Angigieg Ginof Pol Tesalonaika Nai Sios Elim Ginofe Ningihiani
Hwa buk enaig esog
Kaksag sios el Tesalonaika kembig la auguiafnaba afa kaksag onigi flinim esogona og, mangwal sa pugufe maia Krais pese oblofiba. Afa mingnag el enaig sihifig. Ainiyagna osu ati blog pugug. Afa Pol hwa bukba ginofena ehegelni onigigim numwehenugena. Pol enaig sihifeni og, enag kwania osu mas pugu mo. Afa lasflam mo enanam maia kaksag el fwina tonbusiagibi afa haig haig amtakwalig fwina wasneig puguiagefe afa enag el mungu nihe mom filafeule pugunam sa Kraisim fwina angoluwag el fenafe. Pol ehegelim wasneig nugenam og, sa ne numwehi olug onigim wasnei afonam afa kinig mo kahli. Afa Pol membeg ehegel sa ma wasnei afonam afa heafna mungu gafugag el gafa gwenaig esi. Afa nofeka gafugam yisgosi afa nofeka mingna elim kwefwag faigim enam yisgosi amo sa ne esiafufum.
1
Afa ka Pol ka hwa ginof nem Tesalonaika nai siosim ginofenig. Afa Timoti i Sailas i gafa ka mungwal auguiaba asa ka hwa moba nem ginofenig. Afa God bigelni Api nai yi afa Ainiyag Sisas Krais nai yi el ne fig.
Ka membeg God Api i afa Sisas Krais bigelni Ainiyag i sa ma nem enaig sahfeni. Asa ma olug enesieg fenim afa God esmunagim nem kwaganife.
Pol siosna suialag nihem sifakaleni
Afa sa kagel nengelim nilitem Godim suialag onig. Afa nengelni olug onigig pugu wasneig afa elim membenag nihe ne gwenaig esigbi eba ihlafeg afa ka enam Godim suialag onag.
Afa nengel ma ne enaig esigbi asa kagel mingnag Godna elni nof la ka nengelni unehlagim fingi fegonig. Afa ka enaig esogog, “Afa sonag Tesalonaika nai sios eba eheba kinig i susugibi fligim gweseg wasneig afohieba afa ehengelni olug onigig gafa fwinam wasneig.”
God bigim mungwali suialag kwefihiagefe
Afa ne Godna bog meg gafuga na figbi asa ne enag kinig flig. Eba God ehe nem esenigbi asa ehena bog megam ihlafi saiye afohiefife. Enaba ogfug Godna kwefihiageg eba ihlafeg.
Afa God sa mangwal mungwali esofehba eba ihlafeg. Afa ambangel sa nem mangwal amtakwalig nem esegonibi eba God ehegelim amtakwalig mungwa faifi.
Afa sa ehe nengelni kinig flafatinife afa sa kagelim gafa gwenaig esenifie. Afa enaba eba esefe maia Ainiyag Sisas hevenim fwahanam ambala pugunam asa heafna wasneig of la nai el ni, afa suwi pahla lagigi ni wahe blofe.
Afa el oksigim sa mas Godna fig mo afa mas Ainiyag Sisasna suialag mom higig mo afa sa God ehengelim amtakwalig mungwag faifie.
Afa sa ehengel susug wahkig lambfofufe afa Ainiyag ehengelim plauklaitifie afa ehena kwania wasneigim mas muhla fini.
10 Afa maia ehe blo heafna osuna esofiba asa heafna el ehena unehlagim fingi fifie afa el sa ehem olug oniginig asa ehena unehlag seflifi. Afa kagelni mo asa ati ne flig afa sa nengel gafa ehengel nai yi afohiefim.
Pol Godim sahna og sa ma Tesalonaika elim wasneini
11 Afa enam ka onigigim asa ka nem wahkig betenegoni afo. Afa God nem kanog fwatig ehem patalfuiagim afa ka Godim sahanig sa ma nem suialag nofkenagagim kwagani. Afa kog ehena wasneig ma nem esinibi asa ne suialag nihem esenim afa sa ma suialag onigig nem gohonifibi asa ne mangwalba esi.
12 Afa bigelni God nem esmunagim kwaganig afa Ainiyag Sisas Krais ma nem enaig esinigbi asa ne Ainiyag Sisasna unehlagim fingi fibi asa ehe nem mungwag gwenaig esenife.