12
Presen hiahaom fasimi Ambal buꞌunai Godi nagasoꞌapami
Ipaꞌ alipipai, aeꞌ aꞌi endaꞌmepago basef ifimba ma presen hiahaom fasimi Ambal buꞌunai Godi nagaseꞌepam ipaꞌ atona atini. Deiꞌ main, andaiwaꞌma anipa ipaꞌ ukup pegelelaipa ma amamba.* Hab 2:18-19 Ipaꞌ pegawa eaꞌ ma fowaꞌ ipaꞌ ataꞌ pagape aopama waf awafi pegelelama God, nogota atamba ipaꞌ ukup paila wale basoꞌamumi maim magahondoꞌipai, mememi owaꞌ mugaꞌi kwasakwasalaia.* 1 Jo 4:2-3 Eaꞌ ipaꞌ pendegawa epen mamahina Ambal buꞌunai Godi nasaꞌman nagaꞌi basefi, ina atiasi niꞌi basef niꞌi, “Jisas anaf higililana,” owaꞌatin. Eaꞌ epen ami Ambal buꞌunai Godi akani, anin ina atiasi niꞌi basef niꞌi, “Jisas anen Dembinai,” owaꞌatin.* Ro 12:6; Ef 4:4
Presen hiahaom fasimi Ambal buꞌunai Godi nagasoꞌapam dowafi, amamba hiami mamimami. Amamba Ambal Godi atona nasoꞌapam.* Ef 4:11 Maol Dembinai hiani naninani nape, apaꞌ Dembinai atotona nape numafian. Waf hiafi fafifafi mandaꞌ maolafi, apaꞌ God eaꞌ anamba atotona nasoꞌapa pepel epes hiapai ma laꞌifipa mondaꞌ maol inimba hiani hiꞌigalan.* 1 Ko 14:26
Ambal buꞌunai Godi nawalapa pepel ananinai ma epes hiasi atona atina nagatopalopa hiasi hiꞌagalas. Epen atitin Ambal buꞌunai Godi nasoꞌan pepela nigihimbaꞌmasa gawa hiani buꞌwani naninani ma negawalapa epes hiasi. Eaꞌ anin daian Ambal buꞌwali Godi anamba atona nasoꞌan pepela negawalapa basef kofagefa waf Godi ma atiasi esis amam nematawa sogogawana andeandeꞌ. Eaꞌ anin epen daian Ambal buꞌunai Godi atona natopalopana nagahapifa God banagambel nandaꞌ maol ananini andeandeꞌ. Eaꞌ anin epen nefaꞌ pepela netopalopa aowas nandaꞌasi sogataga boꞌwes. Ambal buꞌwinai eaꞌ anamba atona.* Ap 2:4; 1 Ko 14:5 10 A anin epen Ambal Godi natopalopan nasoꞌan pepela nendaꞌ hiahaom banagami siꞌi God nandaꞌami. Apaꞌ anin daian Ambal Godi nasaꞌmana nigaꞌi basef Godi. Anin daian nefaꞌ gawa ma negawawaloga spirit ambagof mamimami hiami, buꞌwami aꞌa awami. A anin daian negawama nigaꞌi diga naninani daiana hianai. Eaꞌ anin daian negawama negambema basefa diga anamba naninani daiana.* Ro 12:3; 1 Ko 7:7 11 Ambal buꞌunai Godi anamba atona nandaꞌ maol nawalapa presen hiahaom amamba hiami. Ama okom ananimi atom nasoꞌas presen hiahaom fasimi amamba mafeꞌma epes hiasi atona atin.* 1 Ko 10:17
Alop waꞌa waꞌapa alop atotop pondolaꞌwaifa presen hiami fasimi mamimami
12 Presen hiami fasimi mamimami siꞌi alop apaꞌ epesi. Alop apaꞌ epesi atifip, apaꞌ saꞌosaꞌopa hiapi eaꞌ alop apamba hiapi luꞌup saꞌop pafeꞌ pail alop siꞌip atotop. Krais wapani naꞌamba atin.* Ga 3:28 13 Deiꞌ main, apaꞌ hiapai mofaꞌ saꞌofa Ambal buꞌunai Godi atotona. Nandaꞌapa mataga alop atotop, esis Juda saloma owaꞌ Judaisia saloma esis agof akasi a esis sagape wahifisi, owaꞌ sogape lafela anis daiasia wapani. Apaꞌ hiapai mofaꞌ Ambal Godi atotona nape siꞌina nelelemb apeꞌilimbi.
14 Apaꞌ mogawa alop ina atifiminap, owaꞌatin. Alop saꞌosaꞌopa hiapi. 15 Iꞌi boꞌwaga giꞌias giꞌi, “Aeꞌ ina aꞌ lagol agape alop siꞌipi, owaꞌ.” Iꞌi boꞌaga agamba gigaꞌi basef naꞌambaifi, ina andeandeꞌ, owaꞌ. Basef ifimbai hapaifi. Boꞌwaga gandala gape alop siꞌip apamba atop.
16 Eaꞌ aliga wapani giꞌias giꞌi, “Aeꞌ ina aꞌ naep ape alop siꞌip, owaꞌ.” Iꞌi aliga gigaꞌias naꞌambai, ina andeandeꞌ owaꞌ, basef ifimba hapaifi. Aliga gandala gape alop siꞌip apamba atop. 17 Iꞌi alop hiapi siꞌip eaꞌ naep atipap hiꞌilapei, deiꞌ pogahembeꞌ pomeꞌ basef piꞌimama? Owaꞌatin. Iꞌi alop hiapi siꞌipa aligah atogah hopaop hiꞌilapai, deiꞌ pogahoma alogw pomeꞌagw piꞌimama? 18 Apaꞌ alop ina pataga siꞌi naꞌamba, owaꞌatin. God atona fowaꞌ nogawa okom mandandaꞌma alop atona atin luꞌup saꞌop deiꞌ nandaꞌap pape pandahama siꞌi okom ananimi atom magaꞌias. 19 Iꞌi alop siꞌipa anop alop atifip popaop hiꞌilapai, deiꞌ atiasi alop apamba siꞌip pope mama? Owaꞌatin. 20 Apaꞌ alop ina pataga pandandaꞌ naꞌamba, owaꞌ. Alop waꞌawaꞌap saꞌosaꞌopa hiapi, apaꞌ alop siꞌip atifip.
21 Naep ina laꞌifipa piꞌipa lagof pigaꞌi, “Afaꞌ wandaiwaꞌma ipaꞌ pepe pegalomafa. Afaꞌ atofa ogape, daoꞌ andeandeꞌ.”
Eaꞌ balaga wapani ina laꞌifigama giꞌipa boꞌwagah gigaꞌi, “Aeꞌ andaiwaꞌma ipaꞌ pepe pegalome, owaꞌ. Aeꞌ atowe epe, daoꞌ andeandeꞌ.” Owaꞌatin.
22 Alop apamba waꞌawaꞌap falafalafupa apaꞌ magaꞌi owaꞌ banagapia, iꞌi apamba owaꞌ pondala popea, atiasi alop apamba siꞌip ina potaga banagep, owaꞌatin endilisi. 23 Eaꞌ alop apamba waꞌap apaꞌ ambagof awagofapi, apaꞌ mofaloꞌmap aꞌowaꞌ mumafiap datima. 24 Apaꞌ alop waꞌap owaꞌ ambagof awagofapia apamba apaꞌ ina mofaloꞌmap mumafiap naꞌamba, owaꞌ. Alop apamba ila ma pogape dowaf. God atona nasa alop apamba waꞌowaꞌop hiapi sa pail atogon pataga atifip. Anop waꞌap agof akapi apaꞌ anen nofalap agof luꞌwagufi fandandap. 25 Anen nandaꞌas naꞌamba ma alop apamba ina atiasi pondawal waꞌawaꞌap, owaꞌatin. Alop apamba hiapi waꞌawaꞌap aꞌ ukup pindaima atin pundumafuma andeandeꞌ naꞌamba atin. 26 Ama iꞌi alop waꞌap pomeꞌ akepehap, alop hiapi siꞌip atiasi pomeꞌ akef naꞌamba atin. Apaꞌ iꞌi anis epes sinifela waꞌap, hiapi siꞌip sonohap hiꞌilap polomap.* Ro 12:5; Ef 5:30
27 Isimba atis deiꞌ ipaꞌ hipai pape alop Kraisi siꞌip. Eaꞌ ipaꞌ hipai atona atin alop waꞌawaꞌap ananipi.* Ef 4:11-12 28 God nahapona anis epes ananisi sape naꞌamba ma sios. Magaliꞌi aposel, sagagiꞌi profet, sagafeꞌma wanifi, esis tisa sagawalipasa basef kofagefa Godii. Ama main, sagagiꞌma amambai epes isimba sandaꞌ betena sandaꞌ banagami siꞌi God nandaꞌami. Eaꞌ epes isimba sandaꞌ awasisi boꞌwes wapani, a esis isimba sagatopalopa anis daiasi, saloma amom mugumafi maol siosi naninani hianii, eaꞌ saloma isimba sogawa ma sigaꞌi diga naninani daiana hianai. 29 Deiꞌ ipaꞌ ukup pandandaꞌ pegawa paꞌimama? Ipaꞌ paꞌi amom hiami hiꞌalam mape aposel atom? Paꞌi amom hiami hiꞌalam mape profet atom? Ipaꞌ paꞌi amom hiami hiꞌalam mape tisa atom? A paꞌi esis hiasi hiꞌalas sandaꞌ hiahaom banagami siꞌi God nandaꞌami? 30 Paꞌi esis hiasi hiꞌalas sofaꞌ presen hiahaom fasimi ma sondaꞌ awasisi sogotaga boꞌwes wapani? A paꞌi esis hiasi hiꞌalas sogawa ma sigaꞌi diga naninani daiana hianai? Paꞌi hiasi hiꞌalas sogawa ma sogambema basefa diga anamba naninani daiana? Owaꞌatin endilisi.* 1 Ko 14:1 31 Apaꞌ ipaꞌ hipai aꞌ ukup kilikalaꞌ pindapindaila pegefaꞌ presen hiahaom fasimi magaliꞌi.
Eaꞌ deiꞌ aꞌi ihimbaꞌmepa anoꞌw ufiaꞌw atotoꞌw boꞌomboꞌokw kwikilaꞌ endilisi presen inimba hiani.

*12:1: Hab 2:18-19

*12:2: 1 Jo 4:2-3

*12:3: Ro 12:6; Ef 4:4

*12:4: Ef 4:11

*12:6: 1 Ko 14:26

*12:9: Ap 2:4; 1 Ko 14:5

*12:10: Ro 12:3; 1 Ko 7:7

*12:11: 1 Ko 10:17

*12:12: Ga 3:28

*12:26: Ro 12:5; Ef 5:30

*12:27: Ef 4:11-12

*12:30: 1 Ko 14:1