1 THESSALONIANS
1
Paulꞌo hesi ariböviohuꞌo jabuhu Thessalonica amore raromarue ekaresia jabesi örire jejëmijare jöhoje.
O asëꞌe Thessalonica ekaresiaho Paul naro Silvanus-ro Timothy-ro ave jöho bamëhö. Jemë God Vavu hesi o Bada Iesu Keriso-are ekaresiaëro jëvëꞌëro Thessalonica amore raromarujoho noro jemesi örire jejëmijö. No nague God-ro huë baeromo ajëmijego maro raromoꞌirarijego.
Thessalonica ekaresia ariböviehu biririvoromo God mae uehorovoromo raromare jöhoje.
No God-are örire jö atëꞌiroho no jemë ae ahoꞌobëhe uehorovoromo jemesi jöëni majae ëhi God huë mae uavarueje. Nosi Vavue God-are örire ëninamijëꞌiroho noro ave jöho uehorovarueje. Jemëro Keriso mae uehorovoromo ëhuro mu maho vaejarujeje. O ae gö huë baejëvoromo ëhuro iꞌuꞌe muoho vaejarujeje. O biririvoromo nosi Bada Iesu Keriso gaꞌi muebemu muebejarujeje. Nasi ö muenoꞌe noro garomo uvarueje: God-ro hesi dë vövöbajoꞌo uhohuꞌo jemë rajëhijaje höjo. Rajëhijajoho hesinö jëvoröhego uvëꞌëro ëhuꞌëro huro jemë baejëvade höjo. Noehu ëhi uvarue hesi bëhoho urimëꞌi noehu Keriso-are jö ma majëhijarevare evare no bogo ma-jöꞌëremuoho ë jö maho majëhijareje. Aꞌi no God-are darugohuꞌo Aruꞌahohuꞌo baejëꞌëro ëhuꞌëro biririvavuamu jöho majëhijamu ma-burëro ejahuarijeje. Noehu jemesirire raromoromo jemesi jöëni diehi jiëꞌe mu vaejaroho iae jemë gavaruje. Röhu noꞌo Badaꞌo noehu raromo jijiharëhi jemëꞌo ëhi gemuoho raromo jijihonövarijeje. O noehu Keriso-are jö majëhijarevare jemë gavarijeje huë vavaene jemesi örire rovamu. Röhu God-are Aruꞌahohuro jemesi dë vövöbajoꞌoho avohëhamu jemëro nimorohoromo jöho biririvoromo ejahuarijeje. Nimorohoromo jöho mae ejahuamu Macedonia saꞌare Achaia saꞌare raromarue Christian aribövie ahoꞌobëhe jemesi mu ma hesi jöho heromo uvoruomëꞌeje: Ëꞌego noꞌo ëhi jiëꞌe muoho vaejarëjo. Ëhesi bëhoho jemëro mu mae vaejëꞌëro ëhuꞌëro Badare jöho jemesirire jioromo jemesi saꞌae Macedonia rumorovoromo saꞌa göho Achaia rumorovobe vaꞌëꞌeje. Röhu göꞌo jemëhu God mae uehorovaruje jöho saꞌae dinöꞌe dinöꞌe rumorovobe vaꞌëꞌeje. Rumorovobe vaꞌamu ae he barëjëꞌego no bogo röhu maho aho majëhiromo uëꞌejo: Thessalonica amo rajohuro God mae uehorovoruomaje höjo. No bogo ëhioho uëꞌejo. Ëhesi bëhoho jaburo mamiꞌe hejëꞌëro jabesi riꞌöromo nosi jöho ae majëhiromo uëruomajeje: Paul-mëhu Thessalonica amore aevoromo vaꞌarevare ë amo rajohuro jabesi örire mabëhe rajëhiromo baejëvare höjo. Baejëvoromo sareriꞌe darugo rumoꞌe inömo masije höromo ëhemu uehorovoruomadoho vuonugoꞌi God darugoꞌe hijaje a ma hesi muoho aevoromo vaeruomade höjo. 10 Aevoromo God-are muoho vaeromo hesi Harihoho muebejare höjo huro öꞌidöre jioromo rueröhego. Harihoho iae Iesuoje. Guomamu God-ro ajamamu riꞌöjadeje. Riꞌöjëꞌëro huro no ajamuijajeje ëhuro vöröꞌe maja rovëꞌoho God bogo dëho vörönimoromo iꞌuoho mana bojamuijego baeꞌi aꞌi mae raromoꞌiröhego.