6
A jabesi muemu vaejarue aribövi jabesi jöhoje.
Röhu jö göho a masijo jabesi darugoremu raromoromo jabesi muemu vaejëharue aribövi jabesi jöhoje. Ëhi jiëꞌe ariböviohuro a masijoho mae uehorovëvo avohoromo muoho vaejëhego God-are ihohuꞌo Keriso-are jöhuꞌo aho bogo sisëꞌioho atoꞌiro. O jabesi a masijoho Keriso mae uehorovarue aribövie jëvëꞌoho mu ariböviohuro nadi uvoꞌiro: Nosi a masijoho ma-Christian ö muenoꞌëro jëvëꞌëro bogo masijoho hö uvoromo muoho ëma sisëꞌi sisëꞌi ömoꞌiro. Aꞌi uvoruomoꞌi: Nosi masijoho jabumë Keriso mae uehorovarue aribövie noehu rajëhijaruoho jëvajëjo. No ëhi jiëꞌe aribövioho ajëmijarue hö uvoromo jabesi muoho avoꞌavoho vaejëhoruomoꞌiro.
Keriso-are jö vuonugoꞌi saꞌa hesi jöemu berohemu beroharue mu sisëhuꞌo ave saꞌa hesi inömo baeꞌi ëhemu uehorovarue mu sisëhuꞌo ë mu sisë niöꞌi hesi jöhoje.
Ëhi jiëꞌe jöho jero ae röjëhiromo uëꞌi hijego muoho avoho vaeruomoꞌiro. Aehu jöe gö röjëhijëꞌoho sisëje. Jöe gö röjëhiromo nosi Bada Iesu Keriso-are jö mahuꞌo God-are mu diehi avoho vaejarue jöhuꞌo bogo ejëꞌoho hu simanoho bogo uehorovëꞌe ëma uvajeje: Na a böröme jevajëjo. Simane sisërëromo nimajeje bëhi rumoꞌe jöe gö gö ëma nahoromo jö ahoꞌahëmiꞌi. Röhu ëhi jiëꞌe jö berohemu berohamu hejëꞌoho ëhuro aëro sarerivoromo uvoruomajeje: Nuni ajiꞌe jöho jabumë diehiꞌoromo baeꞌi no bogo baejare höromo jabesi örire dë vörönimoruomajeje. Dë vörönimoromo iro muorovoꞌe vaeromo ae göëro gö hesi örire agoromo ae göëro gö hesi örire sisë uehorovoruomajeje. O uehoro sisë baeromo God-are jö maho vuonugoꞌi irovoruomajeje. Irovoromo sarerivoromo uvoruomajeje: Noehu God-are muemu uehorovoꞌiröhe hesi bëhoho aviëhi höjo. Noro inömoho bövioho biseꞌoho ujuohoromo ëhuro maro raromoꞌejarëjo.
Iae mae. God-are muemu uehorovëꞌoho iae maro raromarueje. Ëhesi bëhoho God-are muemu uehorovoromo röhu bogo göꞌo göꞌoho baeꞌi uehorovoꞌi aꞌi uvëꞌoho: No eni javuajë uvëꞌohuro ëhuro maroho raromarueje. Vëmehu rahavuare majaroho evaroho inömo rumoꞌe ma-övemu rovareje. O vuovoröhe majaroho ëhuꞌo ma-övemu vaꞌejo. Röhu irunoꞌe o niögu suhiꞌe javuëꞌoho ëhuro uehorovoromo uvoꞌejo: No eni javuajë uvoromo bogo göꞌoho baeꞌi ëhemu uehorovoꞌejo. Aꞌi a ioroꞌiorohuro inöme bövie biseꞌe marohëꞌe mae baeꞌi ëhuremu uehorovoruomajeje. Ëhi jiëꞌe aribövioho Satan-ro dinëmijego buororo rumo vaꞌanovego buorëro taemëvanovego dë vövöbajoꞌere riꞌöromo simane sisëꞌi uehorovoromo mue gö gö nimoromo sisërërovo barëjarueje. 10 Moniemu gemu uehorovëꞌoho ëhuro mu sisë ahoꞌobëhe baejarueje. Ae göëro moniemu nimo avohoromo ëhuro Keriso-are jöho rumonimobe vaꞌojuvo vaꞌo vuonugoꞌi huë vavaene gö gö baeruomëꞌeje.
Timothy-hu mue gö gö vaeröhe jögoru Paul-hu jajivadohoje.
11 Röhu ja God-are ae jave. Ëhuni ëhi jiëꞌe mu sisëho nadi gavanovone. Nadi gavanovoꞌi ma-mu maemu vaeromo God-are muoho nimoromo hesi öroro mae uehorovoromo ae gö huë baejëvoromo biririvoromo muoho vaeromo sanuꞌe jöho majëhinövone. Ëhi jiëꞌe muohuremu vaeꞌi nimonövone. 12 Aehu ajajovoromo göehu gö iosirëmiꞌi biririvaje ëhi jiëꞌe mu maho baejëꞌe jave. Ëhuni God mae uehorovoromo jasi daruge ahoꞌo bojamiromo biririvoromo mu maho vaenövone. Muoho vaejëꞌi ijonö ioroꞌioremu maro hiꞌirane öroho ëhuremu uehorovone. Urimëꞌi jaehu mae uehorovanue jö ae ahoꞌo jabesi nunire huruoho majëhijanevare evare God-ro ja uavadeje ëhi maro hiꞌiranego. Ëjöhuremu uehorovone. 13 Röhu naro God-are nunire Iesu Keriso-are nunire ave jöho majahiꞌiëꞌe. God ae ahoꞌobëhe darugo bojamuego raromarue ahoje. Iesu Keriso Pontius Pilate-are nunire namiromo hesi jö ma-maemu huruoho majahijade ahoje. Ëae niöꞌi jabesi nunire ave jöho majahiꞌiëꞌe. 14 Jögoru hejanoho avoꞌavoho ejego aho jasi jö sisëho bogo atoꞌiro. Ëhi ebe vaꞌone ijonö nosi Bada Iesu Keriso rovego garöhe. 15 Iae hu rueꞌiramu no gaꞌejo A Böröme God-hu nimaje majare. God hu ma-maro hiromo huro gemuëro börömo mae namijëꞌëro masijo vaeruomaje ae ahoꞌo iosirëmiromo hu gemu dörohoje. 16 God gemu hu bogo guomo hesije. Hu aji börömoro hijëꞌëro hesi bëhiroho no bogo vaꞌo hesi javue. Aho hu bogo ganövëꞌëro ëhi bogo ganövoꞌejo. Hesi iho börömoho darugoho ma-ëhi jiemu jiobe vaꞌëꞌe. Iae mae.
17 Röhu ave saꞌa hesi bövi biseꞌo marohëꞌe mae jëvëꞌe aribövioho uëne: Nadi jemesi inömoho bövioho biseꞌoho uehorovoromo döroho bamorovorëne. Nadi uvorëne: Na inömo marohëꞌe jevajohuro ëhuro mae jevoꞌajëjo ë hesi bëhoho inömoho ma-jahuri jiaje inöme jiaje. Aꞌi uvorëne: Hesi God-ro ajemiꞌiramu mae jevoꞌajëjo. Ëhesi bëhoho huro bövie biseꞌe suvuoramui avohajeje huë mae javuoröhego. 18 O uënego jaburo mu mae vaeruomoꞌi. Huë baerovarue mu hesi öroho marohëꞌe mae jëvoꞌiro. Öve sasohoromo suvuore ëꞌiro. 19 Ëhi ëꞌëꞌoho suvuoro maho öꞌidöre rune vaeꞌëꞌö ëhuro maja viture ma-maro raromoꞌiröhohuni. Ëhuro ruahoꞌamoromo bogo ma-döemuoho mae raromoꞌi dë vövöbajoꞌo uhohuꞌo maro raromonövoꞌëꞌö.
20 Röhu Timothy God-ro hesi jöho bojamadeje jero muebeꞌiranego. Ëhuni ë jöhemu avoho uehorovoromo ae majëhinövone. Aꞌi God rumoꞌe sareri sareriꞌe jöho nadi gavanovone. O aehu God-are jö ahoromo jö iꞌo barueromo sarerëmiromo uëvëꞌoho: Aveho nuni ajiꞌe jöe hö uëvëꞌoho nadi gavanovone. 21 Ëhesi bëhoho ae göëro ëhi jiëꞌe jö iꞌoho uehorovoromo God-are jöho vuonugëꞌego ëhuni uave.
God-ro jemë huë baeromo ajëminövoꞌëꞌe. Ahia minoꞌe.