13
Esis Korin sundumafuma ma baleꞌef asasinai andeandeꞌ
Nambimb aeꞌ efeꞌmago ipeꞌ ma wenif. “Iꞌi enis epes sombasoꞌma enin epena anom basef, ama iꞌi enis epes bias o wenis siꞌi basef etifima waf anama, basef amama* Basef amama ma enis epes sambasoꞌma enin epen ma waf aonai, amama mape Diuteronomi 19:15. endilisimi atom.”
Fowaꞌ aeꞌ aliꞌ afoꞌo bif ape alomepa, aeꞌ aꞌipa enipa mehip aꞌiam naꞌama aꞌi, “Ipeꞌ pindumafuma andeandeꞌ.”
Deiꞌ ape laogon aꞌipipago wapotiꞌ naꞌama aꞌi nemaf anama aeꞌ efoꞌo wapotiꞌ, ina iti enis soloma ipeꞌ paliꞌ pandaꞌ waf aonai iꞌi buꞌupei, owaꞌ. Ewalogepa iliꞌamonepa mehip. Nemaf anama atona aeꞌ ewalipipa, ipeꞌ pegawa endilisi siꞌi Krais naꞌi basef mataga malogel aeꞌanai. Ipeꞌ pegawa endilisi. Krais ina falafunai ma nandaꞌ maol nalomepa, owaꞌ. Anan laꞌifinai. Endilisi, fowaꞌ anan ina laꞌifina endilisi ma deiꞌ saundana lawag usiꞌinai tuꞌwanainai sahana nagaꞌ, owaꞌ. Eaꞌ pepel Godi atona nafelona deiꞌ nape dambainai. Afaꞌ walomana, afaꞌ wapotiꞌ owaꞌ laꞌififa. Eaꞌ pepel atona Godi deiꞌ afaꞌ wape dambaifai walomana eaꞌ nambimb owalapa pepel atona laꞌafena ipeꞌ.
Ipeꞌ laꞌelaꞌef pewaloga opalef ipeꞌimi pewalogam andeandeꞌ. Ipeꞌ pembaleꞌefa God endilisi o owaꞌ? Ipeꞌ pewaloga ipeꞌ etipa. Ipeꞌ pegawa Krais Jisas nape opalef ipeꞌimi o owaꞌ? Iꞌi ataꞌ owaꞌ, ikwaf ipeꞌinai ina deiꞌ pafeꞌ pataga dendeꞌ, ataꞌ owaꞌ. Aeꞌ egawa aꞌi deiꞌ ipeꞌ pegawa ikwaf afaꞌinai wafeꞌ wataga dendeꞌ. Deiꞌ afaꞌ wandaꞌ betena God nigiambamepa ma ina pendaꞌ anona waf aonai, owaꞌ. Afaꞌ ina wandaꞌ betena ipeꞌ naꞌama ma otaga ondawalap alihifa ma naep epesi ma siꞌi ikwaf afaꞌinai dendeꞌ, owaꞌ. Afaꞌ wandaꞌana ma ipeꞌ pendaꞌ waf buꞌunai andeandeꞌ, eaꞌ afaꞌ hapaifai. Afaꞌ wandawalap alihifa ma naep epes hiesi sambasoꞌam saꞌi ikwaf afaꞌinai ina nafeꞌ nataga, owaꞌ. Ipeꞌ pegawa afaꞌ ina ondaꞌ anom amamaga ma mohagofa basef endilisimi, owaꞌ. Afaꞌ laꞌififa ma wandaꞌ maola waꞌipasa basef endilisimi atom. Maina nemaf afaꞌ wameꞌ ina laꞌififa eaꞌ ipeꞌ pape laꞌifipa, afaꞌ wandanifel endilisi. Eaꞌ afaꞌ wandaꞌ betena God laꞌelaꞌefa nondaꞌepa petaga laꞌifipa boꞌwepa andeandeꞌ. 10 Deiꞌ ape laogon andaꞌago basef amama mafeꞌmepago ma main? Aeꞌ andaꞌam naꞌama ma nambimb efoꞌo epe elomepa aeꞌ ina iꞌipipa basef laꞌifimi endilisi ma pepel Dembinai nasiꞌianai, owaꞌ. Pepel anama enin ina naseꞌeam ma nohambombaga ipeꞌ, owaꞌ. Anama nonda baleꞌef ipeꞌinai notaga laꞌifina.
Anom basef tuꞌwanim
11 Kristen alupipei, deiꞌ embefa basef hiꞌilam aꞌi nemaf buꞌunai inifelipa. Ipeꞌ pendaꞌ maol laꞌifipa endilisi ma petaga boꞌwepa andeandeꞌ. Eaꞌ pemeꞌ basef aeꞌami. Ipeꞌ pefaꞌ ukup etifim eaꞌ pepe opalef etifim awanem. God, anan ofagonama waf ukup naloma opalef awanemi nope nolomepa.
12 Waf apeꞌinai amam nematawa hiapai atona etin Godi, peseꞌama lagof pelomago esis alupusi. 13 Amam nematawa hiesi Godi sandaꞌmepago nemaf buꞌunai ma ipeꞌ.
14 Aeꞌ aꞌi Dembinai Jisas Krais niti uwahipipa nigiambamepago naꞌa ma okom Godi buꞌunai nainailipa. Eaꞌ aꞌi Ambal Buꞌunai Ananinai nope noloma ipeꞌ hipei ma pelomana opalef etifim pepe.

*13:1: Basef amama ma enis epes sambasoꞌma enin epen ma waf aonai, amama mape Diuteronomi 19:15.