4
Sinehu nimaje mu vaejaruoho vuonugoꞌi God-hu nimaje mu vaeröhe jöhoje.
Kerisoro hesi sino hahoꞌere viꞌehe baejadeje. Viꞌehi baeromo mae uehorovadëhi jemëꞌo ëhi gemuoho uehorovoromo ëhuro avoho biririvore. Ae rahu jabesi sino bogo uehorovoꞌi Keriso-are jöëni viꞌehi jabesi sino hahoꞌere baejëꞌoho ëhi jiëꞌe aribövioho mu sisëmu vaeꞌi nimaroho vuonugëꞌejö ëhuro saꞌare raromoꞌiröhe maja vituroho sinehu nimajohemuoho bogo uehorovoꞌi aꞌi God-hu nimajohemu uehorovëꞌe raromoꞌiröhëro. God-are jö bogo heruomaje ariböviehu ömoꞌi nimoruomajëhi jemëhu urimo ëhi ömonövarijoho iae eni jiëꞌeje. Urimoho jemëro öëro ëꞌanovoromo dëre riꞌöjëvego bövie biseꞌe ëma ömonövarijeje. Jovo sisë iromo simane sisërënövarijeje. Mahëro gemuoro uruvanovoꞌamonövarijeje. Söröro raromanovoromo vöröꞌe jovemu ueꞌahonövarijeje. Uehore sisëꞌi baeromo uvonövarijeje: Inöme gö gö aruꞌahoꞌe höromo uvene aho röjëhinövarijeje. O jaruvoho jemë God rumoꞌe ariböviohuꞌoho bogo gemuoroho sisëho vaeromo bövioho biseꞌoho ëma ëꞌoromo ruëroho numëroho ëma jijiharujeje. Jemë bogo ëhioho ëꞌego gëromo ë ariböviohuro uvarueje: Noehu ëꞌaruëhioho jabumë rabëni bogo ëhioho ëꞌarue höromo tiöjarueje. Tiöromo jemesi ihoho ijumëharueje. Ijumëharuoho ijonö mu sisë rabe rabe ëꞌaruoho God-are örire huruoho majëhiꞌëꞌö huro ave saꞌare raromarue ariböviohuꞌo mamiꞌe vuovade ariböviohuꞌo mevavuo göꞌiröhëro muebejavuoromo hijajego. Ëhuni vuovëꞌe aribövi jabesi örire Keriso-are jö majëhijamu hejare hesi bëhoho ëhuro ma-aehu sisë hesi mana nosi sino hahoꞌere baeromo vuovaruëhi jabuꞌo ëhi sisë hesi mana sino hahoꞌere baeromo vuovëvadoho God-hu biririvoromo hijajëhi jabesi aruꞌahoho ëhi mae raromoröhego.
Mu vaeröhe suvuoro God-hu bojamuijajoho avoho mueberöhe jöhoje.
Bövi biseꞌo barëꞌiröhe majaho dunove. Ëhuni taemorovoromo avoho mueberovëꞌi parie vaenövore. Röhu aveho börömoho jiaje ëhuremu uehorovore. Göëro göho dë vövöbajoꞌe ahoꞌo uehorovo avohore rabëni huë baerovaruohuro mu sisë ahoꞌo muꞌuvahuaje jiaje. Röhu gaꞌirarije Christian ö muenoꞌe vejöꞌe iꞌe rovamu gavëꞌiroho uëre: Nosi osaro ro raromohëre. Nadi iꞌuhoꞌi dë vövöbajoꞌe sasohoromo ëhi jiëꞌe muoho vaere. 10 Röhu God-ro hesi nimoromo suvuore gö gö ae gö gö bojamuibe vaꞌaje jiaje ëhuni God-hu diehi jiëꞌe suvuoro bojëmamu baejarijoho avoho muebejahoromo ë suvuorohuro göëro göho ajamirovore. 11 Jö majëhiꞌirarije suvuoro baeromo God-are aribövi majëhiꞌiëꞌiroho God-are jöhemu majëhire. A ajëmiꞌiëꞌiroho God-hu bojëmaje darugoho baeromo ë muoho vaere. Mue bövie biseꞌe avoꞌavoho vaejego aëro gëromo uvoꞌiro: Jemë Iesu Keriso-are ariböviëro jëvëꞌëro ëꞌarujë uvoromo God-are ihoho dö maro bamoruomoꞌiro. Aji maho darugo maho hesiremu ioroꞌioremu jiemu jiobe vaꞌëꞌe. Iae mae.
Kerisoꞌo bimuvoromo huë vavaeni baeröhe jöhoje.
12 Aganomë huë vavaenoho jovëro ruomanovajeje God-ro gëröhego jemë biririvego o bogo. Huë vavaeni baejarujoho nadi uvore: Diehiꞌego ëꞌajëromo tiöꞌi 13 ma-uvore: Kerisohu huë vavaeni baejadëhi noꞌo ëhi gemuoho baejaruëromo nimorohore. Ëhi jiëꞌoho ijonö Kerisoro hesi ajoho röjëhiꞌiramu garomo jemë nimoroho avohoꞌaruje. 14 Aehu Keriso-are jöëni jemë sivëgëꞌoho huë mae jëvajeje rabëni God-are ajiꞌe Aruꞌahohuro jemë aegëhëꞌëro. 15 Röhu jemëhu a anamu guomëꞌoho o vajiohehu baejëꞌoho o mu sisë gö gö vaejëꞌoho o ae gö jabesi mu ëma ahobe jijihëꞌoho ëho sisëje. Nadi ëhi jiëꞌe muoho vaeromo ëhuro huë vavaenoho mana baere. 16 O Christian jëvamu aehu bijönëgoromo huë vavaeni bojëmamu baejëꞌoho nadi javojoho baeꞌi Keriso-are ihoho baejëꞌe jëvaje ëhuni God-are öroro huë mae uare.
17 Noehu viꞌehi baejarue hesi bëhoho God-hu mevavuoꞌiröhe majaho mamiꞌe aevëꞌeje. Iae hesi aribövire bëhe vaeromo mevavue. No rabe gavaruoho ma-iꞌe aevajoho röhu vaꞌojuvo ijonöho God-are jö ma bijönimarue aribövioho diehi jëvoꞌëꞌe. 18 God-are surire jöho ëhi gemuoho jajivoromo uvëꞌeje:
Mu mae vaejarue aribövioho bogo ëma maroho vaꞌi huë vavaenëro anojamuijuvo
ë hesi ijonö evare maroho vaꞌo hesi javuajëjo.
Ëhuni God dejo bojamiromo mu sisëmu vaejarue aribövioho diehi jëvoꞌajëjo.
19 Ëhuni God-hu nimajëhi huë vavaeni baejëꞌoho uvore: No ave saꞌare bamavuade ahuro ajamuiꞌi uvadëhi ëhi ajamuijajëromo mu mae vaeromo jemesi arijoꞌarije hesi övo döro bamorovore.