2
Ekaresiaehu diehiꞌoromo God uvene aho röjahiröhe jöhoje.
Röhu jö göho. Jö majëhiꞌirodoho ave jöho urimo majëhiꞌiëꞌe. Jaꞌo jasi ariböviohuꞌo jemëro ae ahoꞌo jabesi jöëni uehorovoromo ëninamijëꞌi böviëni biseꞌëni ua gavëꞌi huë mae uavëꞌi God-are öroro jöe atonövore. Ua gavego ave saꞌare a masijohuꞌo jabesi bëhire riravoromo ave saꞌare mu muebejarue ariböviohuꞌo huro ajëmego jaburo no avoho muebejavuego iro muorovoꞌoho bövioho biseꞌoho nosi öriroho bogo rovego no huë mae raromoromo God gemu uehorovoromo mu maemu vaeꞌiro. Ëhi ua gavëꞌoho mae jiego God-ro nimajeje ë hesi bëhoho hu baejavuoromo mare ramuaje ahuro jiëꞌëro. Hu nime saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromarue ariböviohuro Keriso-are jö maho avoho uehorovoromo ëhuro ijonöho iꞌuoho bogo baeꞌi maro vaꞌoruomoröhego. Ae ahoꞌobëhe ëhi mare javuoröhego God-hu nimaje hesi bëhoho huro gemuëro saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromarue aribövioho muebejavuajeje. Ae gemu Iesu Kerisoro Godꞌo nosi ririre öroho avohahuajeje. Öroho avohahuajëro jiëꞌëro ae ahoꞌobëhe noni guomorovadeje ëhuro no sisëhu tövavuadoho jiovahuego no ae ahoꞌobëhe mae raromoꞌiröhego. Majae eni jiamu noni guomade hesi bëhoho noro ëho garomo mae uvoröhego: God-ro no ae ahoꞌobëhe maro ramuoꞌi nimajëjo. Ëjöho naro ae majëhiꞌirodego ëhuni God-ro apostle bamevadeje. Na bogo sareramiꞌi jö mae majahije. Huro apostle bamevadeje naro saꞌa ioroꞌioro rajoho röjëhiromo uëꞌirodego: Ave jöho mae jiaje mae uehorovorëjo.
Ëhuni na nege dinöꞌe dinöꞌe gagovoromo God rajahijëꞌiroho amaꞌoho jaburo nu huëꞌe iro muorovoꞌe jöho bogo uehorovoꞌi uehoro maemu baeromo God-are örire jöe atonövoröhego. O na nege magonahoho jaburo simane mae uehorovoromo niögoho avoho ruhoruomoꞌiröhego. Avoho ruhoromo bogo sinoho nimorohoromo moni börömoho buꞌöromo niögoho nieniaho bövioho biseꞌoho ahoꞌobëhe imoꞌamoromo ioꞌamoromo sinoho simano uoho avohorovoꞌi aꞌi uehorovo avohoromo niögoho ioꞌamoromo 10 mu mae vaeröhego nege. Magonahehu majëhiromo uëruomëꞌoho: No God rajahijarue magonahe javuajë uvëꞌoho jabuhu ëhi jiëꞌe mu vaeꞌiröhoho iae maeje. 11 Gemuore gagovoromo God-are jö hejëꞌoho magonaho ömoꞌömohuro jörume ma-taemo raromoromo ma-jöhuremu heruomoꞌi. 12 O magonahehu simano vaeromo amaꞌi jabesi örire church-re jö röjëhijëꞌoho ëhi jiëꞌe muoho Paul naro ahajeje. Jörume raromëꞌoho iae maeje. 13 Ëhesi bëhoho urimoho God-ro aevoꞌioho Adam bamoromo evare ijonö Eve bamadeje. 14 Satan-ro bogo Adam sareramiꞌi aꞌi magonahoho sareramamu huro uvadeje: Mae höromo God-are jöho ahahadeje. 15 Iae ëhi jiadeje röhu magonaho ömoꞌömehu God-are örire mae uehorovoromo ae huë baejëvoromo God-hu nimaje muohemu vaeromo ma-taemo raromoromo ëhi jiëꞌe mu ma biririvoromo vaejëꞌoho God-ro ajëmiꞌëꞌe. Ajëmiromo gëröhe jabuhu aboji harihuꞌo rahamu gëvëꞌiroho ëhi jiëꞌe mu ma vaejarue magonahoho baejëvoromo maro bamëvoꞌëꞌe.