Olyinai Mo Jon Ginofena
Hwa buk enaig esog
Hwa bukba siosna misog el ginofenam afa ming misog elim nigihiana. Ehena unehlag eba Gaius. Afa ehe Gaiusna unehlagim figifena afa ehe eba mingnag Kristen elim kwaganifna. Asa ehe Gaiusim sihina og mungu tonbusug elim sa ne membi fena ehena unehlag eba Diotrefes.
1
Ka siosna misog el hwa mo ka Gaiusim fatinag. Kiafena hihe nangum, ka nem fwina membenag.
O hihe, kati awenafeg neana sungwabugba suialag. Ka membeg neana augwiag sama gwenaig gofi afa nem mas gih fei.
Afa mingnag nilite kam ambe sihinig Godna nufunam mo ne mas fwahiag mo ne gwese kehlagu. Asa ka sifakaleg.
Maia ka higigba kana luwal gwenai eseg asa ka fwina sifakaleg. Enag sifakalba kwaniafeg.
O mangauo, mingnag Godna elim membinaim ne mas anwenafegonug mo afa neana membug ehengelim aflafegonim asa gawig faigo.
Afa ehengel sios elim neana suialag nihe, mo sihigonig. Afa enag nilite wagiafugba Godna gafuga la. Eba suialag ehengelim enaig gawig kwaganigba enaig mina God membeg sama ehengelni gafugag gwenaig gofi.
Asa ehengel wagiafugba Godna gafuga la og sama Godna unehalag kwaniafei afa afwambanai el ehengelim mas kwaganig mo.
Asa bigel kristen enag elim aflafegonim afa kwagani sama nufunam mo pugui bigel mungwali gafugafi.
Ka sios elim weti mo ginofe faig, afa mungu el Diotrefes ehe og kike goseg asa kana mo mas higi.
10 Maia ka bloiba heafna haig haig mwakwal mo asa bigim esonig ka ambala pigi skogim. Mingamba ehe mas nilitem suialafenugei afa amban el og kasa enaig ese eba ehem kwenag nofeka enaig ese. Afa enag elim sios lanaim laginigim asa ningitigifeg.
11 Kana hihe, nofeka nangwaginam afa haig haig amtakwalig nihe patalku afa neau sa suialag nihe mungu patalku. Amban sa suialag nihe eseg eba Godna feg. Amban sa amtakwalig nihe eseg eba mas Godim nangui.
12 Mungwali el esogog enag el Demitrius eba suialag el afa mingnag nufunam mo el gwenaig esog. Afa ka gafa heafna nihem suialag sihifenag afa ne anwenafeg kana moba nufunam.
13 Kana moba kwaniafeg afa kam oksig ginofegim.
14 Ka oningig ka mas managei eba ka nem nangufe. Enanam biningi ahwaganam asa mo sihiagafefe.
15 Ka membeg neana gag sama suialafei. Mungwali nilite hwanai yi augwia og ka mas nem etetinig mo. Sa ne kana mingnag nilitem gwenanai yi ne augwia hwa mo sa ne sihini. Gwenaho.