10
Jew rajo a mami priest-hu mi bijuëmoromo God suvuoro bojamiꞌego ë suvuoro hesi darugoho bogo eni jiëꞌëro dë vövöbajoꞌere sisë bogo uꞌovëhonövade jöhoje.
Röhu Jew rajo jögoru urimo jiadoho ëhuro God-are mu maho bövioho biseꞌoho no bogo avoho gaꞌi God-are mu maehu ijonö rovadoho ëho no ma-sisëꞌi sisëꞌi maja aruꞌahonöꞌe gavarueje. Ëhesi bëhoho aëro Jew rajo jögoroho ejëhoromo mioho vadune göro göro bijuëmoromo God-are örire ëhi jiëꞌe suvuore gemuoho iꞌimamiemu iꞌimamibe rovarueje. Röhu ëhi jiëꞌe suvuoro ujuohoromo God-are bëhire vaꞌi arijaruoho jabesi uhoho bogo mae bogo marëjëhoꞌëꞌe. ËGod rajahijarue aribövi jabesi uhoho marëjëhoꞌibejo ëhuro jabumë herovoꞌibejo jabesi dë vövöbajoꞌoho mae jëvavego mi bijuëmoromo God-are örire suvuoro iꞌimamiꞌi arijaruoho vuonugoꞌibejo. Röhu bogo ëhioho jioꞌi aꞌi vadune göro göro mi bijuëmoromo God iꞌimamijaruohuro ëhuro jabesi sisëho vadune göro göro ëhi gemuoho uehorovobe vaꞌarueje ë hesi bëhoho cow anoꞌo hesi köhuꞌo goat köhuꞌo mu sisë uꞌoröhoho bogo eni jiëꞌëro.
Mi köho bogo eni jiëꞌego ëhuni Kerisoro saꞌare rueꞌirögoro God uavadeje:
Mi bijuëmoromo jasi örire iꞌimamijëꞌoho ja bogo nimanue höjo.
Aꞌi jero na sino hahoꞌe avohevane höjo.
Mi bijuëmoromo jani vënire ahoꞌo huo barëjëꞌoho
o mu sisë uꞌoꞌiranego mi bijuëmoromo jasi örire suvuoro iꞌimamijëꞌoho
ja bogo maho uehorovanue höjo.
Evare na uavode höjo: God na aviae jevajëjo.
Nasi jö jasi jögoru surire jajivarëhi
jaehu nimanue muoho ëhi vaeꞌi abuejajëjo.
Ëjö hesi bëhoho no uehorovoꞌejo. Urimo Kerisoro God uavade höjo: Mi bijuëmoromo suvuoro iꞌimamiꞌi o mi jani vënire huo barëꞌi o mu sisë uꞌoꞌiranego mi bijuëmoromo jasi örire suvuoro iꞌimamijëꞌoho ëhi jiëꞌoho ja bogo nimoromo bogo maho uehorovanue höjo. Bogo maho uehorovanue hö uavadoho Moses-hu bojëmijade jögoroho ejahoromo Jew rajoho jaburo ëhi jiëꞌe mi suvuoroho God-are örire bojaminövareje. Röhu Kerisoro uavadeje: Ëhi jiëꞌe suvuoroho ja bogo nimanue höjo. Röhu evare ijonö Kerisoro God uavade höjo: Na aviae jevajëjo. Jaehu nimanue muoho vaeꞌi abuejajëjo. Ëjö hesi bëhoho mi bijuëmoromo God-are örire iꞌimamiꞌi arijare muoho God-ro ahoꞌi Kerisohu bojamirovoromo guomorovoꞌiröhe muoho bamadeje. 10 God-ro ëhi jiëꞌe muoho bamamu ëhuni Iesu Kerisoro God-are jöho ejahoromo hesi sino hahoꞌoho ioroꞌiore gemu suvuore bojamirovoromo guomorovadeje. ËGod-hu nimade muoho vaejëꞌëro ëhuꞌëro nosi sisëho uꞌovahuëꞌeje.
Iesu kö rueromo guomamu ë suvuoro hesi darugoho eni jiëꞌëro sisë uꞌovahuaje jöhoje.
11 Ëhi jie röhu Jew rajo priest-oho ahoꞌo jaburo majae ëhi riravoromo God-are muoho vaejarueje. Mioho bijuëmoromo ëhi jiëꞌe suvuore gemuoho God-are örire iꞌimamibe vaꞌarueje. Ëhi ëꞌarueje röhu ëhi ëꞌi arijaruoho ëhuro mu sisë uꞌoꞌiröhoho bogo mae bogo eni jëve. 12 Aꞌi Kerisoro vae gemu God-are örire suvuore bojamirovoromo guomorovadeje mu sisëho ioroꞌiore gemu uꞌovahuoröhëro. Ëhiꞌonugoromo ajiomoromo God-are övo manö hijadeje. 13 Hijëꞌëro avevejöꞌoho hiromo muebeje huꞌo muorovarue aribövioho God-ro hesi höru uhunö bahijego vijuvo taemoꞌamoꞌiröhëro. 14 Ëhesi bëhoho huro vae gemu God-are örire suvuore bojamirovoromo guomorovëꞌëro ëhuꞌëro sisë uꞌovahuëꞌe aribövioho no ioroꞌiore gemu ma-maemu raromemu raromoꞌejo.
15 Noehu mae raromemu raromoꞌiröhe jöho God-are Aruꞌahohuꞌo ëhi gemuoho majahuiromo God-are surire uvëꞌeje:
16 Röhu Badaro uvajëjo: Ëmajaho barëꞌiramu aviëhi jiëꞌe jögoroho Israel aribövioho mëmiꞌejöjo.
Naehu nimaje ëhi ëhi ëꞌonövoꞌiröhe jöho jabesi dë vövöbajoꞌere baꞌamëhoꞌiramu ejehoruomoꞌajëjo.
Jabesi simanore jajivëhoꞌiramu uehorovoruomoꞌajëjo.
17 Röhu ë jö hesi vituoho God-are Aruꞌahohuro ëhi uvëꞌeje: Jabuhu nasi jö ahoromo mu sisë vaejaruoho na ma-ioroꞌioremu uehorovoromo vuonugëhoꞌejöjo. 18 Ëhi majahuiromo mu sisëho uehorovoromo vuonugëꞌego ëhuꞌego ijonöho no suvuoroho God-are öriroho bogo bojamiꞌejo huro mu sisëho uꞌovahuoröhego.
Noehu God mae uehorovoromo hesi bëhire vaꞌiröhe jöhoje.
19 Aganomë Iesuare köho rovëꞌego no bogo juhuonivoꞌi biririvoromo God-hu jiajire vaꞌarueje. 20 Ëhesi bëhoho Iesuro noni öri iꞌoho iogorahuëꞌeje huro bogo guomoꞌi hiromo ë söjavuo vaꞌego noro God-hu jiajire vaꞌiröhego. Urimëꞌioho God-hu jiaje osare rumo vaꞌarue ojoho niögëro urahonövareje. Jaruvoho Iesuare sinoho ijumahamu guomamu niögu vaꞌëne urahade ojoho dadovoromo jiovahuëꞌëro noro God-hu jiajire ë vaꞌarueje. 21 Röhu göho nosi örire priest böröme jie. Huro God-are aganoho no muebejavuajeje. 22 Ëhuni ëꞌego no God-are bëhire vaꞌoromo nosi jöho majahiꞌiro. Nosi dë vövöbajoꞌoho sisërëjavuoromo iꞌuhaguamu Keriso-are köhuro uꞌovahuoꞌi nosi sino hahoꞌoho ajivo barëjëꞌe jovohuro uꞌovahuëꞌe jiaje ëhuni ëꞌego no biririvoromo nosi dë vövöbajoꞌo uhohuꞌo mae uehorovoromo God-are bëhire vaꞌoromo jöho majahiꞌiro. 23 O no ae huruoho majëhiromo uvarueje: Majae ijonö God-ro ajamuiꞌajëjo. Ëꞌego no biririvoromo ë jöhuremu mae uehorovobe vaꞌiro rabëni hesi bëhoho hu ajamuiꞌi uövuadëhi iae hu ëhi ëꞌiëꞌe jiaje. 24 O ëꞌego noro göëro göhuni uehorovoromo dë iahorovoromo ëhuro ae huë baejëvoromo mu mae vaenövoꞌiro. 25 O ae göehu göehu God rajahiꞌi gemuore gagovoromo vuonugaruëhioho ëꞌego no bogo ëhioho ëꞌi aꞌi no ajamirovoromo jögore mamirovoꞌiro ëhuro biririvoꞌiröhe. Ëhesi bëhoho jemëꞌo gavarujeje Badare majaho rue hesi jiego gavarujohuni ëhuni ë muoho avoho uehorovoꞌejo.
Noehu God-are Harihu bogo dejonö bamoröhe jöhoje.
26 Noehu ëhi ajamirovoꞌiröhe hesi bëhoho noehu Keriso-are jö ma baeromo röhu ijonö nosi nimoromo biririꞌövoromo mu sisëmu vaejëꞌiroho nosi sisë uꞌovahuoꞌiröhe suvuore gö bogojioꞌi 27 ma-iꞌu sisëhemu muebeꞌiröhohoje. God-ro a sisëho mevëvoꞌiramu huꞌo muorovarue aribövioho vëni vöröro ravëvoꞌëꞌe. 28 Urimoho Moses-hu bojëmade jögoroho ae rahu ahoromo musisinöꞌe buꞌöjamu ae niöꞌiehu o ae niöꞌi gemuehu ë a hesi sisë garomo huruoho majëhijëꞌoho hesi öriroho bogo vavaenimëꞌe ma-anonövareje. 29 Moses-are jögoroho ahoromo ëhi jiëꞌe iꞌuoho baenövareje. Ëhuni ae rahu God-are Harihu sivëꞌoho ë iaho diehi jioꞌëꞌe. O Harihu hesi köhuro ëhuro God-are jögoru iꞌoho marëjadeje. Ëhuro ë ia hesi sisë uꞌovahadoho röhu huhu huotorovoromo uvëꞌoho: Ëköho bëhi rumoꞌe hö uvëꞌoho ë iaho hu diehi jioꞌëꞌe. O God-are Aruꞌahehu huë baejavuaje hesi örire sisë vaejëꞌoho ë iaho diehi jioꞌëꞌe. Moses-are jögoru ahare ariböviehu iꞌu börömo baeruomadoho ëho ma-jianovoꞌi aꞌi ëhi jiëꞌe aho iꞌuoho bogo biseꞌo vaduꞌoho baeꞌëꞌe. Ëhi jiëꞌoho iae maeje. 30 Ave jöho God-are surire jajivoromo uvëꞌeje: Iꞌu bojëmiꞌirodoho ëho nasi mue höjo. Naro iꞌue mana bojëmiꞌejöjo. Ëjö jövade aho iae no gavö. O ave jöho jajivoromo uvëꞌeje: Badaro hesi aribövioho gëromo mevëvoꞌajëjo. 31 Iae God darugoꞌe aëro jiëꞌëro huhu iꞌu bojamuamu baejëꞌoho ë muoho juhuoni maꞌeje.
Noehu biririvoromo God mae uehorovoꞌiröhe jöhoje.
32 Röhu urimore majare jemëhu diehi ëꞌarijoho uehorovore. Keriso-are ajehu jemë aevoromo ajivëvadevare evare jemë huë vavaene böröme baeromo sivohojuvo biririvarijeje. 33 Majae göro jemë Keriso nimëꞌëro aëro a nuniro jö sisë buꞌöꞌego henövarijeje. Mu sisë vaejëvoꞌego ganövarijeje. Majae göro Christian a ioroꞌiorohuro ëhi jiëꞌe huë vavaenoho baeꞌego garomo jemëro jabuꞌo havoromo rabe rabe ajëminövarijeje. 34 Christian ariböviehu savoji gagore raromarue jabesi örire huë vavaene baenövarijeje. O aehu jemesi mae sisë vajiohehu ujuohëho vaꞌaroho jemë nimorohëꞌi uvonövarijeje: Ëho iae mae höjo. Nosi inömo maho öꞌidöre höjo ma-ioroꞌioremu baeꞌiröhoho. Ëvajiohehu baejare inömoho iosiramiromo börömo mae höjo. 35 Ëhuni Iesuare jö biririvoromo mae uehorovarujoho nadi vuonugore. Biririvëꞌohuro ëhuro manaho ma-mabëhe baeꞌaꞌaruje. 36 Jemëro uꞌurume vaenövore ëhuro God-hu nimaje muoho vaeromo huhu bojëmiꞌi uëvade suvuoroho baeꞌirarije. 37 Iae God-are surire jöho jajivoromo uvëꞌeje:
Majae ma-bunemu barëꞌiramu
evare rueꞌiröhe aho iae rueꞌaꞌajëjo.
Bogo örisanuovoꞌajëjo.
38 Röhu God nasi aribövi mahuro na mae uehorovevoromo ëhuro biririvoromo raromoruomoꞌajëjo.
Aꞌi ae rahu juhuonivoꞌi nasi öri vuonugëꞌoho
na jabesi jöënioho bogo nimoroho vadëꞌejöjo.
39 Röhu nomë bogo juhuonivoromo Keriso-are mu vuonugoꞌi sisëre vaꞌarue ariböviehu javuoꞌi aꞌi no God mae uehorovoromo maro vaꞌarue aribövie javue.