3
Iesuhu Moses iosiramiromo böröme jiaje jöhoje.
Christian aganomë God-ro uëvadeje jemëꞌo hesinö jëvojöro. Ëhuni Iesu uehorovo avohore. Iesuro God-are ihore jöe majahuijajeje. Hu nosi priest börömohoje. Ëhuꞌëro noro hu mae uehorovoromo hesi jöho huruoho majëhijarueje. Huro God-are örire muoho baeromo ë muoho avoho vaenövadeje. Urimëꞌi Moses-hu God-are mu avoho vaejahoromo God-are aribövie ahoꞌo muebejëvonövadëhi Iesuro ëhi gemuoho ëꞌadeje. Röhu Iesuro Moses iosiramiromo iho börömoho baejëꞌeje. Ëhesi bëhoho Moses hu ma-God-are agane gemuoho jioꞌi Iesu hu God-are agano gagovade aeje. Ëaganoho gagovëꞌëro ëhuꞌëro Iesuare ihohuro Moses-are ihoho iosiramijëꞌeje. Agane gö gö bogo ëma jioꞌi aëro gagovoromo gemuoro nugoꞌamëꞌeje. Agano gagovoromo bövi biseꞌo avohoꞌamade aho God-je. Moses God-are mue vaejahaje aëro jiëꞌëro God-are agano ioroꞌiorohuꞌo hiromo hesi muoho avoho vaenövadeje. God-are muoho avoho vaeromo God-hu ijonö majahuiꞌiröhe jö jiajëhi jiëꞌe jöho huro urimo ae majëhinövadeje. Aꞌi Keriso bogo ma-mu vaejahaje aehu jioꞌi hu God-are Harihe jiadeje. Hu God-are Harihëro jiëꞌëro God-are aganoho avoho muebeꞌamajeje. Noꞌo God-are agane javue. God-hu maro ramuoröhe jöho bogo vuonugoꞌi biririvoromo nimorohëꞌi uehorovobe vaꞌëꞌohuro ëhuro no ëhi javue.
God-are ariböviehu nuhoꞌiröhe jöhoje.
Ëhuni God-are Aruꞌaho hesi jöho avoho ejahore. Hesi surire jöho ëhi uvëꞌeje:
Ave jaruvore majaroho God-hu majëhijaje jö hejëꞌiroho
nadi hiaꞌoho biririꞌövorëjo.
Jemesi hijo mionoꞌehu hiaꞌi biririꞌövoromo God naꞌo muorovarëhioho
nadi ëhioho ëꞌorëjo.
Jabuhu a rumoꞌe saꞌare raromoromo God nasi dë bijioho gavarëhioho
nadi ëhioho ömorëjo.
Jemesi hijo mionoꞌohuro nasi mu masijo gabe rovaroho ëho bogo uehorovoꞌi
nasi dë bijioho gebe rovaroho vadune 40 barëjade höjo.
10 Ëhuni God naro ë aribövi jabesi örire bijönimoromo uvode höjo:
Majae ëhi jabumë dë vövöbajoꞌere sisëꞌi uehorovoꞌi
nasi mu hesi öroho bogo avoho baeruomëꞌe höjo.
11 Ëhi uvoromo naro dë vörönegamu jöe darugoꞌo jövoromo uvode höjo:
Jabumë bogo naꞌoho ro raromoromo nuhoruomoꞌajëjo. Bogo mae bogajo.
12 Agonomë ëhi jajivëꞌe jiaje ëhuni gavëꞌi raromore. Jemë a ioroꞌiorohuro God bogo ma uehorovarue uehoro sisëho baeromo ëhuro darugoꞌe aho God vuonugoꞌaruje. 13 Aꞌi göëro göho jögore mamirovore. God-are surire mamiꞌe adahare jöho uövuëꞌeje: Ave jaruvore majaroho nadi hiaꞌoho biririꞌövorëjo. Ëuövuade jaruvore majaho bogo barëjëꞌe jiaje evaro majae ëhi göëro göho jögore mamirovore ëhuro jemë a ioroꞌiorohuro sisëho garomo bogo simane huotorovoromo ëhioho hiaꞌoho biririꞌövoꞌirarije. 14 Jögoru mamirovoꞌirarije hesi bëhoho noehu aevoꞌi biririvoromo mae uehorovarëhi jiëꞌe uehore gemuoho maꞌeno titimobe vaꞌojuvo majae barëjamu bogo vuonugëꞌohuro ëhuro no Kerisoꞌo gemu mae javuajeje.
15 God-are surire mamiꞌe adahare jöho uövuëꞌeje:
Ave jaruvore majaroho God-hu majëhijaje jö hejëꞌiroho
nadi hiaꞌoho biririꞌövorëjo.
Jemesi hijo mionoꞌehu hiaꞌi biririꞌövoromo God naꞌo muorovarëhioho
nadi ëhioho ëꞌorëjo.
16 Röhu rahumëro jöho heromo riꞌöromo Godꞌoho muorovareje. Moses-hu Egypt saꞌare jioromo söjëvo rovade aribövioho ae ahoꞌo jaburo huotorovoromo Godꞌo muorovareje. 17 O God-ro rahumesi öriroho bijönimobe rovadoho vadune 40-ho barëjadeje. God-ro mu sisë vaeruomaje aribövioho bijönimadeje. Ëaribövioho sisë vaeruomëꞌëro ëhuꞌëro a rumoꞌe saꞌare vuovo momoröꞌöbe vaꞌoruomadeje. 18 O God-ro jöe darugoꞌo uvadeje: Jabumë bogo naꞌoho ro raromoromo nuhoruomoꞌajëjo. Bogo mae bogajo. Ëho rahumesi jöho jövadeje. Jö bogo ejahare aribövi jabesi jöho jövadeje. 19 Ëhuꞌëro jiëꞌëro no garomo uvö: Nosi hijo mionoꞌehu bogo ma uehorovarohuro ëhuro jabesi saꞌare vaꞌo nuhoꞌiröhoho bogo eni jëvade höjo.