Pol Mo Ginofena Filemonim Ningihiana
Hwa buk enaig esog
Filemon eba saglag el feg afa eheba Kristen el Kolosi kembig la nai. Afa ehena esug gafugag el eba Onesimus asa ehe heafna misog elim fwahanam afa embem ming kembi gam ikana. Afa ena kembig la Onesimus ika Polim auflanam asa olug waikefena. Afa enanam Pol eba Kalabus yi gafnaba sa mas Filemon kembig gam ikana mo. Asa ehe hwa mo eba ginofe Onesimusim fainaba asa Onesimus pese heafna misog el nangum flakuna. Afa ena ginof la Pol Filemonim enaig sihifena og nofe ne nibeafna esug gafugag elimba ninimuafla. Afa enag esug gafugag el eba ati olug waikefeg. Filemon sa ne ehem pese sugiafla ofenaiba nembiafena nilitem ne pese sugiaflag.
1
Ka Pol Sisas Kraisna kalabus el afa Timoti bigelni nilite hwa mo ningihiag. Filemon kana mangau mungo gafuganai el hwa mo ka nem ningihianag.
Afa bigelni muwalig Apia mi afa Arkipus mi eba soldia kana gafugagam kweafug afa mungwali el neana lala laskuhlagim Sisasna unehlagim fingi fig afa ka membeg sa mungwali enag ginofim sama nangui.
Ka membeg bigelni Api God afa Ainiyag Sisas Krais eheningi nem suialafenafe. Asa olug fulufeg afa God esmunagim nem kweafufe eba nem enaig esenafe.
Filemon eba Godna suialag el
Afa maia ka Godim sahnaiba afa ka nem oninginagim asa ka Godim suialag onag.
Mo kam blonag afa ka higigim neana olug oningig Ainiyag Sisasim fenag eba suialag afa mungwali Godna elim ne membenig.
Afa ka Godim sahnai asa ne suialag gafuga Godim fenafe asa kagel enaig esig asa ne mungwali suialagim fwina anwenafi afa maia ne Kraisna mina la gofiba.
O nilite, ne Godna elim suialag oningig fuklag lasanig afa ka onigig ne Godna elim membenig asa ka sifakaleg afa olug kam buihiag.
Pol Filemonim sahna og Onesimusim pese sugiafla
Afa ne enaig eseg asa ka anwenafeg ne suialag el asa ka oksig enaig eteg lofug Sisasna unehlag la wasneig mo nem sihinagim.
Ka nem membenag asa ka nem sahnag wasneig mona eba awai. Afa ka Pol kaba saglag afa ka Sisasna gafugam keahlag asa ka kalabus lala la go.
10 Afa ka nem neana gafugag el Onesimusna mo sihinag. Afa maia ka kalabus lala goba afa ka ehem Kraisna mina ogfunag asa ehe kana leg lofug feg afa ka ehena alag feg.
11 Autunam ehe mas nem ugwe kweafu feg mo afa ilawaba ehe kaningim ugwe kweafu feni fe.
12 Ka ehem neana nangum ningihiag afa olug kana ehenai yi go.
13 Afa ka oningig ka ehem wani yi wanigiafim sama neana kukim flai asa Godna gafugam kam kweafui.
14 Ka mas nem mengigna esonai Onesimus kam wanigiagim. Ka nem nengena gofife maia nembe sawifeba. Ka membeg biningibi mungo oningig ahflai asa ne membeg og ka enaig ese.
15 Ka oningig Onesimus nem mwakwalig fwahanam afa maia pese ne nangugim bloiba ne wahkig ahwagigim.
16 Autunam Onesimus eba neana esug gafugag el afa ilawo ehe kana nilite. Afa maia ne enag esug gafugag elim nanguiba afa ne anwenafefe ehe Sisasna el eba neana nilite.
17 Afa ne kam oninginam og Ka Pol i mungo gafuganai el asa ne Onesimus pese suguiaflag asa ne ehem numwehiafla asa ne kam enaig esenag.
18 Afa ehe nem mangwal fenaiba afa kig neana esug flaiba asa kam sihinaiba ka sa kike nem mungwag fai.
19 Sa nangug kike ningana ginofe ka Pol nem mungwag faife. Nofeka eteti Godna mina esmunagim ka nem ogfunag asa ne nofkenagag fla. Afa ne kam mas enaigim mungwag fai mo.
20 Afa nilite Ainiyagna mina patalku afa etegim enaig esegba asa kana olug sifakalefe.
21 Afa ka anwenafeg enag mo ka ginofegba afa ne higinam esefe. Afa ka anwenafeg ne gwesim nimbiafna oningig la gafugafiakafe.
22 Afa ming mo ka nem osihina kana kugum numwehiagefiba. Afa ne ati Godim sahnagba afa ka oningig God neana mo higinag eba mas mungwanamfei ka kalabus lala fwahanam neana nangum blogim.
23 Epafras ehe gafa Sisas Kraisna gafugag el asa ka kalabus yi mungwal ahwag. Ehe nem og ka mas nem etetinag mo.
24 Afa mingnag el Mak, Aristarkas, Demas, afa Luk asa ka mungo gafuga la afo ehengel gafa gwenaig esogog.
25 Afa ka membeg Ainiyag Sisas Krais esmunagim nengelim kuganife.