2
Iesu rahade jöhoje.
Ëhiꞌamu evare Rome a böröme saꞌae ahoꞌobëhe muebejaje a ihe Caesar Augustus-ro jöe nugöꞌöjadeje. Jöe nugöꞌöromo uëvadeje: Nasi aribövie saꞌae dinöꞌe dinöꞌe raromarujoho jemëro vaꞌoromo jemesi ihoho census aribövioho bojëmirego jajivëhoꞌirarëjo. Röhu evare majaho ëho iho aevoromo jajivoꞌamare majaho jiadeje. Evare majaroho Quirinius-ro bövie vaeromo Syria saꞌaho muebenövadeje. Amo ë jöho rovamu gagorovo ae gemu gemu amo göre göre vaꞌo raromaroho jabesi amo mare vuonoröꞌö rueruomadeje jabesi ihoho uëvego jajivojöro.
Rueruomamu Joseph-ro huꞌo Galilee saꞌare Nazareth amore hiromo vuonugoromo hu David-are ujëro jiëꞌëro David-hu aevoꞌi hijade amore Bethlehem ë rovadeje. Rueꞌi Mary huꞌirae rovadeje jabesi ihohuꞌo jajivëhojöro rabëni Mary huro masuröhe magonahego. Röhu hu dëꞌe jiadeje. Bethlehem rueromo arijamu magonahehu rahoröhe majaho rovadeje. Majaho rovamu gavare aehu nuharue osaho rarovamu gagorovo mi nugoꞌamarue osare vaꞌo harihu murioho rahoromo niögëro numoromo mi jabesi i bahijarue röhore ë bamareje.
Aneraehu jö barovamu sheep muebejarue ariböviehu hejare jöhoje.
Ëhiꞌamu gavëꞌi iae diröꞌe gemuore aëro vahiꞌe sheep mure raromoromo sheep-oho muebeꞌamareje. Sheep-oho muebeꞌi gavare Badare anerahuro ro namiꞌego Badare ajohuro ajivëvamu gagorovo sisë maro juhuonivareje. 10 Juhuonivamu gagorovo anerahuro uëvadeje: Nadi juhuonivohëjo. Naehu rovaje hesi bëhoho na jö mae baeromo rovajëjo jemëꞌo jemesi a ioroꞌiorohuꞌo ahoꞌobëhe heromo börömo bëhe nimorohoꞌirarijego. 11 Aruëre David-hu hinövade amore jemë baejëvoromo mare bamëvoꞌiröhe aho jaruvo rahëꞌe höjo. God-hu uavëꞌëro böröme namiromo ajëmiꞌiröhe aho höjo. Hu Bada höjo. 12 Röhu jemëro vaꞌoromo gaꞌirarije aharihoho niögëro numëꞌe mi jabesi i bahijarue röhore raromamu gavëꞌiroho uvorëjo: Nörö jö mae uövuade höjo.
13 Jö mae uövuade hö uëvamu gavëꞌi anerae ahoꞌobëhe öꞌidöre jioromo ma-majioho ruvebiruomoromo urimore rovade anerahuꞌo gemu mae riravoromo God rajahiromo uvoruomadeje:
14 Dö mare hijaje aho God hu mabëhe höjo.
Saꞌare raromarue aribövioho huhu huë baejëvajoho maro raromoruomoꞌajëjo.
15 Aneraho jaburo ëhi uvoruomoromo öꞌidöre vuonoröꞌö iojiomamu gagorovo nume sheep muebejarue ariböviohuro uarovareje: Rovego Bethlehem vaꞌoromo Badahu uövuade muoho gavarëjo. 16 Ëhi uarovonugoromo ma-burëro rueromo nahoromo gavareje Maryꞌo Josephꞌo ariꞌirögoro aharihoho miehu i ijarue röhore raromamu. 17 Ëhi ganugoromo aharihu hesi jö aneraehu uëvamu hejaroho Maryꞌo Josephꞌo majëhijareje. 18 Majëhijamu hegorovo ae ahoꞌobëhe tiöjëvadeje. 19 Tiöjëvamu Mary-ro jöho avoho heromo hesi simanore bamoromo uehorovemu uehorovadeje. 20 Ëhiꞌamu rue sheep muebejarue ariböviohuro aneraehu uëvadëhi ëhi jiamu gavëꞌëro o jöho ëhi hejëꞌëro God rajahibe mae uabe jabesirëro sionëro vaꞌareje.
Iesu jumuvare jöhoje.
21 Iesu rahadoho hurae gemu barëjamugo Iesuare örire Jew rajo muoho vaeromo sinoho tariöꞌöjahoromo urimo Mary bogo maꞌenorohëꞌe ma-hijadevare aneraehu iho uavadëhi ëhi Iesu jumuvareje.
Iesu osa börömore bavaꞌoromo God-are örire bojamare jöhoje.
22 Mary-ro aharihoho rahoromo hijuvo gavade Moses-hu bojëmade mu vaeromo jabesi sisë uꞌoröhe majaho rovamu gagorovo huro Joseph-mu niöꞌiro aharihe Iesu baeromo Jerusalem amore ajiomareje aharihoho Bada bojamiꞌiröhëni. 23 Ëmu hesi jöho God-are surire jajivoromo uvëꞌeje: Harihu murioho ahoꞌobëhe God-are öroro iꞌimamego hesiremu jioꞌamoꞌirajo. Amo Maryꞌo Josephꞌo aharihoho bavaꞌareje ëhi jiëꞌe muoho vaeröhëni. 24 O jö göho Badare surire jajivoromo ëhi uvëꞌeje: Ihititore niöꞌi o guaho harihe niöꞌi ëhi jiëꞌe ugoho priest bojëmego God-ni vënëro muejëvoꞌirajo. Ëmuohuꞌo vaeꞌiröhëni jabumë aharihoho bavaꞌareje.
25 Röhu ae gemu Jerusalem amore hijëꞌe jiadeje. Hesi ihoho Simeon jiadeje. Hu ae mae vaejëvoromo God-are muoho gemu uehorovaje aëro jiëꞌëro muebenövadeje God-ro Israel rajoho ajëmiromo jabesi huë vavaenoho tugohëhoröhego. Röhu God-are Aruꞌahohuro huꞌo juvonövadeje. Hu ëhi jiëꞌe ae jiadeje. 26 Simeon hu ëhi jiëꞌe ae jiamu God-are Aruꞌahohuro röjahiromo uavadeje: Ja bogo avevejöꞌoho guomoꞌi Badahu uavëꞌëro böröme namiromo ajëmiꞌiröhe aho rueꞌiramu ganugoromo evare guomoꞌaꞌanuëjo. 27 Ëhi uavëꞌëro ijonö God-are Aruꞌahohuro uehore bojamamu Simeon-ro God-are osa börömore rovadeje. Rovamu evare Iesuare vëmu vavuꞌohuro aharihoho God-are osa börömore barovareje Jew rajo jögoru jiaje ëhi jiëꞌe muoho vaeꞌiro. 28 Barovamu gagorovo Simeon-ro aharihoho övëro huohudëromo God rajahiromo uavadeje:
29 Bada jaruvo jero jasi nimoromo uevego na muoho vuonugoꞌi huë mae öꞌiröjo jaehu uevanëhi ëhi jiëꞌe jiaje.
30 No maro bamavuoꞌiröhe aho nasi nunëro gavëꞌe jevajëjo.
31 Ëaehu vaeröhe muoho jero avohane höjo saꞌae ahoꞌo garöhego.
32 Avohane hesi bëhoho huro ajoho barovego
ëhuro jasi jö bogo hejëꞌe aribövioho jasi öroho gaꞌi
jasi aribövie Israel rajo nosi ihoho döro jioröhego.
33 Simeon-ro ëhi jövamu hegorovo Iesuare vëmohuꞌo vavuohuꞌo tiöjëvadeje. 34 Tiöjëvamu God-ro jabumë huë mae bojëmiꞌiröhego Simeon-ro God uanugoromo Iesuare vëme Mary uavadeje: Aveho hejëjo. Ave aharihoho God-ro bamade höjo huro muoho vaejego ëhuro Israel rajo a ioroꞌioroho saꞌare rireromëvoꞌi ioroꞌioroho döro riꞌöröhego. God-ro bamade höjo huro hesi jöho barueröhego. Huro hesi jöho barueꞌiramu aëro ahoruomoꞌajëjo. 35 Ahoromo ëhuro ae ahoꞌobëhe jabuhu diehi diehi uehorovaruoho vaꞌorahoro jioꞌiramu gaꞌejarëjo. Ëhiꞌoꞌiramu jero jasi dë vövöbajoꞌo uhure huë vavaene börömoho baeꞌaꞌanuëjo.
36 Simeon-ro Mary ëhi uavadeje. Röhu magonaho mavoje gemu ë hijëꞌe jiadeje. Hesi ihoho Anna jiadeje. Hu jö God-aro baeromo majëhijaje magonahe jiadeje. Phanuel-are aboje jiadeje. Asher-are uje gemuoho jiadeje. Röhu hesi vadunoho ahoꞌobëhe mae jiadeje. Urimëꞌi barue masuromo baruꞌo hijadoho vadune ahoꞌobëhe 7 barëjamu 37 baru guomamu doru hijadoho rahade vadunoho ahoꞌobëhe 84 jiadeje. Ëhuꞌëro mavoji mae jiadeje. Röhu huro ë God-are osa börömoremu vaꞌoromo majae vahie jene ioho vuonugoꞌi God gemu uehorovoromo hesi örire jöe jövoromo rajahinövadeje. 38 Amo Maryꞌo Josephꞌo God-are osa börömore arijamu ë magonahohuro jabesirire rovadeje. Rueromo aharihoho garomo God huë mae uavadeje. Huë mae uaromo vaꞌoromo ganövade di ariböviohuro God-ro Jerusalem amo rajoho maro bamëvoröhego muebejarue ë aribövioho gëromo aharihu hesi jöho majëhinövadeje.
Iesu Nazareth amore vuonoröꞌö barovare jöhoje.
39 Ëhiꞌamu Maryꞌo Josephꞌo Badare surire jiaje ëhi jiëꞌe muoho vae barënugoromo Galilee saꞌare vuonoröꞌö rueromo ro jabesi amore Nazareth ë arijareje. 40 Arijamu aharihoho böviraebe biririvobe vaꞌadeje. Hu uehoro mabëhe hesi simanore jiadeje. God-ro hesi örire huë bae avohobe vaꞌadeje.
A harihe Iesuhu God-are osare hiromo ëꞌade jöhoje.
41 Ëhi jiëꞌëro God-hu Vörö Tugohade Maja Börömoho rueꞌego vadune göro göro Iesuare vëmu vavuꞌohuro Jerusalem ajiomoromo ë hesi söröho inövareje. 42 Ëhiꞌobe rovaroho Iesu vadune ahoꞌobëhe 12 baejamu gagoro Iesuare vëmu vavuꞌohuro ëhi gemuoho ëꞌoromo Jerusalem amore ajiomareje. 43 Ajiomoromo sörö majaho barëjamu vuonoröꞌöromo sionëro jabesi amëro rueꞌiëꞌareje. Röhu jabesi harihe Iesuro ë Jerusalem hijadeje. Hijamu vëmu vavuꞌoho dadivëvadeje. 44 Dadivëvamu uehorovoromo uvareje: Evaho Iesu nosi a ioroꞌiorohuꞌo gemu mae rovajëromo rovaroho majae gemu barëjadeje. Majae gemu barëjamu agano ioroꞌiorehu örire rovaruire Iesu nahobe jirehojuvo 45 gavare Iesu bogojiamu gagorovo öri ahore vuonoröꞌöromo Jerusalem naho vaꞌareje. 46 Nahojuvo jiamëhi vaꞌi gavareje Iesu God-are amo börömore hiromo God-are jö öri röjëhijarue aribövi jabesi jöho hejëꞌi huꞌo mana uë gëvamu. 47 Hejareje huro ëhiꞌego ae ahoꞌobëhe tiöromo uvoruomamu: Rabu simano ma-mabëhe baejëꞌëro jöho mana buꞌöjajëjo. 48 Ëhiꞌamu vëmu vavuꞌohuro Iesu garomo tiöromo vëmohuro uavadeje: Jueꞌi ja rabëni nosi öriroho ëhioho ëꞌane höjo. No jasi vavuohumu niöꞌiro nurunurumëꞌi nahavobe rovare höjo. 49 Rovare höjamu Iesuro uëvadeje: Jemë rabëni na nahevobe rovarije höjo. Jemë rabëni bogo uvarije höjo: Nörö hesi Vavuohuro nimoꞌego hesi osare hijajëjo. 50 Ëhi uëvamu hegorovo vëmu vavuꞌoho Iesuhu uëvaje jö hesi bëhoho dadivëvadeje.
51 Dadivëvamu Iesuro vëmu vavuꞌohuꞌo sionëro vuonoröꞌö rovadoho jabesi amore Nazareth ë hiromo jabesi jöho ejëhëꞌe hinövadeje. Hijamu vëmohuro gavade hejade jöho hesi simanore bamoromo uehorovemu uehorovonövadeje. 52 Ëhiꞌamu Iesuro simano mae jiobe daje böviraebe vaꞌadeje. God o ae ahoꞌobëhe jaburo hesi örire huë bae avohobe vaꞌareje.