2
Noehu ae ahoꞌobëhe ma-gemuoho hö uehorovoꞌiröhe jöhoje.
Nasi ö muenoꞌe nosi Bada Iesu Keriso hesi ajiꞌe hijajoho mae uehorovaruje jëvaje nadi ma-dajemuoho garomo aribövioho adovoromo ioroꞌioroho rajëhiꞌi ioroꞌioroho bijönimore. Ëhesi bëhoho jemëhu God rajahiꞌi ro gagovaruje osare ae niöꞌiro rovö. Göhuro inömoꞌe aëro jiëꞌëro maho ioꞌamoromo rueꞌi göhuro inömo rumoꞌe aëro jiëꞌëro sino sine ioꞌamoromo rove. Ëhiꞌoromo rovamu gavëꞌoho niögu mae ioꞌamëꞌe aho jemëro garomo rajahiromo uaꞌaꞌaruje: Isi ro röho maro hijëjo. Aꞌi niögu sisëꞌe aho garomo bijönimoromo uaꞌaꞌaruje: Janioho röhe bogojiëꞌe jiaje ëhi ma-namijëjo. O uaꞌaꞌaruje: Janioho arëte bogojiëꞌe jiaje ave saꞌaro nasi höru bëhohuro ro hijëjo. Ëhi uëvëꞌoho jemesi aribövioho adovoromo inömo rumoꞌe jiëꞌoho ruëhi nugoꞌi inömo börömo jiëꞌoho viëhi nugarujeje. Ëhiꞌoromo sisëꞌi uehorovoromo mevarujeje.
Röhu nasi ö muenoꞌe ave jöhuremu here. Ave saꞌare ariböviehu garuomajoho inömo rumoꞌe ariböviëro jëvëꞌëro sisëꞌi raromarueje. Saꞌare sisëꞌi raromaruoho ë aribövioho jabumë God-ro baejëvadeje jaburo bogo sisëꞌioho uehorovoꞌi avoꞌavoho hesi örire ma-avoꞌavoho uehorovoꞌiröhego. Mae uehorovoromo hesi öri ariꞌere vaꞌego muebejëvoꞌiröhëni. Ëhesi bëhoho mamiꞌe God-ro uëvadeje: Ae rahu na uehorovevëꞌoho naro ajëmiꞌejöjo nasi öri ariꞌere rovego muebejëvoꞌirodëni. Ëhuni iae ë inömo rumoꞌe aribövioho ëhi ajëmiꞌëꞌe. God-ro inömo rumoꞌe aribövioho ëhi ajëmijajeje röhu jemëro jabesi ihoho ijumëharujeje. Ëhi ëꞌarujoho röhu rahumëro jemë iosirëmiromo iꞌuꞌe muoho bojëmiruomajeje. Inömo maꞌe ariböviohuro ëꞌarueje inömo rumoꞌoho bogo. O rahumëro guduamëvoromo court-roho vaꞌo bahijëvoruomajeje. Inömo maꞌe ariböviohuro ëhi ëꞌarueje inömo rumoꞌoho bogo. Jemë Keriso-are iho baejarijeje röhu ë inömo maꞌe ariböviohuro Keriso-are ihoho ijumoruomajeje. Ëhuni nadi inömo maꞌe aribövioho rajëhiꞌi inömo rumoꞌe aribövioho bijönimore.
Röhu jögoru börömo börömoho God-are surire jajivoromo uövuëꞌeje: Jaehu jasi arijoꞌarije rajahirovanuëhi jasi ae gemuoho ëhi rajëhinëjo. Jemëhu ë jögoru ejahëꞌoho iae maeje. Röhu jemë dajohemu garomo ioroꞌioroho rajëhiꞌi ioroꞌioroho bogo rajëhijëꞌoho ëho jemëro sisë ëꞌoromo jögoroho ahëꞌëro iꞌue bae hesi jëve. 10 God-are jögoru ejahobe vaꞌoromo röhu jögore gemu ahëꞌoho ëhuro hesi jögoroho ahoꞌobëhe sisë vaeꞌiramu övövoꞌe ae javoꞌëꞌe. 11 Ëhesi bëhoho God-ro uövuadeje: Nadi gohoꞌamonëjo. Röhu ë ae gemuohuro jö göhuꞌo uövuadeje: Nadi ae gö anonego guomoꞌirajo. Ëhuni ja bogo gohoꞌamoꞌi röhu ae gö anëꞌoho God-are jö ahanue ae javoꞌëꞌe. 12 Ëhuni uvonövore: God-are jögoru ejahëꞌoho ëhuro mu sisëhu tövavuadoho jiovahuego maro raromarue höjo. Ëjögoroho God-ro ijonö garomo nosi muoho mevo gaꞌaꞌajëjo no ejahëꞌe o bogo ejahëꞌe muoho vaejëꞌe javuoꞌiramu. God-ro hesi jögoroho garomo ëhi mevo göꞌaꞌajë uvoromo jemëro ëho uehorovëꞌi jöho atobe muoho vaebe jijihore. 13 God-ro mevavuoꞌajë uvoꞌirarije ë hesi bëhoho God-hu mevavuëꞌiroho göꞌiröhe huë bogo baejëvare aho hesi nunire ro riravamu gövuëꞌoho bogo huëho baejavuoꞌi mana iꞌue bojamuiꞌëꞌe. O huë baejëvare aho hesi nunire ro riravamu gövuëꞌoho God-ro iꞌue bojamuiꞌi ëꞌoromo vuonugoꞌi huë baejavuoꞌëꞌe.
No bogo ma-döhuremu God mae uehorovoꞌi uhohuꞌo God mae uehorovoromo hesi jö ejahoromo mu vaeröhe jöhoje.
14 Nasi ö muenoꞌe aehu uvëꞌoho: Iae na God mae uehorovaje hö uvoromo röhu God-hu nimaje mu bogo vaejëꞌoho ëhi jiëꞌe aho God ma-simanëremu mae uehorovajeje. Iꞌo mu bogo vaeꞌi God uehorovoromo ëma hijëꞌoho God-ro bogo maroho bamoꞌëꞌe. 15 Ëhesi bëhoho jasi Christian ö maꞌinoꞌe irunoꞌe niögu suhiꞌe bogo eni jëvamu gëromo 16 röhu bogo mae bogo ajëmiꞌi ma-jöemu uëvëꞌoho: Maro vaꞌonëjo. Vaꞌoromo niögu mae ujuohoromo ioꞌamoromo i mae ujuohoromo iromo hinëjo. Röhu jabesi sinehu nimaruoho bogo ajëmëꞌe ma-majëhijëꞌoho na ëho eni jioꞌëꞌe o bogo. Ëho bogo eni jioꞌëꞌe. 17 Ma-jöemu majëhijëꞌoho bogo eni jiajëhi ëhi God-hu nimaje muoho bogo vaeꞌi God ma-dajëremu uehorovëꞌoho ëho ma-bëhi rumoꞌe muohoje.
18 Röhu aëro ueꞌëꞌe: Ae göëro God mae uehorovaje höjo. Ae göëro mu mae vaejaje höjo. Ëhi ueꞌiramu naro uaꞌejo: Röhu aho diehiꞌoromo God mae uehorovoromo muoho bogo vaejaje höjo. Röhu naro mue vaeromo ëhuro ja röjahiꞌiramu geꞌaꞌanuëjo na God mae uehorovaje ae jevoꞌiramu. 19 Röhu ja simanëremu uehorovoromo uvanueje: God gemu jiajëjo. Mabëhe. Satan ajamijarue aruꞌahoho jabuꞌo uvoruomajeje: God gemu höjo. Ëhi uehorovoromo ma-juhuonibijiohoromo butubutumoruomajeje. Ëhuni ma-simanëremu God uehorovëꞌoho bogo eni jie. 20 Uehoro bogojiëꞌe ae jave. God-hu nimaje muoho bogo vaeꞌi ma-God uehorovëꞌoho ëho bëhi rumoꞌeje. Ëhi jiëꞌe jöho na ja nage naro röjëhijego gaꞌiro. Aveho hene. 21 Nosi hijo mionoꞌe Abraham diehiꞌamu hesi ihoho God-are nuniroho maho jiadeje. God-hu nimade muoho huro vaeromo hesi harihoho Isaac baeromo God-ni suvuoro buejarue maratu döre God-ni bamadeje. Ëhiꞌamu ëhuro hesi ihoho God-are nunire maho jiadeje. 22 Jaꞌo gane. Abraham-ro God mae uehorovoromo o God-hu nimade muoho vaeromo mue niöꞌi havëvoromo vaejadeje. God-hu nimade muoho vaejëꞌëro ëhuꞌëro God uehorovadoho iae eni jiadeje. 23 Ëhi jiëꞌëro God-are surire jö uövuadëhi iae ëhi jiadeje. Jöho jajivoromo uövuëꞌeje: Abraham-ro God mae uehorovamu gavëꞌëro God-ro uvade höjo: Abraham-are ihoho iae mae höjo. Ëhiꞌamu aëro uvoruomadeje: Abraham God-are aemoꞌaeme höjo. 24 Ëhuꞌëro jiëꞌëro jemëhu gavarujoho God-are ihohemu ëma uehorovëꞌoho bogo ëhuremu nosi ihoho God-are nuniroho maho javuajeje. Aꞌi God uehorovoromo röhu hu nimaje mu vaejëꞌohuro ëhuro nosi ihoho God-are nunire mae javuajeje.
25 Röhu jö göho naro uaꞌejo bëhoho avoho gaꞌiranego magonahehu mu ma vaejamu ëhuro hesi iho God-are nunire ma jiade jöho. Magonahe gemu hesi ihoho Rahab-ro iae hijade höjo. Hu ae sihoꞌamaje magonahe jiade höjo. Röhu hesi ihoho God-are nunire mae jiade höjo. Diehiꞌoromo ëhioho jiade höjo. God-hu nimade muoho huro vaejamu ëhuro ëhi jiade höjo. Huro gëvade Jew rajëro God-are ihore rovamu gëgorovo ajëmiromo osare huꞌirae baejëvo rueromo röhu öri göro rëmöꞌöjade höjo mae vaꞌiröhego. Ëhi ëꞌamu hesi ihoho God-are nunire mae jiahade höjo.
26 Ëhi jiëꞌëro ave uhu jöho majëhije. Nosi sino hahoꞌere aruꞌaho bogojiëꞌoho nosi sinoho ëma imo javuoꞌëꞌe. Ëhesi bëhoho no God uehorovoꞌi röhu huhu nimaje mu bogo vaejëꞌoho no ëma imo sinohuremu God uehorovarueje.