Angigieg Ginof Pol Timotim Ningihiana
Hwa buk enaig esog
Timoti eba Pol i mungu gafugag nai. Afa Pol hwa ginofe Timoti nagum ningihiana og sa ma suialag nihem nagunam sa enam patalfui. Timoti ese olug onigigim auwiauwife afa nofeka suialag mo Sisas Krais na sihiagim fwaha. Ehe sa ma God na numwehe suialag patalkufe. Afa el ehem susug i afa kinig i faig afa enag kinig yi penam afa ese yiskosefe. Ehe sa ma wasneinam enag gafugam ese asa God ehem faig. Afa Timoti nofeka el onigig amtakwaligna mo behigim higig nugenam. Afa enaig mo eba naho elni nofkikenam amtakwale klatigi maia enam higibi. Eba suialag feg Timoti sa ma Polna nihem nangunam sa ma enam patalkwui. Enag nihe eba enaig eseg fwina olug onigig wasneig afa mungu olug fli afa mingnagim membeg gonig afa haig haig kinig fligim ena nai yi wasneig afohie.
1
Ka Pol hwa mo ginofeg. Godna sawieg la ka Sisas Kraisna kanog fwahag el feg. Kana gafugag eba enaig eseg ka enaig mo sihiakagim asa autunam God enaig sihi fwahana amban el Sisas Kraisim olug oniginibi eba sa nofkenagag flifi.
Timoti neba kana leg lofeg asa hwa mo ka nem ningihianag. Ka membeg God bigelni Api i afa Sisas Krais bigelni Ainiyag i sa ma nem enaig sahfenai. Asa ma nem esmunagim ahkweagfui afa nem afla ahfenai afa olug enesieg nem ahfai.
Polna mo Timotim wasneig fiahflana
Afa bigelni simbianiga Godna gafugag esinibi afa Godna nof la ehengel onigig heafgelni nihe eba suialafeg. Afa ka gafa gwenaig eseg. Afa osuna i sinaini i ka Godim beten enag afa ka nem oniginagim asa ka Godim suialag onag.
Ka pese onigig maia neana nob pegogba asa ka fwina sawifeg ka pese nem nangwagim asa ka sifakalefe.
Afa ka pese nem oniginag neana olug onigig eba mas mwakwaleg mo. Afa ka anwenafeg neana awag Lois i afa neana afag Yunis i ehenigina olug onigini eba suialafena afa ka onigig eba gwenaig ati neana yi gafa goh.
Afa ka enam onigigim autunam ka kiafena ninga neana misog la kehlanaba asa God enag wasneig nem faina. Asa nofeka Godna wasneigim eteti, amo sa ne suwim pese gohwifuiafe.
Afa Godna Sungwabug mas bigim embe onigig fai. Amo, heafna Sungwabug bigim enaig faig wasneig afa mingnagim membenig nihe afa nimbefim numwehefku nihe feg.
Afa nofeka Ainiyagna mo ambala sihiagim afwanfe afa nofeka kam ningmange eba ka enaig esegba asa ka kalabus yi goh. Afa sa ne ka i ahgonam Godna suialag mo la big kinig ahflafe. Afa Godna wasneigni ne enaig esefe.
Afa God ehe bigim amtakwalig la nai lambigim afa esonig kana el nefeg. Afa bigel mango suialag nihe esih mo amo eba ehe bigim enaigba esenig asa eba heafna sawieg la bigim esmunagim kwaganig asa ehe enaig eseg. Afa ilawanam bite gig fwainig fiahfenaba ehe enaig onigigfena og ka Krais Sisasim ningihiaiba sa ma bigim esmunagim kwagani.
10 Afa Krais Sisas bigelni kwefwag el ati blog asa ilawo bigel enam anwenafig. Afa ehe blogum lahagna wasneigim filafatigim afa heafna suialag mo la ehe bigim nufunam nofkenagag ambala upugunig.
11 Afa God kam enaig esenag na ka Godna kanog fwahag el feg afa tisa feg sa ka heafna suialag mo sihiageg.
12 Afa ka enaig esegba asa ka enag kinig yi kalabusig. Afa ka mas enam afwanfeg mo. Eba kati Sisasim olug oniginag asa ka anwenafeg gafugag ehe sa kana ninga la fwahag eba Sisas enam numwehefkufufe ikan asa ehe pese blofe.
13 Afa sa ne numwehe hwa mo kehlanam asa ka nem faig sa ne mingnagim gwenaig ogfuni. Afa olug onigig nihe i afa membug nihe i sa ne enam patalku asa Sisasna el enaig fasahfifi.
14 Afa God nufunam mo neana ninga la fwahag asa ne suialafiahfla. Afa Godna Sungwabug bigel nai yi sefu goh afa heafna wasneigni sa ne enam mom numweheafla.
15 Afa ne anwenafeg mungwali Esia provins la nai el kam mas fatinig. Afa Figelus i afa Hermogenes i ehenigi gafa gwenaig sahfeg.
16 Afa Onesiforus ka nangum blogum ehe kam olugim kigmonag asa ka og ma Ainiyag heafna afahumonig aflafeni. Afa ka kalabus el feg asa ehe mas kam ningmangenai.
17 Afa ehe Rom kembig la ika pugunam afa ehe kam fwina yisigi kanam asa kam nanguna.
18 Afa maia Godna Kwefihiawageg osuna ofefiba ka membeg Ainiyag sa ma ehem aflafenai. Afa ne ati anwenafeg Efesus kembig la nai ehe kam suialag kwefufini.