afa God Sisas Krais nai yi nengelim esmunagim kwaganigba asa ka nem oniginigim asa ka Godim wahkig suialag onag.
5-6 Afa Kraisna mom sa ka nem sihigoni asa ne fligim numwehe patalfug. Afa ne Sisas Krais i ahgoba asa ne haig haig suialag gawigim ihlafiahgig asa nengelni mo sihiagim suialafeg afa anwena kwania feg.
Asa maia ne bigelni Ainiyag Sisas Krais pese blogim nenge afoba afa sa haig haig suialag kigmog Godna Sungwabug nem mimagenig ne mas enam mungum awaiye.
Afa God nem kweafugba asa ne wasneig gohunam ikan mungwali awaiye osuna asa maia bigelni Ainiyag Sisas Kraisna osuna puguiba el nem mas sehi.
Afa God nem awamonigim asa ne heafna Leg bigelni Ainiyag Sisas Krais i hawag fim. Asa eba nufunam mangwalim God sa sihig eba nufunam esefe.
Siosna el kokohiagigbi asa Pol ehengelim fenig
10 O nilite afa bigelni Ainiyag Sisas Kraisna unehlag la ka nem wasneig mo osihin sa ne mungwa mona finim afa nofeka nimbefim kokohiagi. Afa sa ne mungwa onigig fi afa mungwa membug fi.
11 O nilite, afa Kloena lala nai el kam enaig sihifinig nengel nimbefim moanag fiafu.
12 Afa nengel nai mingnag enaig esogog ka Polim patalfug afa mingnag og ka Apolosim patalfug afa mingnag og ka Pitam patalfug afa mingnag og ka Kraisim patalfug.
13 Afa maia ne enaig esigbi eba ofenai ne Kraisim olyi koskofig. Afa ka Pol ka mas nengelim kwaganigim li katigeg la lahana mo. Afa ne mas Polna unehlag la bu la apaiyena mo.
14 Afa ka Godim suialag onag asa ka mas nengelim bu la aitina mo afa eba Krispus mi afa Gaius mi eheningim mungu ka eseni.
15 Asa amban mas enaig esoi Pol kam bu la fatigba asa ka ehena el feg.
16 (Ei ka eteti ofefna, ka ati mingnag elim bu la aitina eba Stefanas mi afa heafna lala nai el mi. Afa ka mingnag elim ati esenig me awai awai me ka enam etetig.)
17 Eba Krais mas kam ningihiana mo asa elim bu la aitiagim amo eba ka sa Godna suialag mo sihiaka. Afa maia ka enam sihiagba ka mas anwena elni suialag lofug mo sihi masa Kraisna li katigeg la lahagna kigmog fwainig fefe.
Krais eba Godna kigmog afa suialag anwenag
18 Afa el amtakwalig minam sa patalfuia eba ehe onigig Kraisna li katigeg la lahagna mo eba ofenai mo etetig elni mo. Afa amban bigel nai yi el suialag minam patalfuia sa big anwenafig enag mo eba Godna kigmog feg.
19 Afa God heafna buk la enaig esog og;
Afa el sa enaig esogog ka kike suialag onigigna fig eba ka ehengelni onigig amtakwale klaitin fefe.
Afa el sa kwania onigigna fig eba ka ehengelni onigigim kagfonfi. Ais 29:14
20 Afa anwena elni onigigim haig sa big esogonfi? Afa bukna ginofim anwena elim haig sa big esogonfi? Afa mona flafihiagig el sa filafatigim gohug haig sa big esogonfi? Ehengelni enag onigig eba hwa bitenai feg. Afa God bitenai suialag anwenagim esegba asa eba ofenai mo etetig elni onigig lofeg.
21 Afa God enag suialag onigigna feg asa bitenai anwenag mas Godim anwena ogfui. Afa bitenai el Godna suialag mom sa big sihig enam enaig esogog eba mo etetig elni mo. Afa amban enag mom olug oniginagba asa God membeg enaig elim pese lambigim.
22 Afa Ju el membig kigmog nanguigim afa Grik el membig anwena mo higigim.
23 Afa kagel eba Kraisna li katigeg la lahagna mo sihiafu. Afa Ju el enag mom higigim og eba metunig afa afwambanai el enag mom esogog eba mo behig.
24 Afa God Ju el mi afa afwambanai el mi mungwal awamonig asa ehengel enaig esogog Kraisna gafugag eba Godna kigmog afa heafna suialag anwenag feg.
25 Afa el enaig esog Godna anwena eba mo behig feg afa ehena mo behig eba elni suialag anwenagim fwina nemug gosenig. Afa el enaig onigig Godna wasneig eba auwiauwig afa ehena auwiauwig eba elni wasneigim fwina gosenig.
26 Afa hihe, autunam God nengelim amtakwalig mina nai awamoni sa ne pese enam onigig haig el ne gofena? Afa bitenai el nengelim kwefihiageg asa nengel nai yi kaksag el mas anwena el fi. Afa nengel nai yi kaksag el mas kwania unehlagna fig mo afa nengelni humonig gafa mas kwania unehlagna fini mo.
27 Afa God nengel bitenai elim anwena fwainigim kanog fwatig asa anwena elim afwanfug faigogim. Afa God nengel bitenai elim wasneig fwainigim kanog fwatig asa wasneig elim afwanfug faigogim.
28 Afa God nengel unehlag fwainig elim wegfu fwatig afa bitenai el og ehe mas suialag feg mo. Afa God enaig eseg asa kwania unehlag elim pigaupiegim.
29 Asa el Godna nof la ese heafna unehlagim fingi fifi.
30 Afa God nengelim esenigbi asa ne Sisas Krais nai yi afohie. Afa Sisas Krais nai yi God enaig eseg heafna suialag anwenag bigim ogfunig afa ehe bigim ehena nof la afsug el fenig, afa ehe bigim ehena nemug el fenig, afa God bigim pese lambigim.
31 Asa eba Godna mo gwenaig esog;
Amban sa hefum ona fingi fei eba ehe sa ma Ainiyagna unehlagim fingi fe. Jer 9:24