Mo Jems Ginofena
Hwa buk enaig esog
Jems ogna Godna elim enaig ogfuiagim sa ne lahlag nihe pahluhu asa ehe nup lahlag mo ohna buk wa ginofena. Afa ehe og sa ma heafna mom numwehe anuwenafi asa ehe nup waskwas mo sihiagena.
Afa ehe enaig kigfutug mo sihina og, “Afa nofeka Sisasim olug onigig behig fena. Amo, sa ne mingnag elim lahlag nihe esenim. Enag lahlag nihe ogfug nembeafgelni olug onigig eba inimfeg.
1
Kamba Jems. Kamba God i Ainiyag Sisas Krais i enagna gafungag feagig el. Amang God sawiegba, enam ka pahlukugum. Israel el autinam ming gugyi gohona enag pufambona, enagna bigel nub lual gohka, ena na mingnagwo Sisasna ati na fesaig, eso mingnagwo na nimbeafena kimbigim hwatigim ahua minifeg mingnag elni kimbigwa gohka. Ka nem ohuna mo enag ginofofen enag koka nem osonum negeli sifakali.
Bigim gihnagba pugunimbi, eba bigim kifutinif
2-3 Negelmbi na kana nilite, ati na anuana fig, mayi nem amang amangba negelni olningigimba gihnimbi, ena gihnagmba mayi nem fenimbi na kifutye gofohogba, emba God nem osonif “Negelni olningugugba yininewug feg.” Enaig nesegba, eso kifutye gofohonam gihinagba enam enag wambahufi. Enag mayi ahanaig gihnogmba nem pugunimba, emba eso enaig sihi, “Gihnagba enag lahlagba.”
Eso esinim kifutye gofohonam eso kinig enag wambahwi, enaigmba nesimbi emba na kifutinim, kifutininem newug na fif. Amang amang gihnagba nem esenigbi gweyi yikanam awaiegba, emba mas nem awaieni amang amang Godna minag ahuag esel enag mas nem awaieni kifutieg newug na gofwehe fuf.
Aman Godna olningigim etetiagegmba, eso ma Godum sahnai
Negel aman mungwamba Godna olningigim minag kag esel enamba esenam etetiagegmba, enaig elbi ma esenam Godum sahanai eso God enag esenam ogfunagef mungwal elim God ehe numwehe ogfunagef, Godba nalig olningugug enag faiyif, mas esenam nunumuangoi aman esel ehim sahanag enamba.
Enam enag eso ma numwehenam olningnam fanam eso enaig numwehe olningigba Godba emba wa kwegofuf. Wesenam Godum olningnam enag wahiaf enai wa olif, “Godba kam kwegofoime awaime?” Aman enaig sambaga olniba feimba, emba enaig eseiba li lofug feg mayi fufwei boimba eso liyim awiawugum pefuafaka fefak, enaig el wa fef.
Aman enaig sambaga olnimba feimba, amang fegim enaig el enag ogum, “Emba God kam kwegofuf amang amangim enag.” Amanba esenam enai sambaga olnimba feimba, mas yuhwafei God ehim kwegofwagim enag, emba awaief! God ehim enag mas esenam amang amangba faiyi.
Emba el enag sambaga olni wa fenam, asika asika wa fef mas mungwa mina sufugmba yikai, enag ahnaig God elim enam kwegfoahmo?
Aman mambiyig fei afa amang amang amang numbni fei enaig enag esi ma Godum mungo sifakal ahfenai.
Aman nilite esenam amang amang hwanig feimba, eso ma esenam ol lahlafenam Godum, enag sifkalenai. God ehim esel gufifukug, mang yusug elmo, yawamba ati Godna feg eso enam enag ma sifakalenai.
10 Aman nilite amang amang numbni fenam esegim, Sisasim olingnagba yuwanawo sisiyi alawieg fena ehefum enag, yawawo Godna fegim fahegageg olingigim ehefum enag opigim Godna feg eso ma esenam enam ol lahlafenam sifakalenai. Elimba ati anuanafeg, aman yuwanam amang amang numbni fena enag, enag yikagna awaief, lanaipos sisig lofug fenam eso wa yikagna awaief.
11 Enaig ati big anuana fig osui pukogum nal bafeg lige ambiging lofug enaig mungwal linkfeng hutiatanig betenai enag eheasafegim kwehlasaig. Sisig enag yuwanawo lahlag fena eso fufegu awaieg. Gwenaig feg el gimba amang amang numbni lahlag fegim ahnaig ahnaig gafungag enag eseagakagim eso eseg wahagim enag enag gweyi awaief.
Elim gihinag mo
12 Aman kifutig gohonam ahanaig kinig enag wamb fimba, eso ma esenam sifakal nahlum fefi. Ena gihnagim enag flafu aitiagmba, emba esei God ehim wani agagim enag esenaimba hegeg agag fef. Enaig enag wa esef God ese flafukaitig enaihwaba God wa hegeg agag enag faiyif. Aman Godum membe fenagmba, God ehim enag ninimo newugum enag osonag.
13 Elim enag amang amang gihnaimba pugunaiba enaig gihnagim ena wa fei ka enai olim, “God kam esenagba ena amtakwalig enag keseg.” Eba awai! Ahnaig amtakwalig Godum tukifehmo God ena, afa God enag mas esenam elimbi wambnam amtakwaligwamba esenifi.
14 Emba el eheafena olugehe enaigmba eseagef. Ehefena olugehe amang amangim enam nangogum eso membena kagim og “Ka fam”, eso ehefena sawiegwa amtakwaliagegim ehim tuki waniki enag amtakwalig esegim.
15 Enag elni sawieg amtakwalig enag enaig eseagef. Angwafig enugni esohwi esfafef, eso gweyi numbigim lual fukuaf. El enag enaig esef, enaba lual lofug, amang amang amtakwalig ehefena enag eseagef, enag amtakwalig enag gweyi numbigim pugugum eseagakagim gweyi wahag mungo fegim, el enag mas God i hegeg ahagafi.
16 Kana nilite newug, nofekesinim olningim God kam tukifek wanikigim enag amtakwalig ena keseg. God ehe enaigba mas esei.
17 Mungwalyi amang amang newug esel esegim yusug faiyig esel, enamba God mungo faiyini. God mungo bigim lahlag enag faiyini. Ena God Humwan mungwal afwambusugbi ehe mungo eseagena. Ena God Humwan enag osuwi gamba eseagena, mas esenam wahigimba fei osuwi sungwag lofug esel eseg yuwanam kwiye fena, enengim tumena. Enaigmba God mas esei.
18 Emba awai! Emba esegim eheafena sawiegim mungo gweli pahalukug esegim bigelni humwan fenig. Ehena nihemo newug enag esenigeg bigim fukugum Enag esegim bigim enam, God onugum bigim Ainiyag, ehefena lualim enam, eso enengim mingnag elgimba Godna feasainam eso bigel lofug fef.
Na mo higinifinim afa pahaluka ahuag fi
19 Nilite, ka nem membenemug fenig, numehenim enaig olinginim yikagna esinim mingnag elni mom enag higugifinim, afa eso afa liyaw afwahalanam enengim piske sihiage. Nofeka esinim yikagna ehim nunumoingai fim.
20 Nunumu olningig mas bigim kwagani Godna minagam ahuagimba.
21 Enaig agataikug ahnaig ahnaig amtakwalig klambalig esel ahunanam mungwal pugunugwageg, enam enag tatugonam hwatiagi, eso nimbefum wambu apeigonam ambogonam Godna ahanai singag mungo fi, ehefena mom enag numwehe higni. Ena moamba negelni sungwagim kwaganam kifuti gofwahinifeafuf.
22 Nogofeka ena mom enag yusug hig hwatim pahaluk ahua hwanig. Enaigmba nesimbi emba nimbefena olugum na esigim mwakwaleonug. Numwehinim ena mom enag wambinim pahagiahu.
23-24 Aman ena mom higna wahianam, ese pahalukwia hwanigmba emba enaig eseg, aman eheafena nohmbosugum enag bunofwa nangogum afa bunofe fakagim, yikagna etetig nohmbosug enag enumwana eyi ahnaig ehe feg.
25 Godna mulug mo enag bigim wambugum yusug gofohog feg (enaig fegim li we hwanig lofug) ena momba ninem newug fegim yuhwa sufug lahlag newug feg. Afa aman ena mom enag numwehenam fanam nangofimba, eso ena mom enag gwese pahlukwiafim ba ena mom mas eteti wahiaiba aman enaigmba eseimba emba sifakalig wa fef mungwal esel amang amang eseagegim enamwo.
26 Aman enaig ol nofefemba, “Kamba Godim pahlukuag el ka feg,” emba enaig elbi eseg mas eheafena megigim numehiageg mo, eheafena minag esegim Godim pahlukuag eseg Godna moaba esim eskum fatig, mas nufunam Godna mom pahlukui, emba esegim ehafena olugum enag ehe moakwalenag.
27 Aban lualim buluagim awagafag hwanigim enam lahla fenuge, afa angwafigim ligagim wahag enam enag yuwiginim lahlafehiagi olkinigni feasaigmba, afa mingwo enaig fegmba eheafena minag ahuag ena yuhwa lahla feagig afa ohuna betenai elim amtakwal olni enaig mas fehiagigmo, aman enaig esegmba Godna nofwa eheafena minag Godum pahlukug enaig enag gweyi yuhwafeg, ati numweheg gufogbu, olug yini newug feg.