Jonr
dwandfamo gutnius mrokfot
Barkof kfo nuhas mrokfom
Nda Jonr wandfayuk Gutnius mrokfom, Jonr kfo memor, “Jisasr Bro Nkifrarhu toh nkifraniyuk Mrokfoyer, nd Mrokfor tfit yima yonr kanjo yak dborhanehato yimanompno nia mitohmor.” Nda Gutnius mrokfot htayuk yima Jonr duka memor, “Yimam nda gutnius mrokfomn Jisasrhu tndh mrokfom hti duka tungunaruhamn, Jisasr hti mirahm tu Bro Nkifrar kfo htamo Yoner. Bro Nkifrar rorn kfomor yimaroh minrfa htiyakneft. Nd dukefrpar yimam yakitohruhamn toh nkifrarahm.” Jonr nd dukefetrn rorhu gonborngt wandfamort (kfo nuhas mrokfot htikfot 20.31).
Barkof mrokfom Jonr htaknimom, kfo memornom, “Bingot Mrokfor Bro Nkifrarpno afo wutohmour.” Ndt kfonimortn tfit Jisasr hingrnamoa mirakerroh mrokfom kfo nuhasmornom. Jonr duka memor, “Nd Jisasr hingrnayuk mirakerroh mrokfom yimam tndh nuhasrhotanm rom htiruhamn rroh yima yuhum duka mirahm, ‘Jisasr tor tu Bro Nkifrar kfo htamo Yonr nmoh minrfa htiyakyukr.’ ” Yo nd mirakerroh mna yuham ndm Jonr kfo hik nuhas bugamornom. Jisasr mirakerm inji hingrnamotr womm Jisasrn rroh yima yuhum htahato hikwomr, womm nhai.
Sapta 13-17 Jonr kfo tndhmor wuroh yifungr Jisasr turhu disaipermpno wuroh mrokfom hi hasetrn yahr kmim yaknihato kot htanihato bgre mis htamo yuhat. Tu wuroh mrokfomne Jisasr sinyanihato disaiperm htimo yuhathu mrokfom htamor.
Nda Jonr wandfayuk gonborngt, htirahn bok tkitm Jonr Kristenroh tohyuk toheft tfit yimam yihof href toh hasiwa toheftpno rim kfo nhombrakmourm. Ndnettn htirahn buparoh mrokfot, bretparoh mrokfom, nukefthu mrokfot, wain tofthu mrokfot, sifsifroh tohukatohrhu mrokfot, nd ndm yakhato kfo nhombramourm Kristenroh tohyuk tohefm.
Mrokfor yimar kanjo niahato yimampno mitohmo yuhat
1
(Sapta 1)
Mrokfor yimar kanjo niamo yuhat
Mrokfor bingot bi rhu gungonmor. Mrokfor bi ruhetrn ee kto nda mounti bbinysoft trhamof. Mrokfor bi Bro Nkifrarpno rhumorn, to nd Mrokfor Bro Nkifrar kanjo rhumor. Bingot Mrokfor to bi Bro Nkifrarpno rirhungotakmor. Mrokfor kfomor, nd tamoh tamohr Bro Nkifrar hingrnamorr. Mrokfor akfo duha yir, nhai wom tamohr Bro Nkifrar hingrnarmorr. Nhai. Mrokfor bi ruhetrn nd Mrokfor kfomor tamoh tamohr Bro Nkifrar hingrnamorr. Mrokfor yimaroh ruhefr tohefr kakitohworr. Yakitohhato nukeftpno yimaroh wiyauyau nmbuhat kak hta bohtewurm. Nd nukeft yifung tahasiwut, to nhai tfit yifungpamn yakaknihato nd nukeft yifungpamn yak tasifkfot.
To tor wom yimar niamor, rorhu yufat Jonr. Bro Nkifrar kfomotr niamor. Ror be nukeft hatohyuk yimarhu mrokfothu kfo nuhasneft niamor. Niahato tuhan yindarim kfo nuhasmotrm be nd mrokfot yakhato hikmomt. To mirahko ka Jonrn nd nukeft hatohyuk yimayer. Nhai. Jonr to be nd nukeft hatohyuk yimarhu mrokfothu kfo ptha nuhasneftn niamor. Tu yima bugaroh hayuk nukef mift hatohyuk yimar bi niamor ndar bbinysoft.
10 Nd yimar to bi ndar bbinysoft tohmor. Bingot ror kfomotr ndar bbinysofti mount trhamof. To nda bbinysoft tohwa met yindarim nhai hti nhtarmomr. 11 Turhu kantri mifko yimor. To nd turhu kantriko tohwa kmi Judam nhai kfakrmomr. 12 Wom womrpamn hti nhtahato kfakmomr. Kfakhato rroh yima yuhum rorn htamom. Ndnettn romn yakhato htamorm Bro Nkifrarhu yonm. 13 Nhai be yifammaroh kkupam yak nhombrewa yuhatn Bro Nkifrar nd yuhatn yifemrmorm. Nhai. Rroh yima yuhum Kraisrn htamomm. Bro Nkifrar ndt htihato to be rorn yifemmorm.
14 Nd Mrokfor tfit yima yonr kanjo yak dborhanehato nia mitohmor nmoh buha. Bi htimonomt rorhu bro yufati rorhu bbukeft. Nd Yonrpar Bro Yifemrhu yoner. Bro Nkifrarhu tu yuhuwafefti yafothet nef mift tu bro mifwotr. 15 Jonr rorhu nia mrokfot kfo pthahato kfo nakuyaf memor, “To nda yimarn na kfo hna memoya, ‘Tor nanhu mongko nierahr wom yimar, ror bi Bro Nkifrarpno rpat ritohngotakmor. Ndnettn rorn buriwura.’ ”
16 Nd yimar, yima yuhuwafeftn tu bromotr. Nd rorhu yima yuhuwafeftn, yima yimanom yihof href kak marnya hasiwurnom. 17 Rot boririfhut Bro Nkifrar hemornom Mosesrhu tirtn. To tfit Jisas Kraisrpno, htitnom Bro Nkifrarhu tu yuhuwafefti tu yafothet nef mift. 18 Nhai nom nda bbinysofthu yimanom Bro Nkifrar bi hti nkrirmonomr, be tu nhai mif. Nd tu Bro Nkifrarhu Yonr, ror tu Bro Nkifrarn, tu Yifemrpno toh tany nietrn, rorpno Bro Nkifrarhu ruheft htimonomt.
Jon Baftaisr pthamo mrokfom
(Matyu 3.1-12; Mak 1.7-8; Luk 3.15-17)
19 Judaroh bro yima boyimat kfo tkrurafmomm prismi yo Lifaim. Taun Jerusalemt htanyhato yimomn Jonr kfo ttiwon memomr, “Nine frohe?” 20 Be Jonr nhai marimor finji kforuhar. Toh bugamotm kfohe memorm, “Na mirahko na ka nd rom kfiwa Kraisa.”* Nd Krais yufat, Grik mrokfothu yimbu yuhat inji kfiwut, “Bro Nkifrar yak htamo yima nrfa hbhakyuk yimar.” 21 Tfit ttiwon hasuknakni memomr, “To nine frohe? Ka Iraijaye?” Tfit Jonr kfo memorm, “Nhai.” “E, frohe, ka nd Mosesr kfomo profetr nom gari hasiwar, ka nd profete?” Tfit ror kfo memor, “Nhai.” 22 Tfit wompam kfo memomr, “Ni to frohe? Nom kangnom ni wakfo nuhas marnyafkahtnnom, nom awany marnya tanykahnomn, ee bt yiruhanomn, nom kfo tkrurafyuk bro yimam kfo marnya bomarnyarahnomm.” 23 Inji kfomotm profet Aisaiar kfomo mrokfot yakhato kfo ptha hik memorm, “Na nd nungur tik furat kfo nakuta yimaya: ‘Bro Nungothetrhu niayuk yihotat bi wayak marnya bomarnya hasohekomr.’ ”
24 Farisimn nd yimam kfo tkrurmotmm niamomn, 25 Jonr kfo ttiwon memomr, “To ni Kraisn rhu duha yi shoft, o Iraijan rhu duha yi shoft, o nd profetn rhu duha yi shoft, to tamohmpno yimam baftaiswanm?” 26 Jonr tfit rroh mrokfot kfo wok memorm, “Na be bupa fura baftaisim-wanm yimam, to tor wom yimar tor nikompno tohwor. Niko nhai tawisaf-kahkomr. 27 Nd yimar nanhu mongko niewur. Na, na be yima furaya rorhu senderfhu ki jbkafyuk mtinf kak nyusakahukanr.” Wom yimar hatohyuk senderroh ki jbkafyuk mtinf yak nyusak thumoahat, tu yufapa duha yima furapamn womr hatohyuk senderm kak thumoumm. 28 Jonr nd mrokfot pthamohat tek Joden mkukor yorhwa kmi Betanit nd mrokfot pthamort. Nd tkittn Jonr yimam baftaisimmourm.
Jisasr Bro Nkifrarhu sifsif yoner
29 Tfit hwe fnah ndwom marrn Jonr htiyakmorr Jisasr. Htiyakhato kfo memor, “Wahtiko. Ndr Bro Nkifrarhu sifsif yoner. Rorn bbinysoft tohwa tuhan yindari bugaroh fasoh fasoh nefm yak thuhirahrm. 30 To nda yimarn na kfo hna memoya, ‘Tor nanhu mongko nierahr wom yimar, ror bi Bro Nkifrarpno rpat ritohngotakmor. Ndnettn rorn buriwura.’ 31 Na nhai tawisafrmoyanr. Na tamohr kfo marimora, tor nd yimarn Kraiser? Nhai. Na, na be yimaroh tekthu baftaisimhato Isrermpno nd yimarhu myak nriyafyuka. Nd nayukann niamoya.”
32 Tfit Jonr kfo ptha memor, “Na nd yimarhu baftaisimneftpno htimoyant Bro Nkifrarhu Yafothat yura hefenr wutoh tanyhato ganyom mmkrs kanjo yak nhombranehato fawihnamot. Be nd ganyom mmkrs yawihnehato be yimarn mifakmort. 33 Na to tamohr kfo marimora, tor nd yimarn Kraiser? Nhai. Na tuhan yindariroh baftaisim-nefthu kfo tkrurafyuk yimarn bi kfo memora, ‘Yimam baftaisim hanyhato wahti hanyswa fitoh yimar htitn Bro Nkifrarhu Yafothat yawihnehato mithu nawohwotr, tor nd yimarn Bro Nkifrarhu Yafothaye tfit baftaisimrahrm tuhan yindarim.’ 34 Na tukianhu nyingaye htimoyanrn kfiwanko, nd yimar tu Bro Nkifrarhu Yoner.”
Jisasrhu barkof husfirpa disaiperm
35 Hwe nfha ndwom marrn Jonr tfit turhu uhik ahik htfasyuk hus yimafpno tek Jodent toh hasomom. 36 Jonr htiyaf hanymorr Jisasr fau hanymotr, nd turhu uhik ahik htfasyuk yimaf kfo memorf, “Htifnr. Bro Nkifrarhu sifsif yoner.” 37 Be nd yima husf inji wanyhato be Jisasr mfau hikakni twanhomof. 38 Jisasr kekutakhato htimorf yau hik hanymotfr, kfo ttiwon memorf, “Nifne tamohmn hambro hnewafn?” Tfit rof ttiwon memofr, “Rabai, ni fitoh kunys tohwa?” Nd Rabai mrokfothu yimbu yuhat inji kfiwut, Tisa. 39 Be Jisasr kfo memorf, “Wania. Wahtifn.” Marr bi 4 kilok tohmor. Be rof yimofn nd ror tohmoa kunys htihato nd krifr be rorhu kunysn rhu krif bugamofr.
40 Nd Jisasr yau hikaknimo yima husf, to Andrur tor womr. Andrur, Saimon Pitarhu najomr. 41 Andrur Jisasr htanyhato barkofpam afo turhu najom Saimonr yau hambra-khato kfo memorr, “Nd profetm kfomoa yima Mesaiar bi htitawo-nomr.” Nd Mesaia yufathu yimbu yuhat, Bro Nkifrar yak htiwa yima nrfa hbhakyuk yima Kraisr. 42 Be turhu najom Saimonr mkfakhato Jisasrpno hanymorr. Jisasr htiyakhato kfo memor, “Ni Jonrhu yinem Saimone. Kto yimam yutarahmn Sifas.” Grik yarmumatn nd Sifas yufat kutewumt Pita. To tfit nd Sifas yufat yo Pita yufat, nd yufafhu yimbu yuhat, tahis.
Jisasr Filif, Natanier yima husf nakuyakmo yuhat
43 Tfit ndwom marrn Jisasr memor Galiliko aiya, Filifr yihom htimorr. Yihom htihato kfo memorr, “Wania, wahikna.” 44 Filifr taun Betsaida thofr. Nd kmi Betsaidat Andru Pitarof tohmoa kmiyet. 45 Tfit Filifr yau hanyhato Natanierr mhtimorr. Mhtihato kfo memorr, “Bare, nom wanymoa tndh kfothu yimar, nd Mosesrhu boririfhu gonborngm kfo tndhmoar, yo nd profetroh gonborngm kfo tndhmoa yimar, tor bi htimonomr. Nd yimar, Nasaret thof Jisasr, Josefrhu yinemr.” 46 Tfit Natanierr sinyahato kfo ttiwon memorr, “Nasaret to tefi kmiyenet. To nhai ndhtet tefi kmiyentn ndhtet bro yufet yimar mfnahkfot.” Tfit wom Filifr kfo memorr, “To tu waniekahnn afo wahtitwa.”
47 Jisasr Natanierr htiyak hanyhato kfo memorr, “Asor tu Isrer thofen mifr. Ror nhai wom kfo nhehefen nmbuham rhukahmr.” 48 Natanierr inji wanyhato tfit Jisasr kfo ttiwon memorr, “Nane fitoh yiha htihato inji kfiwa?” Tfit Jisasr kfo memorr, “Ni afo tafi Filifr mnakuyak duha, na bi htitawoyann fik tihathu tpitn rhu hasetnn.” 49 Natanierr nd mrokfot wanyhato kfo memor, “Tisa, ni Bro Nkifrarhu Yone, Isrerroh Kinge.” 50 Jisasr kfo memorr, “Kfo yamukann ndu fik tihathu tpit rhu hasetnn bi htitawoyann. Ka ni ndt wanyhato ninhu dukefr sinyahato famuna, ni Bro Nkifrarhu Yone. Kfiwann, ndt rot be inji htitwont. Kto bro bro nefm yak nuhasrhotann htirahnm.” 51 Tfit wom kfot Jisasr kfo memor, “Na kfo mifwanko, kto htirahkomt mount frtnehhato rim rhu mrhuruhatt mounmotm mano hefenko muh tfit Bro Najomanpno nia, yo tfit hefenko muh, tfit Bro Najomanpno nia inji naruhatm htirahkomm.”

*1:20: Nd Krais yufat, Grik mrokfothu yimbu yuhat inji kfiwut, “Bro Nkifrar yak htamo yima nrfa hbhakyuk yimar.”

1:27: Wom yimar hatohyuk senderroh ki jbkafyuk mtinf yak nyusak thumoahat, tu yufapa duha yima furapamn womr hatohyuk senderm kak thumoumm.