4
Bigelni suialag nihe God enam sifakale
O nilite, ka nem ati sihinig haig nihe sa ne eseiba asa God enam sifakale. Afa ne enaig esenaba afa glau ka nem wasneig mona sihinig afa Ainiyag Sisasna unehlag la sa ne enaig suialag nihe eseba enag nihe eba gwenaig kuhi ikagim.
Afa nengel ati enag mo anwenafig Ainiyag Sisas kagelim enaig sihifenigbi naka nem faig.
Afa God nem membenag sa ne afsug kabag gofum afa membi sa ne fe aga taitu onigigim.
Nengel saglag sa ne anwenafig haig augu sa ne nimbeafna angwafig i ahfefe asa elni nof la suialafeg.
Afa afwambanai el Godim mas anwenafinig mo asa aga taitu onigig la afuia sa ne nofeka enaig esi.
Afa el nofeka Kristen nilitem amtakwalig gonim afa mwakwale goni afa ehengelni angwafigim amtakwal lafiagi. Autunam ka nem sihinig sa ne numwehe asa el enaig eseg asa Ainiyag ehem mungwag susug kwania faifi.
Afa God bigim amtakwalig mina nai unenig asa big afsug kabag afoiyefim afa ehe mango bigim og sa ne nufwei nihem patalfu eba awai.
Asa amban sa hwa mom masig fatinag eba mango elim enaig esini mo eba Godim masig fatinag. Afa God heafna Sungwabug bigim faig.
Afa God ehe ati nem ogfunagim og sa ne nimbefum membiagi asa ka oksig enag mo pese ginofe nem faigim.
10 Afa nengel enaig nihe mungwali Masedonia provins la nai nilitem ogfug gonig. Kana nilite ka nem fwina wasneinag sa ne enaig nihem gwenaig fwina eseakafim.
11 Autunam ka nem sihinig sa ne enaig onigig kehlanam sa ne aflahlanam augunam afa nimbeafna gafugag mungu sa ne onigi afa nimbeafna ningana gafugafenam sa ne fane fla.
12 Afa ne enaig eseba eba afwambanai el neana nihem nangunim nem bwata nigmaginife afa ne mas mingnag elni ninga la lugwafi.
Sisas pese blogna mo
13 Afa afwambanai el enaig onigifig el asa lahag eba mas pese buihiai eba gwesim awaiegim asa enam kinig flig. O nilite, ka membig sa ne nufunam mo anwenafi asa nofeka enag olug kinig fli.
14 Afa bigel enaig olug onigifig Sisas lahagim peseg buihiag asa big anwenafig el asa Sisasim olug oniginag asa lahag God ehengelim ihlaftigiba asa Sisas ehe mungwali wanblofe.
15 Afa Ainiyagna mo ka nem osihini afa maia Sisas oblofiba lahag el mo gosigbi asa big nofkena el mo sum engigonifi.
16 Afa Ainiyag ehe heaven la nai pe oblofiba afa ehe fwina unefe afa oflanai elni misog el gafa kwania mengigna lagfe afa Godna fuf kwania moag fefe. Afa enaig eseba el asa Sisasim olug oniginam sa lahag ehengel gof buihiag gafefe.
17 Afa sumi yi Ainiyag bigim nofkena elim lambinam afa big mungwali lahag el i afa nofkena el i big leango gam kwalafufi asa Ainiyagim of la enanai yi uflinim asa big Ainiyag i wahkig auguiafife.
18 Asa ne hwa mona kwaganibi sa ma nengel aflahlanam augui.