28
Paul-hu Malta motumoture hijade jöhoje.
Ari mare ravojiomonugoromo hejareje uvavamu: Ave motumotu hesi ihoho Malta höjo. Ëhi hejamu ë saꞌa arijoꞌe ariböviohuro huë mabëhe bojamuijareje. Huë mabëhe bojamuiromo gavare ëne rueromo runone rovamu gagorovo vëne huoromo bövie biseꞌe ajamuijareje. Ajamuijamu Paul-ro ijo vëne gagovoromo huduamo vaꞌoromo vënoho huamu gavëꞌi sigobohuro vëni vöröho juhuonamiromo höröromo Paul-are övore jaꞌiho titimadeje. Sigobohuro hesi övore jaꞌiho titimoromo ëhi iromëꞌe jiamu ë saꞌa rajohuro garomo uarovareje: Sigobehu jaꞌihaje hesi bëhoho iae no gavaruëjo. Hesi bëhoho ë ahuro ae anëꞌëro ëꞌajëjo. Ëahuro ae anade höjo röhu ë hesi manaho bogo baeromo sö jovoho iromo guomade höjo. Bogo mana guomadohuni ëhuni iꞌu bojamuaje aruꞌahohuro ë sigoboho uavamu rueromo jaꞌihade höjo mana guomojöro. Ëhi uarovamu gagoro Paul-ro övoho hijiohijiovamu sigobohuro Paul bogo jaꞌiho avohëꞌe ma-juvo buꞌöromo vënire ravorovadeje. Vënire ravorovamu gagorovo ë saꞌa rajo ariböviohuro uvareje: Sigobëro jaꞌihëꞌëro nani ë a hesi sinoho huoꞌaꞌajëjo. O ma-majioho saꞌare beromo guomoꞌaꞌajëromo raromoromo muebejareje Paul guomoröhego o diehi ëꞌoröhego. Muebebe vaꞌojuvo gavare bogo ëhi ëhiꞌamu gagorovo uehore gö baeromo uvareje: Nani hu bogo ma-aehu jioꞌi hu aruꞌaho böröme anöꞌe rovëꞌëro ëhuꞌëro hu mae höjo.
Iae saꞌare a börömo hesi saꞌaho no raromarue bëhire jiadeje. Ëa börömo hesi ihoho Publius jiadeje. Publius-ro no uövuadeje: Nasi osaro ro raromohëjo. Raromohëjamu vaꞌareje. Vaꞌamu huro huë mae bojamuiromo ajamuibe vaꞌojuvo majae niöꞌi gemu barëjadeje. Huë mae ajamuamu ë a hesi vavuoho guomo guome baeromo raromadeje. Guomo guome baeromo raromoromo hesi sinoho vöröꞌiraeromo dë sirövadeje. Ëhi jiamu gagorovo Paul-ro ë guomo guomo a hesi osare vaꞌoromo God-are örire uanugoromo övoho hesi sinore bamamu guomo guomoho barëjadeje. Barëjamu gagorovo guomo guomo baejëꞌe a ioroꞌioroho rueruomamu Paul-ro ajëmamu mae jëvadeje.
10 Mae jëvamu rajahuiromo suvuore ahoꞌo iꞌimamuijareje. Iꞌimamuijëꞌëro röhu ijonö noro vaꞌiro ëꞌamu gagorovo inöme rabe rabe no bogojavuajoho ujuohoromo noni boat-re bahijahuareje.
Paul-hu rueromo Rome amore hijade jöhoje.
11 Manaere niöꞌi gemu barëjamu boat göre iojiomareje. Ëboat hesi ihoho Huodiꞌe Rahëvade Aruꞌaho Jabesi Boat jiadeje. Ëboat-oho urimëꞌi Alexandria amore jioromo rueromo buru börömo hesi majaroho ë namijuvo buroho barëjamu evare vaꞌiro ëꞌadeje. Vaꞌiro ëꞌamu evare no iojiomoromo vaꞌareje. 12 Vaꞌaroho vaꞌo Syracuse amore suorovoromo ë raromoromo majae niöꞌi gemu barëjadeje. 13 Majae niöꞌi gemu barëjamu ë amoho vuonugoꞌi boat-re vaꞌaroho vaꞌo Rhegium amore suorovoromo ë raromareje. Raromoromo nërö gavare burohuro no vaꞌiro ëꞌaruinö ë vaꞌamu gagorovo noro riꞌöromo boat-oho baeromo vaꞌamu burohuro nosi dejonö boat-oho bijimobe öꞌamu evare vaꞌareje. Vaꞌaroho nërö Puteoli amore rueromo saꞌare ravoꞌamareje. 14 Puteoli amore ravoꞌamoromo vaꞌoromo Christian aganoho birohëvareje. Birohëvoromo uövuamu jabesi osare vaꞌo raromoromo hurae gemu baejareje. Hurae gemu baeromo Rome amore vaꞌi vaꞌareje. 15 Vaꞌamu Rome raromarue Christian aganohuro noehu vaꞌarue jöho hegoro nahavuoꞌi rovareje. Rueromo a ioroꞌiorohuro Appius örire bövi biseꞌo imoꞌamaruire ro birohavuoꞌi a ioroꞌiorohuro nuharue osae niöꞌi gemu jiajire ë ro birohavuareje. Birohavuamu gëgorovo Paul-ro God huë mae uavamu hesi dë vövöbajoꞌoho sasohadeje.
16 Dë vövöbajoꞌoho sasohamu noro vaꞌoromo Rome amore suorovareje. Suorovamu gavamen a masijëro osae bojamamu Paul-ro hesi sivue hijamu muorovo ae gemuëro hu muebe hijadeje.
Paul-hu Rome amore hiromo Keriso-are jö majëhijadohoje.
17 Ëhiꞌamu majae niöꞌi gemu barëjamu Paul-ro Jew rajo a masije bëhire raromaruohuni jöe nugöꞌöromo uëvadeje: Ro gagovorego no jöe atoꞌirarëjo. Jöe atoꞌirarëjamu ro gemuoro gagovareje. Gagovamu gagorovo uëvadeje: Jew rajo ö ömoꞌömomë nasi jöho hehëjo. Na nosi Jew rajo aganoho bogo sisë vaejëvode höjo. Jew rajo nosi a mami muoho bogo ahëvode höjo. Ëhi höjo röhu Jerusalem amore Jew rajo ariböviohuro ëma guduamevoromo Rome rajo jabesi övore bojëmare höjo baejevoromo court vaejevoröhego. 18 Bojëmamu Rome ariböviohuro baejevoromo court vaejevoromo gavare höjo na mu sisë vaejëꞌëro guomoꞌirode bëhoho bogojiamu. Bogojiamu gagorovo jiovo remöꞌöꞌirögoro ëꞌare höjo. 19 Jiovo remöꞌöꞌiaꞌamu Jew rajo ariböviohuro nijioꞌiraejëvoromo uëvare höjo: Nadi ëhi jiëꞌoho ëꞌohëjo. Nadi ëhi jiëꞌoho ëꞌohëjamu naro gavode mae vaꞌirode öri göho bogojiamu gagorovo uëvode höjo: Iae na Rome vaꞌoromo a börömo hesi nunire namiꞌejöjo. Na ëhi uëvode höjo. Röhu na Jew rajo agano jabesi jö sisëho bogojevëꞌëro na bogo ëhunioho Rome a börömo hesi nuniroho namiꞌi uvode höjo. 20 Ëhi jiëꞌëro ëhuni jemëni jöe nugöꞌöromo uëvode höjo: Ruehego na gëromo jemëꞌo jöe jövöjo. Röhu ave öꞌehu tövevare hesi bëhoho aji mu börömoho rueröhego Israel aribövi ioroꞌiorehu muebejarujëhi na ëhi gemuoho muebejajëro jiëꞌëro ëhuni na ave öꞌohuro tövevëꞌe höjo.
21 Paul-ro ëhi uëvamu hegorovo rue Jew rajo ariböviohuro uavareje: Jew rajo Judea saꞌare raromarue aribövioho jasi jöho bogo suriroho jajivoromo nugöꞌöjamu baejëꞌe javuajëjo. O nosi Jew rajo aganoho Judea saꞌare jioromo rovarevaroho jasi jö sisë jöho o jaehu rabe rabe ëꞌane jöho bogo majahuijare höjo. 22 Röhu jasi uehoroho diehi jiajoho no heꞌi naguajëjo. Ëhesi bëhoho ae ahoꞌobëhe dinöꞌe dinöꞌe raromaruohuro uvoruomaje höjo: Jaehu uehorovanuëhi ëhi uehorovarue aribövi jabesi öroho sisë höjo.
23 Ëhi uanugoromo majaho bojamiromo uavareje: No ë majare rueꞌejarëjo. Ëhi uavëꞌëro ë bojamare majaho sisonuvamu Jew raje ae ahoꞌobëhe Paul-are osare rovareje. Rovamu sisonuꞌe aevoromo Paul-ro jöe majëhiemu majëhibe vaꞌojuvo vaꞌo vahiromadeje. Majëhiromo uëvadeje: God-hu böröme namiromo muebejavuaje hesi öroho ëhi höjo. Ëhi majëhiromo Moses-are jögoru surire jöhuꞌo God-are jö baeromo majëhinövare a ioroꞌioro jabesi surire jöhuꞌo adahoromo bëhoho röjëhiromo ëhuro jabesi simanoho huotovëho gavadeje jaburo Iesu mae uehorovoꞌiröhego. 24 Ëhiꞌamu hegoro a ioroꞌioroho mae uehorovoꞌi a ioroꞌioroho bogo ma uehorovareje. 25 Ëhiꞌoromo vaꞌoromo Paul-hu jövamu hejare jöho berohemu berohoromo amonö suorovo vaꞌoromo göëro mae uehorovareje göëro bogo. Röhu bogo vaꞌoruomëꞌiro Paul-ro ave jöhuremu majëhiromo uëvadeje: God-are Aruꞌahohuro jemesi jöho iae mae jövade höjo. Ëhesi bëhoho Isaiah jö God-aro baeromo majëhinövade a hesi simanore God-are Aruꞌahohuro jöe bojamijade höjo huro jemesi hijo mionoꞌoho uëröhego. 26 Jöe bojamiromo uavade höjo:
Vaꞌoromo ë aribövioho ëhi uënëjo:
Jemë hemu heꞌaꞌarujëjo röhu bëhoho bogo avoho heꞌaꞌarujëjo.
Jemë gaemu gaꞌaꞌarujëjo röhu bëhoho bogo avoho gaꞌaꞌarujëjo.
27 Ëaribövi jabesi dë vövöbajoꞌoho iꞌuhëgaje höjo.
Hiaꞌoho tugohëhëꞌe höjo.
Nunoho sigohijëhëꞌe höjo.
Bogo ëhioho jëvoꞌibejajo nunëro gaꞌibejarëjo.
Hiaꞌëro heꞌibejarëjo.
Dë vövöbajoꞌoho sasohoromo jöho baeꞌibejarëjo
ëhuro jabumë huotorovoromo rueꞌibejarëjo naro avohëvego mae jëvoꞌibejajo.
Ëjöho God-are Aruꞌahohuro iae mae jövade höjo.
28 Ëhuni ave jöho majëhiꞌiëꞌajëjo jemëro hejöro. God-hu maro ramuaje jö naehu majëhijajoho saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi örire nugöꞌöjëꞌe höjo. Jemëhu ma-he taemarujoho jabumëro iae heꞌaꞌaruëjo. 29 [Paul-ro ëhi uëvamu rue Jew rajoho jaburo darugoꞌo jö ahoꞌahamirovobe vaꞌareje.]
30 Ëhiꞌamu vadune niöꞌi hesi uhure Paul-ro osae gemu ma-jahuri hiromo monioho mana bojëmibe vaꞌonövadeje. Ëosare hiromo gënövade aëro hu gaꞌi rueꞌego huë mae bojëminövadeje. 31 Huë mae bojëmiromo God-hu böröme namiromo muebejavuaje jöho majëhibe Bada Iesu Keriso-are öroho röjëhibe vaꞌonövadeje. Röhu jö majëhinövadoho aho bogo ahonövareje. O huꞌo bogo juhuonivëꞌe aho jöho ma-samaꞌe majëhinövadeje. Ahia minoꞌe.