3
Anona nemaf akutainai waf aonai hianai naninani notaga alihina
Ineꞌ negawa, nimeguf akutaimi nimanimi luꞌwami endilisi motaga. Nimeguf amama epes ukup mopoma esis etis, eaꞌ ukup mimila otamba atom, sefela agof asasimi atom, sototopaꞌ basef, sondaꞌ epes findiwasa God. Eaꞌ sosambala basef mamasasi ahapas asasisi. Esis ina sinifela Goda waf buꞌunai, owaꞌ. Sosambala waf buꞌunai. Eaꞌ ina ukup mimila enis epes, owaꞌ. Ina sokwaha waf aonai enis epes sandaꞌmasanai, owaꞌ. Esis ina ukup moseꞌasa lopaꞌ fitap asasinai ma siꞌi basef awami, owaꞌ. Eaꞌ siꞌipa enis epes siꞌi, “Apeꞌ mondaꞌ waf aonai.” Esis ukup miꞌi esis etis ina sumafi alop asasinai andeandeꞌ, owaꞌ. Sohambombaga epes isima buꞌwasi, sowaꞌ alafugah sondaiwaꞌma waf buꞌunai. Eaꞌ sondaꞌ alupusi asasisi sofeꞌma lagof naumbih. Eaꞌ esis mehip sila waf aonai asas sandaꞌanai, ukup mopoma esis etis siꞌi dembesi. Eaꞌ ukup maimaila danifel naninani aonai endilisi ma alop asasinai atona. Esis ina ataꞌ ukup miꞌi God, owaꞌ. Epes isima saila waf Godi alop atona asasinai andeꞌ atogon, eaꞌ ukup asasimi nomon sandaiwaꞌma God sowaꞌ alafugaha pepel ananinai. Ineꞌ nihiꞌama epes isima.
Anom amam siꞌi amama mandambahoꞌ soꞌusoꞌumbel mafeꞌ magiꞌma nematawa awama ukup buꞌwami owaꞌ meapaiwai mawis ifagw awaumi, eaꞌ momboma ukup awaumi. Nematawa awama waf awaunai nandaꞌ ukup awaumi nimanim endilisi. Eaꞌ ukup awaumi mohafema awami mamumami momboma ukup awaumi. Nematawa awama laꞌelaꞌef wandaꞌ maola ofaꞌ basef, eaꞌ ina ogawa basef ofagema endilisimi, owaꞌ. Fowaꞌ Janes naloma Jambris* Esis Juda saꞌi basef atom saꞌi Janes naloma Jambres agofuma anom amam biam mandaꞌ maol maloma ambagof awami. Amam mandaꞌ maola dembinai king esis Isipi fowaꞌ gani Moses nagiambama esis Juda. Niti Kisim Bek 7:22, 9:11. mandaꞌ naumbih maloma Moses, mowaꞌ alafugahana. Naꞌama etin deiꞌ epes isima sandaꞌ naumbiha basef endilisimi sowaꞌ alafugaham. Ukup asasimi aom endilisi, eaꞌ baleꞌef asasinai sambasoꞌam etin. Esis ina sembaleꞌefa God endilisi, owaꞌ. Eaꞌ waf anama amamunai ina nataga luꞌuna endilisi, owaꞌ. Deiꞌ main, nambimb epes hiesi siti waf anama gawa aꞌanai amamunai siꞌi fowaꞌ gani sati waf anama gawa aꞌanai ma amam amama Janes naloma Jambres mandaꞌanai.
Ineꞌ nembaleꞌefa basef Godi laꞌifina
10 Ineꞌ fowaꞌ nafeꞌ naloma aeꞌ, nameꞌ basef amama aꞌipasam eaꞌ. Ineꞌ negawa feꞌ pe, ki ma basef hiami ofagema aeꞌami. Ineꞌ negawa aeꞌ embaleꞌefa God laꞌifiwi, laꞌelaꞌef aꞌipasa basef Ananimi soꞌumbel, okom aeꞌanai ina wandafuna, owaꞌ. Ineꞌ negawa aeꞌ okom nainaila enis epes, aitu laꞌifiwi efaꞌ nimanimi. 11 Ineꞌ negawa waf aonai hianai esis sandaꞌmeana aeꞌ ma nimanimi amama efaꞌam wambel anama wenifina Antiok naloma Aikoniam naloma Listra. Ineꞌ negawa amamaga nimanimi sandaꞌmeam efaꞌami. Eaꞌ Dembinai natagahowe ma amamaga amama nimanimi hiami sandaꞌmeami. 12 Emi egafis sope laꞌifis soloma Krais Jisas ma sila waf Godi andeandeꞌ, naumbih asasisi anona nemaf sondaꞌas kwapeteꞌas. 13 Eaꞌ amam awami maloma amam mambasoꞌami nambimb mombasoꞌma epes hiesi. Eaꞌ anom amam mombasoꞌma amam atom. Eaꞌ waf amam mandaꞌanai nambimb notaga aona endilisi.
14 Eaꞌ ineꞌ nembaleꞌefa basef amama Godi nefaꞌam laꞌifina. Ineꞌ negawa amam nematawa isima fowaꞌ sawalipina basef naꞌama. 15 Eaꞌ ineꞌ negawa amama wapotiꞌ. Fowaꞌ ineꞌ ataꞌ soꞌusoꞌwin negawa basef buꞌwami Godi mape Buk Baibeli andeandeꞌ. Buk anama laꞌifina ma noseꞌena gawa buꞌunai neloma okom buꞌunai ma ineꞌ nembaleꞌefa Krais Jisasa God nagiambamena nofaꞌena netanimani. 16 Ambal Buꞌunai Godi atona nafela ukup amam profeti mandaꞌ basef amama hiami mape Buk Baibeli. Basef amama buꞌwami ma moseꞌapa gawa buꞌunai, mihꞌambapa waf aonai ma mokwahona, mihiꞌambapa feꞌ apeꞌinai, muwalipapa ma mila waf buꞌunai. 17 Basef amama mandaꞌ apeꞌ epes Godi laꞌifipa endilisi ma mondaꞌ maol hianai buꞌunai Ananinai.

*3:8: Esis Juda saꞌi basef atom saꞌi Janes naloma Jambres agofuma anom amam biam mandaꞌ maol maloma ambagof awami. Amam mandaꞌ maola dembinai king esis Isipi fowaꞌ gani Moses nagiambama esis Juda. Niti Kisim Bek 7:22, 9:11.