21
Mingnag patalfuiag el Sisasim bu blug yi nanguni
Afa sumi yi Sisas Taiberius bu la heafna patalfuiag elim pese puguni. Eba enaig pugufena.
Saimon Pita afa Tomas (heafna ming unehlag eba Didimus) afa Nataniel ehe Kena lanai kembig eba Galili provins lanai afa Sebedina sambaganigi luwal afa sambaganigi ming patalfuiag el mungwal auguiafena.
Afa Saimon Pita ehengelim enaig esoni og, “Ka sawag lagum ako.” Afa ehengel ehem esoni og, “Bigel mungwal afuiagim.” Asa afu bot la augunam afuna afa ena sinaini mas sawag mungwa gafa flini mo.
Afa leana gubi osu puguiagim ofefenaba Sisas bu blug yi gofena. Afa patalfuiag el mas anwenafini mo enag el eba Sisas.
Afa ehe ehengelim sahtigina og, “Oi nilite, atiaho ne sawagba lambig?” Afa ehengel wahigi sihini, “Amo, awai, kagel mas mungwag gafa flig mo.”
Afa ehe ehengelim sihini, “Sa nimbiafgelni fufwala flinim nihiginai ehegam fati eba ne sawag lambifi.” Asa ehengel enaig esinibi asa sawag fufwalam memtog la puguiagenaba asa ehengel fufwalam fligim kinig usniafufna.
Afa enag patalfuiag el Sisas ehem membena, ehe Pitam sihina og, “Eba Ainiyag ehe.” Afa Pita ena mo higinam ikagna nineg lofug mo pese flafatinam ogna Sisas nangum ika asa ehe bu la penam bu sus fakafe.
Afa mingnag patalfuiag el bot la sumi yi ambena afa fufwala mo sawag nel lambilafuna ehgig gam. Eba bu blug yi muhla enaig 100 mita asa ehengel enaig esini.
Afa ehengel ambe maligim apukenam nangunibi sawagna ambana suwi la afogafena.
10 Afa Sisas ehengelim sihina og, “Sawag sa ne glawo lambig osum mingnag mo lambi.”
11 Saimon Pita bot la pese fukunam asa fufwala mo maligim suflaukuna. Afa fufwala megamba 153 kwania sawag mungwali fena. Eba kaksag sawag fenam afa fufwalaba mas kwafona mo.
12 Afa Sisas ehengelim sihina og, “Au ambe ahga.” Ehengel ati anwenafini eba Ainiyag asa ehem mas amban sahna mo og, “Neba amban maia?”
13 Asa Sisas ika amba flanam asa ehengelim mimageni afa sawag gafa gwenaig eseni.
14 Afa Sisas biteg kifeg la nai pese buihianam afa hefum uku patalfuiag elim ogfunibi enag eba sambaga mungu nangim esena.
Sisas Pitam mo faina
15 Afa ehengel fane ahgagi fwahinim asa Sisas Saimon Pitam enaig esona og, “Saimon Jonna leg, atiaho neana olug ka nai yi lugwa awai me ne mingnagim gosenig?”
Afa Pita wahigi esog, “Ei Ainiyag, ne ati anwenafeg ka nem membenag.”
Afa Sisas sihina og, “Kana sipsip luwaligim sa ne fane yuwig gofum.”
16 Afa Sisas pese sahna og, “Saimon Jonna leg, atiaho neana olug ka nai yi lugwa?” Afa Pita wahigi esog, “Ei Ainiyag, ne ati anwenafeg ka nem membenag.”
Afa Sisas sihina og, “Kana sipsipim sa ne nangwagihiage gofum.”
17 Afa Sisas pese sahna og, “Saimon Jonna leg, atiaho ne kam membenag?”
Asa Pita olug kinig fena maia Sisas sambaga mungu nagim ehem enaig sahna fenaba og, “Atiaho ne kam membenag?” Afa Pita wahigi esog, “Ainiyag, ne mungwali ati anwenafeg. Ne ati anwenafeg ka nem membenag.”
Afa Sisas sihina og, “Kana sipsip sa ne fane yuwig gofum.
18 Afa ka nem nufunam sihinag glawana ne kwablog fiahfenaba ne numwehiage fenam nimbeafna membug la ikafena. Afa maia ne watiaugba ne nimbeafna ninga aitiageba asa el neana ningam wena kikenaginim asa nem wanigafufe afa ne mas membeg mo esim ikagim.”
19 Sisas enaig sihifena eba enag mo ogfug Pita sa haig lahafefe asa ehe Godim finig fefe. Afa ehe Pitam sihina og, “Sa ne kam patalku!”
Sisas afa mingnag patalfuiag el
20 Afa Pita waikefenam sum nanguna enag patalfuiag el Sisas asa ehem membenag. Ehe sum patag la bluna. Autunam enag patalfuiag el buyis ahgafenaba asa ehe Sisasim muhla fenam sahna og, “Ainiyag, amban sa nem angoluwag elni ninga la fwahafe?”
21 Pita ehem nangunam afa Sisasim sahna og, “Hwa elbi sa haig esefe?”
22 Afa Sisas ehem sihina og, “Ka membeg sonag el sa ma nofkenagag gafiba sa ka pese blofe. Enaba mango neana mo mo. Afa neawo sa ne kam patalblu.”
23 Afa Sisasna el ena mo higinim asa hefum sihiageni og sonag patalfuiag el mas lahai. Afa Sisas mas enaig sihifena mo. Afa ehe hwaig sihifena og, “Ka membeg sonag el sa ma nofkenagag gafiba sa ka pese blofe. Enaba mango neana mo mo.”
Hwa mo Jon sa ginofena eba nufunam feg
24 Sonag patalfuiag el eba kike. Afa ka ena mom sihigim asa ka ginofeg. Afa mungwali anwenafig ena mo eba nufunam feg. 25 Afa Sisas kaksag mingnag gafugag fiahgena. Afa el mungwali enag mom buk la ginofigbi afa mungwali bite sigag mas gohug mo enag buk enanai yi skugum. Gwenaho.