26
Paul-hu Agrippa-are nunire namiromo hesi arijoꞌarije ajamirovoromo majahijade jöhoje.
Ëhi uëvamu Agrippa-ro Paul uavadeje: Jasi jöho majahuego no hejarëjo. Hejarëjamu Paul-ro jöe jövoꞌirögoro öve nigemoromo uëvadeje: Agrippa a börömohajo. Na jö harihe majahiꞌiëꞌajëjo. Jew rajehu nasi jö sisë rabe rabe majëhiruomego naehu ahoꞌi jaruvo jasi nunire namijajoho na uvajëjo: Iae huë mae baejëꞌe jevajëjo. Huë mae jevaje hesi bëhoho aveho börömoho höjo. Jew rajehu mu diehi vaeromo jö rabe beroharuoho Agrippa jero mae gavanuego ëhuni Paul naehu jasi nunire namijajoho iae mae höjo. Ëhuni na negajëjo jero ma-taemorovoromo nasi jöhemu heꞌiranego.
Na asisöꞌo jevadire aevoromo nasi saꞌa rajohuꞌo gemuore hibe o ro Jerusalem amo rajohuꞌo gemuore naehu diehi hibe rovodoho Jew raje ae ahoꞌobëhe mae gavëꞌe höjo. Jew rajëro mamiꞌe gabe rovëꞌëro jaburo iae mae geromo uvarue höjo: Pharisee aribövi jabesi jöho mamiꞌe aevoromo ebe rovode höjo. Jew rajo ioroꞌioroho Jew rajo nosi jögoru ejaruoho ma-jianovoꞌi aꞌi Pharisee ariböviohuro e avoharue höjo. Naehu ëhi eromo vaebe rovodoho ave Jew rajohuro nimëꞌoho uaꞌaꞌaruëjo: Paul jö mae jövajëjo. Röhu avevejöꞌe naehu jasi nunire namijaje hesi bëhoho aveho höjo. Naro mae uehorovoromo uvaje höjo: Iae mae-ëjo. God-hu nosi hijo mionoꞌo uëvadëhi huro ëhi ajamuiꞌiramu ma-mabëhe raromoꞌejarëjo. Nosi Jew rajo anie ahoꞌobëhe 12-ho jabumë ae ahoꞌobëhe vae majae God rajahiemu rajahiromo naehu uehorovajëhi jabuꞌo ëhi gemuoho uehorovoromo uvarue höjo: God-ro uövuadëhi ijonö nosi örire ajamuiꞌiramu mae raromoꞌejarëjo. Agrippa jabuhu uehorovaruëhi naꞌo ëhi gemuoho uehorovaje höjo röhu ë jöhuni Jew rajohuro nasi jö sisëho huruoho majëhiꞌego naro jasi nunire namijajëjo. Röhu Iesu guomamu God-hu iꞌovadoho jemë bogo maho uehorovarujëjo. Jemë rabëni uvarujëjo: God-hu vuovëꞌe aribövi iꞌovoꞌamaje jö uehorovoꞌiröhoho no bogo eni javuajëjo.
Urimëꞌi naꞌo uvonövode höjo: Naehu bövi biseꞌo vaeromo ëhuro Nazareth raje Iesuare iho ijumëꞌoho ëhi jiëꞌoho ëho nasi mu maho höromo 10 ëhuni Jerusalem hiromo hesi muoho ijumoꞌi ëꞌode höjo. Ëhiꞌoromo naro priest masijo jabesi jöho baeromo God-are aribövioho ahoꞌobëhe guduamo ujuoho vaꞌoromo savoji gagore ioꞌamonövode höjo. O Jew rajo a masijo ioroꞌiorohuro Iesuare aribövi jabesi jöho mevoromo vuovëvojöro uëꞌego naꞌo ajëmiromo uënövode höjo: Iae mae uëvarujëjo. Jabumë vuovëꞌoho iae mae höjo. 11 Ëhiꞌoromo majae ahoꞌobëhe Jew rajehu God rajahijarue osare osare vaꞌoromo Iesuare aribövi jabesi örire iꞌue bojëmijöro uënövode höjo. Iꞌue bojëmijöro uëromo uënövode höjo: Uöhëjo: Noehu Iesu mae uehorovaroho avevejöꞌoho vuonugëꞌe javuajëjo. O naro jabumë muoꞌamëvoꞌi vöröꞌiraeromo ëhuni nasi saꞌaho vuonugoꞌi saꞌa göre göre amo göre göre vaꞌonövode höjo sisë vaeꞌamoꞌiro.
Paul-hu aevoromo Keriso mae uehorovade jö majahijadohoje.
12 Iesuare aribövioho sisë vaejëvoꞌirögoro ëhuni jabumë guduamo ujuoho rueꞌirodego nosi Jew rajo priest masijehu jajivare jöho naro baeromo Damascus vaꞌode höjo. 13 Röhu Agrippa naro örire vaꞌoromo majae ririre jiamu vaꞌihö gavode höjo ajoho öꞌidöre jioromo ruvebiromo naꞌo naꞌo gemu mae öꞌarue ariböviohuꞌo ajivavuamu. Maja nuni hesi ajoho ma-jianovoꞌi ëho aji bëhe jiamu gavode höjo. 14 Ajivavuamu gagorovo no ae ahoꞌobëhe saꞌare behumorovoromo naro hejode höjo nasi Hebrew jöëro uevavamu: Asëꞌe Saul-ajo. Ja rabëni sisë vaejevanuëjo. Naro ja minöꞌe sihavamu jero na ijumevoꞌi höromo jasi ijumorovëꞌe javajëjo. 15 Ëhi uevamu naro uavode höjo: Bada ja rahuo javajëjamu uevade höjo: Jaehu sisë vaejevanue aho Iesu na jevajëjo. 16 Röhu de jero riꞌöromo jasi hörëro döro namijëjo. Naehu jasi nunire rovode ë hesi bëhoho naro ja nasi baejavego jero nasi muoho vaejehoromo jaehu na gevanue jöhuꞌo uꞌemu naehu röjahijego gaꞌirane jöhuꞌo ae majëhibe juvonövoꞌiranego ëhuni rovode höjo. 17 Majëhibe juvoꞌiramu naro ja ajamiꞌiramu Jew rajohuꞌo saꞌa ioroꞌioro rajohuꞌo ja bogo anagoꞌaruëjo. Iae na saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi örire ramöꞌöꞌejöjo. 18 Ramöꞌöꞌiramu jero vaꞌoromo ajëmiromo jabesi nunoho dadovëhoꞌiramu ramoramoꞌe muoho vuonugoꞌi ma-ajiro raromoꞌaruëjo. Satan-are vörö hesi uhure raromaruoho vuonugoꞌi God-are aharire raromoꞌaruëjo. God-are aharire raromoromo nasi örire mae uehorovevëꞌëro God-ro jabesi sisëho uehorovoromo vuonugoromo jabesi röhoho bojëmiꞌiramu God-hu baejëvade aribövi ioroꞌiorohuꞌo gemu mae raromoꞌaruëjo.
Paul-hu Keriso-are mu vaebe rovade jö jövadohoje.
19 Röhu King Agrippa Iesuro öꞌidöre hiromo ëhi ajoho röjehiromo jöho majehijamu garomo hejode höjo. Heromo na bogo bijönimode höjo. 20 Bogo bijönimoꞌi aꞌi huhu uevadëhi ëhi vaeromo urimo Damascus amore ijonö Jerusalem amore Judea saꞌae bövioho saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi saꞌare ëhi Iesuare jöho majëhibe juvoromo uënövode höjo: Uehoro sisëho vuonugoꞌi God mae uehorovoromo mu maemu vaenövorëjo. Mu mae vaejëꞌoho ëhuro noro gëromo uvoꞌejarëjo: Iae mae-ëjo. Jemëro mu iꞌoho mabëhe baejëꞌe jëvajëjo. 21 Naro ëhi jiëꞌe jöho majëhibe juvëꞌego ëhuni Jew rajo ariböviohuro God-are osa börömore guduamevoromo anegoꞌiëꞌare höjo. 22 Anegoꞌiaꞌamu God-ro na ajemibe rovëꞌëro ëhuꞌëro jaruvoho iae na aviae jevajëjo. Aviae jevëꞌëro naro namiromo nasi jö maho majëhiꞌego jemë a ininore vaꞌo a masijore ëhi hejarujëjo. Nasi jöho iae mae höjo. Ëhesi bëhoho ijonö jioröhe mu jöho urimëꞌi jö God-aro baeromo majëhinövare aribövi jabesi surire o Moses-are surire jajivarëhi naro ëhi majëhijaje höjo. 23 Jabuhu jajivarëhi naro ëhi majëhijaje höjo. Jaburo jajivoromo uvonövare höjo: Böröme namiromo ajamuiꞌiröhe aho huë vavaene böröme baeromo guomoꞌaꞌajëjo. Guomoꞌiramu a ioroꞌioroho taemëvoꞌi huro urimo riꞌöꞌaꞌajëjo. Riꞌöromo hesi ajiꞌe jöho majëhiꞌiramu Jew rajohuꞌo saꞌa ioroꞌioro rajohuꞌo heruomoꞌajëjo.
24 Paul-ro hesi jöho ëhi majëhijuvo evare Festus-ro riꞌöromo ma-darugoꞌo uavadeje: Paul ja simane sisërëjavoꞌego ëhi jiëꞌe jöho jövanuëjo. Ja böröme gavëꞌe aëro javëꞌëro ëhuꞌëro jasi simanoho sisërëjahëꞌe höjo. 25 Sisërëjahëꞌe höjamu Paul-ro uavadeje: Bogajo. Nasi simanoho bogo sisërëjehëꞌe höjo. Na simano maëro jevëꞌëro jö maemu jövajëjo. 26 Röhu naro Agrippa hesi örire jöho bogo subivahoꞌi ma-samaꞌe majahijajoho iae mae höjo. Iae hu bëhoho gavaje höjo. Iesuare örire mu diehi diehi rovadoho o huhu mu diehi diehi vaejadoho bogo gurihiroho vaeꞌi ma-vaꞌorahoro vaejëꞌëro na uehorovajëjo iae Agrippa ë jöe ahoꞌo garomo uehorovëꞌe höjo. 27 Agrippa-jo. Jö God-aro baeromo majahuinövare ariböviehu jajivare jöho na ja mae uehorovanuëjo o bogajo. Iae na gavajoho ja mae uehorovanue höjo. 28 Mae uehorovanue höjamu Agrippa-ro Paul uavadeje: Asëꞌe jero uvanuëjo: Naro Agrippaꞌo majae ma-bunemu jöe jövoromo dinamiꞌiramu hu Christian vaeꞌaꞌajëjo. Röhu bogajo. 29 Bogajamu Paul-ro uavadeje: Majae ma-bunemu o majae ëgoꞌo baeromo Christian vaejëꞌoho iae mae höjo. Röhu naro God-are örire uavajëjo huro ja ajamijego bogo ja gemu ae ahoꞌobëhe nasi jö jaruvo hejarujoho ajëmego na jevajëhi jemëꞌo ëhi jëvoröhego. Röhu öꞌehu tövevarëhi jemëꞌo ëhi tövëvoꞌiröhoho na bogo ëho uëromo ëꞌajëjo.
30 Paul-ro ëhi majëhijamu hegorovo Agrippa Festus Bernice a ioroꞌioroho ëho jaburo riꞌöjareje. 31 Riꞌöromo suorovoromo uarovareje: Ëaho mu sisë vaejëꞌëro guomoröhe o savoji gagore hiꞌiröhe hesi bëhoho bogohöjo. 32 Ëhi uarovoromo Agrippa-ro Festus uavadeje: Ëaho Rome vaꞌoromo a börömo hesi nuniroho bogo namiꞌi uvoꞌibejajo jaehu jiovo nugöꞌöjëꞌoho iae mae jioꞌibejajo.