Angigieg Mo Pita Ginofena
Hwa buk enaig esog
Hwa bukna ginog mog mo eba hwaig esog Pita ogna Kristen elim sihinibi ese mwakwal ogfuiag elni haig mom higigonifi afa enag el ati el nanam waheg og na ehengelni olug onigigim gasafihiagi afa suialag nihem gafa esi. Afa ehengel kanog fwatieg elni mom sa ma fwina wasnei kehli. Afa enaig esigbi ehengel God mi afa Sisas mi suialag anwenafegonig. Afa kanog fwatieg el ati Sisasimba keafgelni nofna ka naguni afa heafgelni ehena mo higini. Afa mingnag el enaig sihifig, Sisas eba mas pese bloi. Afa hwa buk enaig sihifeg, Sisas eba nufunam pese blofe. Eba nufunam ehe mas ikagna bloi. Enag mog eba enaig eseg. God mas membeg mo el mungu awaiegim. Afa heafna membug og mungwali el sa ma olug waikefi, asa ehe enam nengigim enam awawiyifego (3:9).
1
Ka Saimon Pita Sisas Kraisna gafugag el afa ka ehena kanog fwahag el feg. Ka hwa mo nengelim ningihianig asa ne Sisas Kraisim olug onigig. Afa Sisas ehe bigelni God fegim afa Kwefwag el feg. Afa heafna suialag nihe la asa nengelni olug onigig eba kagel nai yi mungwalofug.
Afa ka membeg ne God mi afa Sisas bigelni Ainiyag mi sa ne numwehe anwenafi sa ma God nem fwina esug kwagani i afa olug enesieg i fai.
God bigim kanog fwatig asa big enaig gafugafi
Afa maia big ehem numwehe anwenafigbi afa ehe heafna wasneig kigmog la bigim kwaganigba asa bigna auguiag sa ma ehena suialag nihem patalfui. Afa ehe bigim awamonigim og sa ne kana kwania unehlag mi afa suialag nihe mo fli.
Eba ehe enaig eseg afa mangwal suialag gawig ehe sihi fwahana asa enag big flig. Afa amtakwalig olug sawieg amtakwalig bite nai onigigim flau pugug. Afa big enag suialag gawig fligim asa amtakwalig bite nai onigig mas bigim amtakwale laiti. Afa big Godna nihe fig.
Afa God enaig esegba asa ne enaig nihe esibi eba nengelni olug onigig wasneig pugufe. Sa ne suialag nihe esi afa enag nihe i anwenag i waheg.
Asa ne eligni onigigim numwehefkuba afa enaba anwenag i waheg. Asa ne kinig yi wasneig gohug afa enaba eligni onigigim numwehefkug i waheg. Asa ne God nai yi fwina onigig lugwag afa enaba kinig yi wasneig gohug i waheg.
Asa ne nilitem membig afa enaba God nai yi fwina onigig lugwag i waheg. Asa ne elim fwina membenig afa enaba nilitem membig i waheg.
Afa atiaba ne enaig nihe nengel nai yi wasnei kwania fegba eba ena anwenag fug lugufe. Afa ne bigelni Ainiyag Sisas Kraisim numwehe anwenafifi.
Afa amban el enaig nihe feg fwainigba eba ehe ofenaiba nof tetini el mas numwehe nangui. Afa ehe etetiageg God sa ehena amtakwaligim huguflaitinag.
10 Asa nilite numwehenim asa ne Godna mom fwinam patalfu afa enaba ogfug God nem awamonigim afa kanog fwatig. Afa enaigba ne esigbi eba nengelni olug onigig ne mas fwahi.
11 Afa ehe nem sifakaligna Sisas Kraisna bog megam lablug saiyegog. Afa Sisas eba Ainiyag fegim afa bigelni kwaganig el feg afa heafna bog meg eba wahkig gofufe.
12 Afa ka anwenafeg ati ne nufunam mo higigim kehlig. Asa kog ka nengelni onigigim pese fwakig lasani.
13 Afa ka onigig eba suialafeg ka gwese gofiba ka sa nem enaig mom sihinifibi asa ne pese onigim.
14 Afa Ainiyag Sisas Krais kam sihinag asa ka anwenafeg ka mas maisim gofi.
15 Afa ka mas nem sihinigim yiskosei. Afa maia kam lahaiba asa ne ena mom pese onigim.
Afa kanog fwatig el Kraisna wasneig kigmog nanguni
16 Afa maia kangel nengelim enaig sihigonibi Ainiyag Sisas Krais wasneig kigmogna pese blofe afa kagel mango mwakwal wahigna mo sihi mo. Amo, kikeafna nofna heafna wasneig kigmog nanguni.
17 Afa maia Api God ehem kwania unehlagna afa ombusugni* Godna ombusug eba ogfug Godna kigmog i afa suialag gawigna feg. faigba afa kagel enanai yi afofena. Afa Godna kwania ombusug pugunaba afa enanai yi Godna mengig enaig sihifena og, “Enagba kana leg. Ka ehem fwina membenagim. Afa ka ehem sifakalenag.”
18 Afa kagel ehe i enag Godna mug la afofenaba afa ka enag heven la nai mengigim higini.
19 Afa mangwal sati ka nanguni eba ogfug Godna mo sihiafule elni mo eba nufunam nemug feg. Asa ne enag mom higim. Enag ofenaiba ombusug sikulufegim ombusug faig. Afa enag ombusug gwese gohun ikan Godna osuna pugufe afa Kraisna ombusug nengelni olug yi ofenaiba ambagana bufyi laugwa.
20 Afa sa ne enag numwehe anwenafi Godna mo sihiafule elni mo Godna buk la go eba mango heafgelni onigig mo. Eba awai.
21 Afa el mas enaig mo upuguni mo. Amo, Godna Sungwabug elim ihlafenigim afa mangwal God sa sihig asa ena mom ehengel sihig.

*1:17: Godna ombusug eba ogfug Godna kigmog i afa suialag gawigna feg.