Angig Ginof Pol Tesalonaika Sios Elim Ginofe Ningihiani
Hwa buk enaig esog
Tesalonaika eba Masedonia na kwania kembig. Maia Pol Filipai kembigim fwahanam sa Tesalonaika gam ikanaba afa ena nai yi siosna gafugagim fuklasana enag kembigim (Aposel 17). Afa Ju el enam nangunim maia kaskag el Polna mo higinim patalfunamba afa Kristen el apukenaba asa Polim onigig amtakwalig flinibi. Asa Pol Tesalonaikam fwahanam afa Korin gam ikanam gafnaba. Asa heafna mungu gafugag la nai Timoti, blonam ehem sihina og, mangwal mangwal sa Tesalonaika nai Kristen elim pugug. Afa maia Pol Timotina suialag mo higinam asa Pol Timoti afa Sailas hwa bukba ginofini Tesalonaikanai Kristenim wasneig goni. Afa hwa buk la Pol sifakaleg ehengelni olug onigig mi afa suialag nihem mi sa Tesalonaika Kristen el asa esini. Afa enaig eseg Kristen el mas numwehe anwenafig mo Krais haig blo safefe. Afa ehengel membeg og ka numwehe anwenafi. El sa lahag afa Krais mas pese blog mo, sa ehengel gafa wakig nofkikena gagba fli? Afa Krais sa mangigna sa blo fe? Pol ehengelni sahigim enaig sihifeni og, sa ne suialag nihem patalfui afa numwehe nisagohi Ainiyag eba pese blofe.
1
Afa ka Pol hwa ginof nem Tesalonaikanai sios elim ginofenig. Afa Timoti i Sailas i gafa ka mungwal auguiaba asa ka hwa moba nem ginofenig. Afa God bigelni Api nai yi afa Ainiyag Sisas Krais nai yi el ne feg.
Asa ma olug enesieg fenam afa God esmunagim nem kwaganife.
Pol siosna olug onigigim sifakaleni
Afa kagel nengel nai yi Godim suialag onig. Afa maia ka Godim osihinibi kagel nengelni unehlagim suwigigim asa kagel Godim sahnig.
Afa God bigelni Api ati anwenafeg kagel mas etetig mo nengelni nihem sa ne esig. Afa neana gafugag sa ne eseg enag neana olug onigigim ogfug, afa ne elim membenigim asa ne fwina gafugafeg kwaganigim, afa ne olug onigig Ainiyag Sisas Krais nai yi sa ne lugwafiba eba mas ne fwahai.
Afa kana nilite ka anwenafeg God nem membenig afa nem wegi fwati heafna.
Afa Godna suialag mo ka nem ublugonug enag mango mo behig mo eba kigmogna afa Godna Sungwabugni afa nengel numwehe anwenafig asa ka sihig eba nufunam nemug. Afa nengel kagelni auguiagim ati anwenafig maia big enanai yi auguiafenaba afa mangwal ka esig eba nengelim kwaganig.
Afa nengel kagelim afa Ainiyagim ne nangugum sa ne gwenaig esig. Eba nufunam, el nem kinig faig afa maia ne Godna mo higigba asa Godna Sungwabug sa nem sifakalig faig asa ne enag mom flig.
Afa ma nimbe enaig mina ogfuibi asa Godna el Masedonia nai afa Akaia nai enaig esogog, “Kagel gafa ka sa gwenaig esi.”
Afa Ainiyagna mo nengelni mengig la nai pugunam asa fufni moag nihife. Afa nengelni Godim olug onigigna mo asa mas Masedonia mi afa Akaia mi kembig la mungu fe amo eba mungwali kembig ati enam higig afa bigel haig ese ehengelim sihigoni mo.
Afa ehengel hefum enaig sihifig maia ka nengelni kembig gam ambenaba ne kam suialafeni afa haig ne esegim asa ne sanelim patalfug afa ne enam masig fatigim afa onigig waikefenam asa ne Godna gafugag el feg afa eheba nufunam God afa ehe nofkenaga.
10 Afa ne nengena gofiba asa heafna Leg heven la nai blofe. Afa enag Leg Sisas lahanaba asa God ehem ilafona. Afa autunai la God elim fwina olug kakagenife afa Sisas bigim kwaganig asa bigim mas amtakwale klaiti.