16
Iesuhu riꞌöjade jöhoje.
Iae Jew rajo jabesi nuho majaho barëjadeje. Jew rajo jabesi nuho majaho barëjamu Mary Magdalene o Mary göho James-are vëmoho o Salome ëho jaburo vaꞌoromo ridiꞌe osoho imareje vaꞌoromo Iesuare sinore otehoröhëro. Imëꞌëro hura börömore sueꞌo majae rojomamu gagorovo riꞌöromo Iesuare sino bamarire vaꞌareje. Vaꞌëꞌi uarovareje: Raro ojo tugohare munëho roriꞌo höhö baejahuo vaꞌaꞌajëjo. Ëhi uarovoromo avoho gaꞌi gavareje mamiꞌe roriꞌo bavaꞌëꞌe jiamu. Röhu ë munëho böröme jiadeje. Bavaꞌëꞌe jiamu gagoro vaꞌo munë gagore rumo vaꞌoromo gavareje rue jabesi övo manö a iꞌe ajivëꞌe niögu baꞌamëꞌoho ë hijamu. Hijamu gagorovo jioduduꞌiraejareje.
Jioduduꞌiraejamu gagorovo ruehuro uëvadeje: Nadi jioduduꞌiraehëjo. Nazareth rajo ae Iesu korosire anamu guomade a hesi sinoho jemë naharujëjo. Hu aveho bogohöjo. Guomoromo riꞌöjëꞌe höjo. Hesi sino bamare sionoho gahëjo. Garomo vaꞌoromo Peterꞌo Iesuare ijorajo ioroꞌiorohuꞌo uërëjo: Iesuro urimo Galilee vaꞌiramu mamiꞌe uëvadire jemë ë ijore vaꞌoromo gaꞌaꞌarujë uërëjo.
Ëhi uëvamu ë magonaho ömoꞌömohuro jioduduꞌiraeromo butubutumoromo munë gagore jioromo suorovoromo huruomoromo vaꞌareje. Vaꞌoromo juhuonivoꞌi ë jöho aho bogo majëhijareje.
Iesuhu Mary Magdalene-are nunire rovade jöhoje.
[Iae hura börömore sisonuvoꞌiaꞌamu Iesu guomadoho riꞌöjadeje. Riꞌöromo aevoꞌioho Mary Magdalene-are nunire rovadeje. Röhu urimo bogo guomade majare Iesuro ë magonaho hesi dëre jioꞌamaje aruꞌaho sisë 7 rarovoꞌamadeje. 10 Ëmagonaho hesi nunire rovamu gagorovo ë magonahohuro vaꞌoromo gavade Iesuare aribövioho huë vavaene baeromo nivoruomamu gëgorovo uëvadeje: Iesu riꞌöjëꞌëro hijamu gavode höjo. 11 Hijamu gavode höjamu heromo bogo ma uehorovareje.
Iesuhu hesi ijoraje niöꞌi jabesi nunire rovade jöhoje.
12 Bogo ma uehorovamu Iesuro Mary Magdalene-are nunire rovamu ijonö ae niöꞌiro amore jioromo vaꞌi gavareje Iesu nu anoꞌe gorosovëꞌe rovamu. 13 Rovamu gagorovo jaburo niöꞌiro vuonoröꞌö rueromo Iesuare aribövi ioroꞌioroho Iesu gavare jöho majëhijamu bogo ma uehorovareje.
Iesuhu hesi ijoraje 11 jabesi nunire rovade jöhoje.
14 Bogo ma uehorovoromo Iesuare ijoraje 11-ho jaburo ie ueꞌahamu evare ijo tugohoꞌi Iesu jabesi nuniroho rovadeje. Rueromo uehorovoromo uvadeje: Ave nasi ariböviohuro hejare ae göëro göëro uëvamu: Nörö riꞌöjëꞌe jiamu noro gavare hö uëvamu heromo bogo ma uehorovare hö uvoromo birëgadeje. Birëgoromo uëvadeje: Jemë rabu hiaꞌi birire ëꞌoromo naehu riꞌöjode jöho bogo ma uehorovarije höjo. 15 Ëhi birëgonugoromo uëvadeje: Saꞌae dinöꞌe dinöꞌe vaꞌoromo nasi jö maho ae ahoꞌobëhe majëhi barërëjo. 16 Ae rahu mae uehorovoromo bapataeto vaejëꞌoho God-ro baejëvoromo manö bamëvoꞌajëjo. Ae rahu bogo ma uehorovëꞌoho God-ro uëꞌaꞌajëjo: Jemë sisë jëvaje öri sisënö vaꞌohëjo. 17 O ae rahu mae uehorovëꞌoho aviëhi jiëꞌe bogo gavarue mu masijoho vaeruomoꞌajëjo aëro ëho garomo uvoruomoröhego: Iae mae-ëjo. Jemë jö mae atarujëjo. Nasi ihoho uvoromo Satan-are sisë aribövi a dëre jëvajoho rarovöꞌöruomoꞌajëjo. Bogo hejarue jöëro atoruomoꞌajëjo. 18 Vöröꞌe sigobu banigojiomëꞌoho o oso sisëꞌe jovo ueꞌahëꞌoho bogo sisërëjëvoꞌajëjo. O guomo guomoꞌe aribövi jabesi sinore övo bamëhëꞌoho marëjëvoꞌajëjo.
God-hu Iesu ajamamu öꞌidöre ajiomade jöhoje.
19 Bada Iesuro ëhi jiëꞌe jöho majëhiromo God-ro hu ajamamu huro öꞌidöre ajiomoromo God-are övo manö hijadeje. 20 God-are övo manö hijamu hesi ariböviohuro vaꞌoromo jöho majëhibe dinöꞌe dinöꞌe jijihonövareje. Majëhibe jijihoꞌego Badaro jabuꞌo bimuvoromo muoho ajëmiꞌego bogo gavarue darugoꞌe muoho vaenövareje aëro ëho garomo jabesi jöho mae uehorovoꞌiröhego. Ëhiꞌareje. Ahia minoꞌe.]