MATTHEW
1
Iesuare hijo mionoꞌo jiobe rovade jöhoje.
Aveho Iesu Keriso-are hijo mionoꞌo jiobe rovade jöhoje. Iesu hu David-are uje jiadeje. David hu Abraham-are uje jiadeje.
Abraham hu Isaac-are vavue jiadeje. Isaac hu Jacob-are vavue jiadeje. Jacob hu Judah-are o Judah-are ö ömoꞌömo jabesi vavue jiadeje. Judah hu Perez o Zerah-mesi vavue jiadeje. Jabesi vëmoho Tamar jiadeje. Röhu Perez hu Hezron-are vavue jiadeje. Hezron hu Ram-are vavue jiadeje. Ram hu Amminadab-are vavue jiadeje. Amminadab hu Nahshon-are vavue jiadeje. Nahshon hu Salmon-are vavue jiadeje. Salmon hu Boaz-are vavue jiadeje. Boaz-are vëmoho Rahab jiadeje. Röhu Boaz hu Obed-are vavue jiadeje. Obed-are vëmoho Ruth jiadeje. Röhu Obed hu Jesse-are vavue jiadeje. Jesse hu a böröme David-are vavue jiadeje.
David hu Solomon-are vavue jiadeje. Solomon-are vëmoho Uriah-are dorue jiadeje. Röhu Solomon hu Rehoboam-are vavue jiadeje. Rehoboam hu Abijah-are vavue jiadeje. Abijah hu Asa-are vavue jiadeje. Asa hu Jehoshaphat-are vavue jiadeje. Jehoshaphat hu Joram-are vavue jiadeje. Joram hu Uzziah-are vavue jiadeje. Uzziah hu Jotham-are vavue jiadeje. Jotham hu Ahaz-are vavue jiadeje. Ahaz hu Hezekiah-are vavue jiadeje. 10 Hezekiah hu Manasseh-are vavue jiadeje. Manasseh hu Amon-are vavue jiadeje. Amon hu Josiah-are vavue jiadeje. 11 Josiah hu Jechoniah-are o hesi ö ömoꞌömo jabesi vavue jiadeje. Evare majare Babylon rajohuro muorovoꞌi rueromo Israel rajoho tövëvoromo ujuoho vaꞌoromo Babylon rëmareje.
12 Tövëvo ujuoho vaꞌoromo Babylon rëmare maja hesi ijore evare Jechoniah hu Shealtiel-are vavue jiadeje. Shealtiel hu Zerubbabel-are vavue jiadeje. 13 Zerubbabel hu Abiud-are vavue jiadeje. Abiud hu Eliakim-are vavue jiadeje. Eliakim hu Azor-are vavue jiadeje. 14 Azor hu Zadok-are vavue jiadeje. Zadok hu Achim-are vavue jiadeje. Achim hu Eliud-are vavue jiadeje. 15 Eliud hu Eleazar-are vavue jiadeje. Eleazar hu Matthan-are vavue jiadeje. Matthan hu Jacob-are vavue jiadeje. 16 Jacob hu Joseph-are vavue jiadeje. Joseph hu Mary-are barue jiadeje. Mary hu Iesuare vëme jiadeje. Iesuare jöho uvarueje: Böröme namiromo ajamuaje aho höjo.
17 Iesuare hijo mionoꞌoho ëhi jiobe rovadeje. Abraham bëhoho jioromo hesi ujo ömoꞌömo jiobe rovadoho ro David-arire ë vituoho jioromo bëhohuꞌo ujohuꞌo ahoꞌobëhe 14 jiadeje. O David bëhoho jioromo hesi ujo ömoꞌömo jiobe rovadoho ro Israel rajo tövëvoromo Babylon ujuoho vaꞌare majare ë vituoho jioromo bëhohuꞌo ujohuꞌo ahoꞌobëhe 14 jiadeje. O Israel rajo tövëvoromo ujuoho vaꞌare majare jioromo ujo ömoꞌömo jiobe ruejuvo böröme namiromo ajamuaje a rahade majare ë vituoho jioromo ujoho ahoꞌobëhe 14 jiadeje.
Iesu rahade jöhoje.
18 Röhu Iesu Keriso rahadoho aviëhije. Hesi vëme Maryꞌo Josephꞌo masurovoꞌiröhëro uarovoromo arijareje. Bogo masurovoromo gemuoroho arijëꞌe Mary-ro gavadeje God-are Aruꞌahohuro uje bojamijëꞌëro hu dëꞌe jiamu. 19 Hesi aemoꞌaeme Joseph-ro gavade hu dëꞌe jiamu gagorovo jögoru ejaje aëro jiëꞌëro Mary nugöꞌöꞌi uehorovadeje. Röhu Mary a nunire javoji bojamiꞌiröhoho bijönimamu uvadeje: Iae na saginiëri ëhi ëꞌejöjo. 20 Ëhi uehorovojuvo niaꞌovoro gavadeje Badare aneraëro rueromo uavavamu: David-are hije Joseph jaehu Mary masuꞌiranoho nadi juhuonivonëjo. Ëhesi bëhoho bogo aho ujoho bojamiꞌi hesi God-are Aruꞌahëro bojamamu dëꞌiraejëꞌe höjo. 21 Harihoho rahego hesi ihoho Iesu jumuvonëjo rabëni huro hesi aribövi jabesi sisëho muꞌuvëhoromo maro rëmoꞌiëꞌe jiaje.
22 Röhu ë mue ahoꞌo rovade hesi bëhoho ëhuro Badahu hesi jö majëhijaje a uavamu jajivadëhi ëhi jioröhego. 23 Jajivoromo ëhi uvadeje: Aboridohuro dëꞌiraeromo harihe rahoꞌaꞌajëjo. Rahoꞌiramu aëro hesi ihoho Emmanuel jumuvoꞌaruëjo. Emmanuel ë iho hesi bëhoho God-hu noꞌo jiaje jöhoje.
24 Amo Joseph-ro niavëꞌëro riꞌöromo Badare anera hesi jöho ejahoromo hesi magonahoho masuvadeje. 25 Masuromo röhu bogo huꞌoho gemuoroho niavadeje uꞌemu harihoho rahego niavoꞌiröhëro. Amo harihoho rahamu Iesu jumuvadeje.